09
07 2021
177

Proiectul Normelor metodologice pentru achizițiile sectoriale

La 26 iunie curent a intrat în vigoare Legea nr.74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. În acest context, autoritățile au elaborat proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de atribuire al contractelor de achiziții sectoriale/ acordurilor-cadru, care a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali din 8 iulie curent.
 
Prevederile Normelor se vor aplica de către entitățile contractante la atribuirea contractelor de achiziții a bunurilor, lucrărilor sau a serviciilor, ale căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare decât:

  • 800 mii lei – pentru contractele de achiziții de bunuri și servicii, precum și pentru concursurile de soluții;
  • 200 mii lei – pentru contractele de achiziții de lucrări;
  • 1 mil. lei – pentru contractele de achiziții care au ca obiect servicii sociale, alte servicii specific și pentru activitățile stabilite în cap. II al Legii.

 

Potrivit proiectului, stabilirea procedurilor interne pentru asigurarea respectării Normelor metodologice va fi efectuată de un grup de lucru format din minim 3 persoane, creat de autoritatea contractantă, printr-o decizie sau dispoziție. Totodată, pe parcursul desfășurării procedurii de atribuire, grupul de lucru are obligația de a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese sau manifestarea concurenței neloiale.

 

De asemenea, entitatea contractantă poate apela la furnizorii de servicii de achiziție sau autoritățile centrale de achiziții pentru asistență și suport.

 

Atribuirea unui contract de achiziții sectoriale/acord-cadru derulează în trei etape distincte:

  • de planificare/pregătire;
  • de desfășurare a procedurii și atribuirea contractului;
  • de executare și monitorizare a implementării achiziției sectoriale/acordului-cadru.

 

Etapa de planificare a procesului de achiziție sectorială se inițiază prin identificarea necesităților și elaborarea planurilor anuale de efectuare a achizițiilor sectoriale, care se finalizează cu aprobarea de către conducătorul entității contractante a documentației de atribuire, inclusiv a documentelor-suport.

 

Planificarea achizițiilor sectoriale de lucrări se efectuează pentru întregul obiect (construcție) sau prin cumularea mai multor obiecte în loturi, cu desemnarea câștigătorului pentru fiecare obiect/lot în parte. Planurile de achiziții se coordonează cu planurile de producere, cu cele de investiții și se elaborează până la începutul anului de gestiune.

 

Este de menționat că procedurile de licitație deschisă, licitație restrânsă, negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogul competitiv, parteneriatul pentru inovare, concursul de soluții, precum și achiziția serviciilor sociale și a altor servicii specifice se inițiază prin publicarea unui anunț de participare.

 

Pentru a fi protejat de anumite riscuri din partea operatorului economic, entitatea contractantă poate solicita acestora să depună o garanție pentru ofertă, care trebuie să fie egală pentru toți operatorii economici.

 

Finalizarea procedurii are loc prin atribuirea contractului de achiziții sectoriale/ acordului-cadru încheiat între entitatea contractantă și ofertant/ofertanți. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 84 din Legea nr. 74/2020, entitatea contractantă va expedia Agenției Achiziții Publice darea de seamă privind procedura de achiziție sectorială – un document public ce va fi plasat pe pagina web a entității contractante, cu excepția informației atribuită la secretul de stat, secrete tehnice/ comerciale sau conțin aspecte confidențiale ale ofertelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.