21
06 2021
476

Procedurile de achiziţii publice de lucrări, altfel

Autorităţile contractante vor iniţia şi desfăşura procedurile de achiziţii publice de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări (procedurile de achiziţii de lucrări) în conformitate cu noua Documentaţie standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări (Documentația), aprobate prin Ordinul nr. 69 din 7 mai 2021 al Ministerului Finanțelor, publicat în MO din 18 iunie curent.
 
Documentul stabilește dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări a oricărui operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane. Persoanele juridice vor avea dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că fiecare asociat urmează să prezinte Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) separat.
 
Totodată, autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare ce țin doar de eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; cea economică şi financiară și tehnică; standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului.
 
Ofertantul, conform documentului, urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/ sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:
 
  • realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în Anunțul de participare, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;
  • lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);
  • declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
  • situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.
 
În condiția în care un contract va fi împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se va aplica pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.
 
Menționăm că, la dată publicării și punerii în aplicare a Documentației, a fost abrogat OMF nr. 176/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.