01
09 2020
864

Reglementarea achizițiilor publice de lucrări

Activitatea autorităților contractante în procesul de achiziție publică de lucrări va fi facilitată. În acest sens, Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, care stabilește o ierarhie de principii, procese, tehnici și instrumente pentru a oferi suport autorităților în cadrul procesului de achiziție.
Potrivit ministrului Finanțelor, Serghei Pușcuța, proiectul a  fost elaborat în vederea asigurării unei gestionări eficiente a banilor publici de către beneficiari, investitori, proiectanți, antreprenori și alte părți implicate în lucrările publice.

Potrivit Regulamentului, valoarea contractului de achiziții publice de lucrări va fi estimată de către autoritatea contractantă în corespundere cu prețurile medii curente stabilite pe piață și cu respectarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu excepția cazurilor în care valoarea estimată este calculată de un organism de expertizare autorizat în conformitate cu prevederile legale sau în baza studiilor de prefezabilitate/fezabilitate.

Pentru fiecare procedură de achiziție publică de lucrări, în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu autoritatea contractantă va publica separat în Buletinul achizițiilor publice un anunț de intenție. În același timp, pentru contractele a căror valoare estimată, fără TVA, va fi mai mică de 2 mil. lei, publicarea anunțului de intenție nu este obligatorie.

Autoritatea contractantă va accepta documentul unic de achiziții european (DUAE) completat cu informațiile solicitate în raport cu criteriile de calificare și selecție stabilite în anunțul/invitația de participare și în documentația de atribuire.

Regulamentul mai stabilește că, în funcție de valoarea și complexitatea achiziției publice de lucrări, autoritatea contractantă are posibilitatea să utilizeze una dintre următoarele proceduri de achiziții publice:

1) licitație deschisă;

 2) licitație restrânsă;

3) dialog competitiv;

 4) proceduri negociate;

5) cerere a ofertelor de prețuri;

 6) parteneriat pentru inovare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.