28
02 2015
1779

Optimizarea sistemului de raportare

Periodic, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din RM (АСАР) organizează şi desfăşoară ateliere de lucru pentru a oferi contabililor asistenţă consultativă, din prisma practică, asupra modificărilor operate în cadrul normativ şi legislativ privind evidenţa economico-contabilă. În contextul dat, la data de 25 februarie curent a avut loc masa rotundă „Optimizarea sistemului de raportare”, la care au participat contabili profesionişti, membri ACAP şi reprezentanţii mediului de afaceri. Subiectul de bază abordat s-a referit la Proiectul legii bugetului de asigurări sociale de stat pentru anul 2015 şi stabilirea unei clarităţi asupra aspectelor de completare şi prezentare electronică a rapoartelor BASS şi REV 5. Concomitent, s-a discutat modul de optimizare a procesului de aplicare a instrumentelor de raportare electronică către Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) cu aplicarea semnăturii digitale. Respectiv, scopul acestui atelier de lucru a vizat identificarea soluţiilor pentru optimizarea procesului de pregătire a rapoartelor şi prezentarea lor electronică către CNAS. Întru a stabili un dialog constructiv, evenimentul a fost moderat de dna Marina Şelaru, director executiv ACAP, avînd în calitate de moderatori pe dna Maria Bortă, Preşedintele CNAS, dna Ala Coliban, Şef a Direcţiei generale evidenţă contribuabililor, dna Clara Sorocean, Şef a Direcţiei generale evidenţa individuală a contribuţiilor. Participanţii la masa rotundă au înaintat propuneri concrete reprezentanţilor CNAS privind modul de optimizare a sistemului existent de raportare către respectiva instituţie, specificând bunele practici de interacţiune cu Serviciul Fiscal de Stat (SFS) prin intermediul SIA „Declaraţie electronică”, a portalului servicii.fisc.md şi asistenţa de calitate oferită de operatorii Centrului de Apel al Î.S. „Fiscservinform”. Propunerile enunţate s-au referit la: 1. Prezentarea rapoartelor BASS de către companiile care nu au fond de salarizare – au fost introduse modificări prin care întreprinderile ce nu vor avea salariaţi anul bugetar întreg vor prezenta doar raportul anual BASSAN, fără a prezenta lunar forma BASS. Concomitent, s-a stabilit că entităţile cu activitate sezonieră vor raporta pentru perioadele active. 2. Revenirea la prezentarea trimestrială, dar nu lunară, a rapoartelor BASS şi REV5, luând în considerare că prezentarea lunară a rapoartelor date consumă mult timp. La acest aspect dna C. Sorocean a specificat că necesitatea de prezentare lunară a rapoartelor date derivă din dezideratul de a forma o bază de calcul a respectivelor îndemnizaţii şi o istorie a plăţilor şi a beneficiilor de cel puţin 12 luni. În acest mod, se evită solicitarea certificatelor corespunzătoare pe fiecare persoană în parte şi permite verificarea eficientă a datelor calculate. 3. Simplificarea raportului REV5, încât acesta să conţină numai informația utilizată de CNAS. Astfel, s-a convenit excluderea câmpurilor privind numele şi prenumele, codificarea CPAS şi IDNP-ul pentru a micşora perioada de verificare a rapoartelor în cadrul CNAS. Adiţional, având în vedere lansarea noului clasificator al funcţiilor, disponibil pe site-ul cnas.md, apare necesitatea de a completa formularul cu câmpuri suplimentare corespunzător clasificatorului enunţat. 4. Semnătura electronică trebuie să fie gratuită şi comodă. Semnarea electronică a declaraţiilor se planifică a fi obligatorie pentru întreprinderi cu mai mult de 10 angajaţi. Ar fi utilă posibilitatea de a semna rapoartele către CNAS cu aceeaşi semnătură electronică cu care se autentifică dările de seamă prezentate către Inspectoratul Fiscal. Cu referinţă la semnarea documentelor raportate către CNAS, reprezentanţii acestei instituţii au remarcat că formularele date necesită a fi semnate cu semnătură ce are forţă juridică, pentru ca sunt utilizate o perioadă extinsă de timp. Pentru moment, semnătură cu forţă juridică este emisă contra plată de către Centrul de Telecomunicaţii Speciale. Concomitent, dl. Alexandru Ghiţman, Şeful Serviciului de Asistenţă a Clienţilor al Î.S. „Fiscservinform”, a specificat: „Semnătura electronică emisă de către Centrul de Certificare a Î.S. „Fiscservinform”, care la moment se utilizează de contribuabili în relaţiile lor cu Serviciul Fiscal, poate fi adaptată tehnic pentru a semna rapoartele prezentate către CNAS. În acest sens este necesar stabilirea unui cadru de colaborare între CNAS, Î.S. „Fiscservinform” şi I.P.