25
04 2019
4771

Registrele contractelor de arendă în agricultură. Ce acte sunt abrogate

În ședința de ieri a Cabinetului de miniștri a fost aprobat noul Regulament privind modul de ţinere a registrelor contractelor de arendă, care stabileşte modul de evidență în acest registru a contractelor de arendă, încheiate pe un termen de până la 5 ani inclusiv. Conform proiectului hotărârii de Guvern, registrul este ținut, manual sau electronic, de primăria localității, în a cărei rază teritorială se află terenul sau alt bun agricol arendat și reprezintă un instrument de evidență și sistematizare în cadrul APL a informației despre drepturile de arendă. Datele incluse în registrul respectiv sunt publice, cu condiția că informația solicitată nu va aduce prejudicii datelor cu caracter personal titularilor acestora. Regulamentul stabilește drepturile și obligațiile registratorului, condițiile de înregistrare și refuz de a include informația despre contractual de arendă în registru, cerințele față de documentele prezentate, termenul de examinare. Astfel, documentele prezentate registratorului nu vor conține ștersături, completări, cuvinte radiate sau corectări de alt gen. Termenul de examinare a acestora nu va depăşi 15 zile de la data primirii ultimului document necesar. În cazul înregistrării concomitente a mai mult de 10 contracte de arendă prezentate de unul şi acelaşi arendaş, termenul de examinare poate fi extins, prin decizia registratorului, cu cel mult 10 zile. După înregistrarea contractului, arendașului i se remit două exemplare ale actului înregistrat, iar un exemplar se va păstra în arhiva APL. Documentul adoptat prevede procedurile de înregistrare a modificărilor la contractele de arendă, încetării sau nulității acestora, lista actelor ce urmează a fi prezentate registratorului pentru includerea contractului în registrul respectiv. La solicitarea persoanelor fizice și juridice, registratorul va elibera în termen de 3 zile, contra plată, în baza unei cereri depuse, extrasul din registru, care va confirma faptul existenţei, la data eliberării extrasului, a înscrierilor în registru privind bunurile agricole date în arendă şi dreptul de arendă asupra acestora. Necesitatea elaborării Regulamentului este condiționată de faptul că Legea nr.198/2003 cu privire la arenda în agricultură este abrogată din 1 martie 2019, iar conform normelor Codul civil modernizat, care a intrat în vigoare, de asemenea, la 1 martie curent, „primăria va ține registrul contractelor de arendă în modul stabilit de prezentul capitol, de alte acte legislative și de regulamentul aprobat de Guvern”. Potrivit proiectului hotărârii de Guvern aprobate la 24 aprilie curent, sunt abrogate:HG nr. 508/2004 despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind inventarierea bunurilor agricole arendate • la pct. 1 din HG nr. 72/2004 privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură, textul: „Contractul-model de arendă a terenurilor (anexa nr.1); • Contractul-model de subarendă a terenurilor (anexa nr.2); • Contractul-model de arendă a bunurilor agricole, altele decât terenurile (anexa nr.3); • Acordul-model adiţional la contractul de arendă a terenurilor (anexa nr.4); • Contractul-model de vânzare-cumpărare a bunurilor agricole, altele decât terenurile (anexa nr.5); • Contractul-model de arendă a construcţiilor hidrotehnice ale iazului (anexa nr.6).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.