Știri

Metodologia controlului de stat a activităţii de întreprinzător

Metodologia generală privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor (în continuare – Metodologie) a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. Nr. 379 din 25 aprilie 2018. Documentul a fost publicat în MO al RM din 27 aprilie curent. Hotărârea prevede că organele de control, în termen de până la o lună de la data intrării în vigoare a actului, vor revizui metodologiile sectoriale în conformitate cu Metodologia aprobată. Menţionăm că prevederile Metodologiei nu se vor aplica în cazul efectuării controalelor de stat: - în procesul auditului public extern şi intern asupra modului de formare, administrare şi utilizare a resurselor financiare publice şi asupra administrării patrimoniului public, care sunt reglementate de legi speciale; – în domeniul financiar (bancar și nebancar); – în procesul de trecere a frontierei de stat și controalelor aplicate în domeniul vamal, cu excepția controlului vamal ulterior prin audit postvămuire. Pentru acesta din urmă, prevederile Legii nr.131/2012 se aplică doar în partea ce ține de înregistrare, supraveghere și raportare a controalelor în Registrul de stat al controalelor; – efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat, cu excepția înregistrării, supravegherii și raportării controalelor în Registrul de stat al controalelor. Metodologia urmăreşte scopul sporirii obiectivităţii, eficienței și fiabilității deciziilor privind efectuarea controalelor, dar şi utilizarea corectă a resurselor de efectuare a controlului şi eficientizarea acestuia. Aplicarea prevederilor Metodologiei presupune maximizarea randamentului activităţii organelor de control cu impunerea planificării și efectuarea activităţii de control în baza analizei riscurilor. Nivelul de risc va fi estimat pentru fiecare subiect supus controlului în baza celor mai importante criterii de risc relevante domeniului de control atribuit şi prin acordarea punctajului corespunzător după o scară prestabilită, raportat la ponderea fiecărui criteriu. Acestea vor permite determinarea frecvenţei şi intensităţii acţiunilor de control ce vor fi aplicate subiectului. Totodată, pentru a asigura acoperirea, dar şi delimitarea clară a domeniilor de competenţă ale organelor de control, la metodologiile sectoriale se anexează lista domeniilor şi subdomeniilor de activitate, conform Clasificatorului activităților din economia Moldovei (CAEM). Conform documentului, criteriul de risc însumează un set de calităţi ale subiectului sau obiectului controlului, raporturile anterioare ale persoanei cu organul de control, probabilitatea de cauzare a daunei vieţii şi sănătăţii oamenilor, mediului înconjurător, securităţii naţionale, ordinii publice şi reflectă probabilitatea apariției prejudiciului și mărimea acestuia. Metodologia stabileşte că pentru estimarea apariției prejudiciului vor fi utilizate obligatoriu criteriile de risc generale: domeniul activității economice, istoricul conformării prescripțiilor anterioare ale organului de control, subiectul controlat. Totodată, va fi luată în calcul data efectuării ultimului control. Documentul conţine gradarea intensităţii riscului, ponderarea criteriilor, aplicarea acestora în raport cu persoanele supuse controlului. Un capitol aparte este dedicat efectuării controalelor inopinate în baza analizei riscurilor. De asemenea, parte componentă a Metodologiei este modul de identificare a soluției optime cu privire la plângerile depuse la organul de control sau la informațiile privind încălcarea legislației în baza analizei riscurilor. La elaborarea listelor de verificare și stabilirea cerințelor de reglementare care trebuie incluse în lista de verificare şi planificare strategică a activității organului de control, de asemenea, vor fi luate în calcul prevederile Metodologiei. Regulile privind elaborarea, aprobarea şi utilizarea listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător sunt, de asemenea, parte component a documentului.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

4819 vizualizări

Data publicării:

07 Mai /2018 08:31

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon