05
10 2018
974

Licitaţiile publice: câştigătorii vor fi selectaţi conform sistemului de factori de evaluare

Ministerul Finanțelor propune spre consultări publice Regulamentul cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri. Acesta stabilește temeiurile juridice de organizare și desfășurare a procedurii de cerere a ofertelor în scopul asigurării economisirii și eficientizării achizițiilor de bunuri și servicii, satisfacerii necesităților autorităților contractante de bunuri și servicii, participării largi a operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziție publică și dezvoltării concurenței în domeniu. Proiectul documentului specifică că, în cazul în care criteriul utilizat este ”costul cel mai scăzut”, ”cel mai bun raport calitate-preț” sau ”cel mai bun raport calitate-cost”, stabilirea ofertei câștigătoare în cadrul licitației electronice se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. Factorii de evaluare a ofertei, precum și algoritmul de punctare se precizează în mod clar și detaliat în cadrul documentației de atribuire. Regulamentul prevede că procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri se aplică de orice autoritate contractantă, interesată de achiziția bunurilor sau serviciilor necesare pentru satisfacerea cerințelor instituţiei. La bază va sta planul anual de achiziții, dacă valoarea achiziției, fără TVA, nu depășește 400 mii lei. În același timp, la achiziția bunurilor sau serviciilor a căror valoare estimativă nu depășește, fără TVA, 150 mii lei, autoritatea contractantă transmite link-ul invitației de participare către operatorii economici, urmând ca, până la expirarea termenului-limită de depunere, să fie înregistrate în Sistemul Informațional Automatizat ”Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” cel puțin trei oferte. Totodată, la achiziția bunurilor a căror sumă depășește 150 mii lei, autoritatea contractantă publică anticipat un anunț de participare în Buletinul achizițiilor publice. Regulamentul interzice autorității contractante să divizeze achiziția prin încheierea de contracte separate. Excepție constituie achiziția de bunuri și servicii sezoniere, care impune încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp și a căror condiții de achiziționare se modifică în funcție de perioada în care sunt realizate. Contractele de achiziție se încheie pe un an bugetar, iar pentru achizițiile de bunuri și servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziție, însă realizarea lor urmează a fi asigurată în limitele alocațiilor anuale prevăzute în aceste scopuri și precizate anual în contract. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat sau din bugetul local se înregistrează, obligatoriu, la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor. Termenul-limită de prezentare a ofertelor este de cel puțin 7 zile – pentru bunuri și 12 zile – pentru servicii. Autoritatea contractantă, în termen de cel mult 3 zile după stabilirea ofertei câștigătoare, va informa în scris toți participanții despre rezultatele procedurii de cerere a ofertelor de prețuri, precum și despre motivele respingerii în cazul ofertelor respinse şi despre motivele descalificării în cazul ofertanților descalificați. Prin aprobarea Regulamentului se urmărește corelarea cadrului normativ secundar la noile prevederi, digitalizarea achizițiilor de bunuri și servicii, înlăturarea problemelor din sistemul de achiziții publice, cum ar fi divizarea achizițiilor cu scopul evitării unei proceduri deschise și transparente, stabilirea neuniformă sau discriminatorie a cerințelor și criteriilor de calificare etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.