25
04 2019
1901

Prima casă: noi condiții

Mărimea marjei maxime ce se aplică pentru contractele de credit încheiate în cadrul Programului de stat „Prima casă” va fi diminuată, de la 3% la 2%. Guvernul a aprobat ieri modificări în Regulamentul de implementare a Programului Prima Casă. Potrivit ministrului Finanțelor, Ion Chicu, această măsură va spori și mai mult atractivitatea proiectului. Totodată, pentru a deveni beneficiar al Programului Prima Casă, solicitantul va putea să deţină în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei o locuinţă cu o suprafaţă locuibilă ce nu depășește 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe. Actualmente, pct.6 din Regulament stabilește că, pentru a deveni beneficiar, solicitantul trebuie să nu dețină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soțul/soția nicio locuință în decursul ultimelor 12 luni. În acest sens, persoana va solicita de la Agenția Servicii Publice un certificat care să confirme că este eligibilă şi corespunde criteriilor menționate. Dacă, totuși, în acest certificat nu va fi prevăzută această informație, atunci solicitantul Programului va prezenta suplimentar copia actului de înregistrare a căsătoriei, copia adeverinței de naștere a copiilor minori, precum și actul de proprietate sau certificatul emis de instituția abilitată în care să fie indicată suprafața totală și locativă a locuinței deținute în proprietate de către solicitant sau soțul/soția acestuia. Totodată, solicitantul nu va mai depune la creditor carnetul de muncă pentru solicitarea de acordare a creditului pentru procurarea locuinţei, deoarece se abrogă această prevedere, în contextul excluderii carnetelor de muncă, începând cu 1 ianuarie 2019. O altă modificare se referă la termenul în care ODIMM va încheia contractul de garanţie de stat cu creditorul și cel de acordare a garanției de stat cu solicitantul Programului. În prezent, acestea se încheie în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de garantare a creditului, iar, potrivit noilor prevederi, acest termen va fi de 5 zile. Totodată, creditorul va transfera trimestrial, în termen de 40 zile calendaristice de la finele trimestrului de gestiune, comisionul pentru garanția de stat la contul ODIMM. În prezent, Regulamentul prevede transferarea comisionului până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune. Modificări se vor opera și în contractul de mandat, încheiat între Ministerul Finanțelor (mandant) și ODIMM (mandatar), cu includerea unor acțiuni suplimentare. Astfel, ODIMM va fi împuternicit cu dreptul de a emite avize de radiere a ipotecii, de a elibera acordul privind privatizarea terenului aferent locuinței procurate prin intermediul Programului sau extinderea ipotecii asupra construcțiilor accesorii construite pe terenul aferent locuinței procurate și ipotecate în cotă de 50% în beneficiul Ministerului Finanțelor, de a emite acordul de modificare a proprietarului locuinței procurate în cadrul Programului în cazul intervenirii divorțului, precum și de a emite acordul de transfer al sumei despăgubirii de asigurare în cazul daunei parțiale a locuinței procurate pentru efectuarea lucrărilor de reparație. Prevederile vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.