28
05 2019
1293

Mecanismul de evaluare a calității activități de audit intern

Potrivit Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia, se intenționează crearea și punerea în aplicare a unui sistem de evaluare a subdiviziunilor de audit intern. În acest sens, Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public. Documentul stabilește cerințele necesare pentru evaluarea calității activității de audit, realizată prin evaluare internă și externă. În esență, proiectul propune stabilirea unui mecanism complex de evaluare a calității activității de audit intern, care să cuprindă monitorizarea continuă a activității, autoevaluarea periodică, dar și evaluarea externă a calității activității de audit intern. Potrivit proiectului regulamentului, conducătorul subdiviziunii de audit intern este responsabil de organizarea procesului de evaluare. În cazul în care nu este desemnat un conducător al subdiviziunii de audit, responsabilitatea revine persoanei care îl înlocuiește sau auditorilor interni din cadrul entității publice. În procesul de evaluare a misiunii de audit, conducătorul subdiviziunii urmărește dacă auditorii au colectat şi prelucrat toate informațiile necesare pentru stabilirea obiectivelor auditului intern, dacă a existat o comunicare eficientă între auditorii şi unitatea auditată și dacă constatările, cauzele, consecințele şi recomandările formulate au fost discutate cu unitatea auditată pe parcursul derulării misiunii. De asemenea, se mai analizează dacă au fost menționate aspectele pozitive şi îmbunătățirile constatate între evaluări, precum şi dacă a fost luată în considerare opinia echipei de audit. Rezultatele evaluării misiunii de audit intern de către unitatea auditată sunt înregistrate în Chestionarul de evaluare a acesteia. În secțiunea a treia este descrisă procedura de autoevaluare a calității activității de audit intern, care este efectuată de către conducătorul subdiviziunii sau de o echipă de evaluatori independenți, formată din alte persoane din cadrul entității publice, care posedă suficiente cunoștințe privind practicile de audit intern în sectorul public. Autoevaluarea presupune examinarea complexă a activităţii de audit, care se axează inclusiv pe mecanismul de efectuare a misiunilor realizate în perioada de referință și presupune evaluarea corespunderii activității cu prevederile Standardelor naționale de audit intern (SNAI), Codului etic și Cartei de audit intern, este efectuată anual, până la data de 15 februarie, pentru perioada anului precedent. Conducătorul subdiviziunii de audit intern formulează concluzii și raportează managerului entității publice rezultatele autoevaluării, precum și monitorizează măsurile aplicate în scopul îmbunătățirii continue a calității activității de audit intern. Calitatea activității de audit intern prevede și o evaluare externă. Aceasta este realizată cu scopul de a exprima o opinie independentă cu privire la conformitatea cadrului normativ de reglementare a auditului intern, SNAI și Codului etic și de a evalua eficiența activității ținând cont de prevederile Cartei de audit intern, Programului de asigurare și îmbunătățire a calității auditului, precum și de așteptările managerului entității publice și altor părți interesate. Evaluarea externă se efectuează de către o echipă de evaluatori calificați, cu elaborarea unui proiect al Raportului de evaluare, care va conţine o opinie independentă şi obiectivă cu privire la activitatea de audit intern din cadrul entităţii publice şi, după caz, recomandă măsuri menite să îmbunătățească calitatea activităţii. Rezultatele evaluării externe a activităţii de audit sunt destinate managerului entităţii publice, conducătorului subdiviziunii de audit intern, Ministerului Finanţelor și altor părți interesate. În cazul dezacordului cu constatările şi recomandările oferite, conducătorul subdiviziunii de audit intern prezintă comentarii susținute de probe relevante, în termen de 10 zile lucrătoare din data recepţionării proiectului Raportului de evaluare a activității de audit intern. Proiectul poate fi consultat până la data de 14 iunie curent. Notă: Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.