„Centrul de Guvernare Electronică” pentru implementarea acestor adaptări, astfel încât să fie posibil utilizarea semnăturilor deţinute pentru raportarea automatizată a contribuabililor şi eficientizarea procesului dat”. Această oportunitate urmează a fi analizată, pentru a crea eventual posibilitate agenţilor economici să semneze rapoarte într-un mod mai simplu, cu o singură semnătură electronică. 5. Extinderea serviciilor electronice a CNAS – posibilitatea prezentării on-line a cererii REV1 pentru obţinerea CPAS şi a cererilor de compensare sau restituire a plăţilor. 6. Posibilitatea înregistrării on-line la sistemul “E-raportare”, fără prezentarea cererii, a noului agent economic. 7. Posibilitatea folosirii de către CNAS a codului IDNP pentru persoane fizice în loc de CPAS. Contribuabilii pierd timp şi resurse pentru obţinerea numărului CPAS, asta deşi numărul IDNP se atribuie la moment fiecărei persoane la naştere şi este unic. În caz că persoana din diferite motive nu are IDNP - ca excepţie, numai pentru aceasta persoană să fie obţinut numărul CPAS. Reprezentaţii CNAS au asigurat publicul că se va lua în considerare acest aspect în planificarea activităţilor de modernizare viitoare a interacţiunii între CNAS şi contribuabili. 8. Modificarea clasificatorului bugetar, astfel ca să fie prevăzut un cont trezorerial unic pentru toate achitările către CNAS (contribuţii individuale, sociale şi penalităţi aferente). De menţionat că specialiştii din domeniul contabil, prezenţi la masa rotundă, au trasat mai multe tangenţe privind modul de deservire şi comunicare pe filiera raportării către CNAS cu procesul stabilit de SFS, apreciind iniţiativele de succes aplicate de fisc în direcţia e-Transformării RM, pe care CNAS le-ar putea prelua şi implementa pentru a optimiza interacţiunea cu contribuabilii. Printre aceste activităţi se numără: eficientizarea structurii şi a ergonomiei site-ului cnas.md, actualizarea informaţiilor publicate, crearea rubricii „Întrebări şi răspunsuri” similar cu structura şi algoritmul site-ului servicii.fisc.md şi fisc.md; optimizarea procesului de feedback în vederea obţinerii unui singur mesaj de recepţionare a rapoartelor de către CNAS; îmbunătăţirea procesului de deservire telefonică a cetăţenilor; semnarea rapoartelor prezentate către CNAS cu semnătura electronică oferită (gratuit plătitorilor de TVA) de către SFS. Serviciile de mentenanţă tehnică a Sistemului informaţional al SFS sunt asigurate de Î.S. „Fiscservinform”. Respectiv, pentru a implementa agenda de e-Transformare în condiţii optime şi care să asigure comoditate cetăţeanului, Î.S. „Fiscservinform” se arată disponibilă de a oferi sprijinul necesar specialiştilor CNAS în procesul de implementare a doleanţelor contribuabililor, reieşind din experienţa deţinută în dezvoltarea şi lansarea proiectelor complexe de interacţiune şi comunicare a cetăţenilor cu autorităţile publice. La finele evenimentului, dna M. Bortă a remarcat că în perspectivă se urmăreşte consolidarea sistemului de raportare către CNAS, care să fie realizat printr-o singură bancă, utilizând un cod unic şi o singură semnătură. Mai mult ca atât, comunicăm că la etapa actuală este creat un grup de lucru la nivelul Consiliului economic de pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova, care elaborează Conceptul „Un raport – mai multe utilizări”. Documentul specificat prevede îmbunătăţirea interoperabilităţii contribuabililor cu autorităţile publice (inclusiv CNAS) pe aspecte ce vizează raportarea către acestea. Concomitent specificăm, că fiecare vineri, la orele 14, în cadrul sediului central al Casei Naţionale de Asigurări Sociale (or. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, nr.3) se organizează seminare cu caracter instructiv, unde contabilii pot primi consultaţii, răspunsuri şi soluţii pentru toate cazurile de dilemă cu care se confruntă în procesul de interacţiune cu CNAS.0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.