30
10 2019
1042

SNCI 8 va fi completat

Fiecare subdiviziune structurală din cadrul entităţii publice va elabora un plan anual de activitate, care ulterior urmează a fi integrat în Planul anual de activitate al entităţii publice. Această prevedere va fi inclusă în SNCI 8 din Standardele naţionale de control intern în sectorul public ce reglementează planificarea, monitorizarea şi raportarea privind performanţele. Ministerul Finanțelor propune spre consultări publice proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public. Proiectul a fost elaborat ținând cont de modificările operate la Legea privind controlul financiar public intern, care stabilesc înlocuirea unor noțiuni de bază în vederea facilitării înțelegerii și implementării eficiente a sistemului de control financiar public intern. Totodată, elaborarea proiectului reprezintă o necesitate și pentru dezvoltarea în continuare a conceptului de răspundere managerială promovat de Uniunea Europeană, obligațiune asumată de Republica Moldova. Astfel, sintagma „management financiar și control” va fi adusă în concordanță cu noile prevederi, fiind substituită cu „control intern managerial” (CIM), care este un sistem organizat de managerul entităţii publice şi personalul acesteia în scopul asigurării bunei guvernări și include totalitatea politicilor, procedurilor, regulilor interne, proceselor şi activităţilor realizate în cadrul entităţii pentru gestionarea riscurile şi oferirea unei asigurări rezonabile privind atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate. Proiectul mai prevede desemnarea de către managerul entităţii publice a subdiviziunii sau a persoanei responsabile de coordonarea activităţilor de organizare şi menţinere a CIM în cadrul entităţii. În acest context, se propune completarea Standardelor cu un punct – 61 – ce va stabili responsabilitățile subdiviziunii sau persoanei responsabile de coordonarea activităţilor de organizare şi menţinere a CIM prin procesul de autoevaluare și raportare anuală a sistemului CIM din cadrul entității, după caz, și în cadrul entităților subordonate, identificarea lacunelor în sistemul CIM existent ca rezultat al autoevaluării, planificarea acțiunilor de dezvoltare și aliniere la bunele practici, precum și coordonarea, monitorizarea și raportarea executării acțiunilor planificate. Potrivit notei informative la proiect, implementarea prevederilor propuse nu implică cheltuieli financiare suplimentare. Proiectul poate fi consultat până la 15 noiembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.