19
07 2017
1715

Reforma Guvernului: Regulament de funcționare al ministerelor

Centrul de Implementare a Reformelor propune spre consultare un proiect cu privire la aprobarea structurii-tip a Regulamentului privind organizarea și funcționarea ministerului, care este elaborat în scopul implementării reformei administrației publice, dar şi raționalizării structurii administrației publice centrale, în conformitate cu prioritățile de dezvoltare social-economică și angajamentele asumate în procesul de integrare europeană. Regulamentul conține misiunea, domeniile de activitate, funcţiile de bază, drepturile ministerului și alte prevederi. Potrivit proiectului, din cadrul ministerelor vor face parte ministru, cabientul ministrului, secretarul general de stat și secretari de stat. În strcutura-tip a ministerelor vor mai fi incluse: • Direcția analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor • Secţia/servicul audit intern • Serviciul probleme speciale • Secția/serviciul resurse umane, • Direcţia/Secția/serviciul financiar-administrativ, • Secția /serviciul e-transformare, Secția managementul documentelor şi petiţii, • Secţia /serviciul juridică, • Secţia/serviciul relații internaţionale, informare şi comunicare cu mass-media. De asemenea vor activa și subdiviziuni de profil de elaborare a politicilor. Precizăm că potrivit Legii cu privire la Guvern, funcția de vice-ministru va fi lichidată. Documentul stipluează responsabilitățile ministrului, printre care se enumeră: • stabilirea domeniilor de activitate ale secretarului general de stat şi secretarilor de stat, precum și modul de înlocuire a ministrului, a secretarului general de stat și a secretarilor de stat • determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale ministerului • asigurarea executării legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului • aprobarea programelor şi planurilor de activitate ale ministerului, precum şi a rapoartelor privind realizarea acestora • organizarea sistemului de management financiar şi control intern • negocierea şi semnarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în conformitate cu Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova • participare, cu drept de vot deliberativ, la şedinţele Guvernului şi aporbarea chestiunilor de pe ordinea de zi a şedinţelor • expunerea asupra proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice • semnarea avizelor la proiectele de acte normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate ministerului, elaborate de alte ministere, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice • numirea în funcţii publice, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, inclusiv ale celor cu statut special • conferirea gradelor de calificare funcţionarilor publici, inclusiv celor cu statut special, le acordă stimulări şi le aplică sancţiuni disciplinare și altele. După cum menționa Directorul Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan, la prezentarea proiectului de lege cu privire la Guvern, secretarii generali de stat și secretarii de stat vor avea un șir de competențe specifice, inclusiv din cele exercitate de vice-ministru. Potrivit documentului, în cadrul ministerului va activa un secretar general de stat și secretari de stat, cu statut de funcționari publici de conducere de nivel superior, numiţi în funcție pe criterii de profesionalism. Secretarii de stat se vor subordona direct secretarului general de stat , care va asigura realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile ministerului. Secretarul general de stat va mai avea funcții precum: • acordarea suportului ministrului la determinarea obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate a ministerului • coordonarea elaborării programelor și a planurilor de activitate ale ministerului, a rapoartelor despre realizarea acestora în domeniile de activitate ale ministerului, în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice stabilite de ministru • asigurarea monitorizării și evaluării executării obiectivelor și a direcțiilor strategice de activitate a ministerului, precum și raportarea privind implementarea acestora • urmărirea executării actelor normative care au fost inițiate de minister • coordonarea elaborării căilor de realizare a obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate a ministerului și altele. Secretarul general de stat va exercita împuternicirile ministrului în cazul lipsei acestuia, precum și va participa la ședințele Guvernului, însă fără drept de vot. Secretarii de stat, numărul cărora va fi stabilit de Guvern, la propunerea ministrului, vor fi responsabili de domenii de activitate, care vor fi stabilite printr-un ordin al ministrului, la propunerea secretarului general de stat. Proiectul prevede că, în cazul lipsei sau imposibilității îndeplinirii atribuțiilor de către secretarul general de stat, împuternicirile acestuia vor fi exercitate de către unul din secretarii de stat sau, dacă aceștia lipsesc, de către un funcționar public de conducere din cadrul ministerului, desemnați în conformitate cu ordinul ministrului privind modul de înlocuire a ministrului, a secretarului general de stat și a secretarilor de stat. Totodată, în cadrul fiecărui minister va funcționa un Colegiu, compus din ministru, secretarul general de stat, secretarii de stat, conducători ai subdiviziunilor interne ale aparatului central al ministerului, precum și conducători ai structurilor organizaționale din sfera de competență a organului de specialitate. Componența Colegiului nu poate depăşi 15 persoane, iar la propunerea ministrului, pot fi incluși și reprezentanți ai altor autorități publice centrale, precum și reprezentanți ai mediului academic, de afaceri și ai societății civile. Colegiul va examina în ședințele sale subiecte ce țin de organizarea activității ministerului în vederea promovării politicii în domeniul său de activitate, elaborării și realizării prognozelor pentru perioade de perspectivă și de scurtă durată, va examina proiectele actelor normative, dezbate rapoartele și dările de seamă ale conducătorilor de subdiviziuni ale ministerului și ale autorităților administrative din subordine.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.