Știri

Soluţionarea disputelor în cadrul Serviciului Vamal

Examinarea, conform procedurii prealabile în contenciosul administrativ, a contestațiilor depuse de persoanele supuse controlului de către organul vamal, care se consideră vătămate într-un drept prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, acțiunile sau inacțiunile organului vamal, ale colaboratorilor vamali în cadrul procedurilor, dar şi examinarea materialelor aferente cazului, identificarea practicilor defectuoase în domeniul controlului de stat fac parte din atribuţiile Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Serviciului Vamal (SV). Totodată, acesta va emite decizii cu privire la contestația examinată şi va ține evidența deciziilor. Ordinul nr.417-O din 28 septembrie 2018 al Serviciului Vamal, prin care este aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Consiliului, a fost publicat în MO din 12 octombrie. Actul stabileşte procedura de organizare și funcționare a Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Serviciului Vamal, atribuțiile și sarcinile membrilor Consiliului, precum și procedura de examinare a contestațiilor în cadrul Consiliului. În componenţa Consiliului vor fi incluşi 7-9 membri – șeful subdiviziunii juridice, șefii direcțiilor Serviciului Vamal sau persoanele care îl substituie, cel puțin 3 reprezentanți ai asociațiilor din mediul de afaceri, selectaţi conform procedurilor stabilite. Componenţa nominală şi numerică a Consiliului va fi aprobată prin ordinul directorului SV. Membrii Consiliului nu vor fi remuneraţi pentru activitatea desfășurată în cadrul acestuia. Contestațiile depuse vor fi examinate în cadrul Consiliului în cazul în care, ca şi în cazul contestaţiilor depuse asupra deciziilor Serviciului Fiscal de Stat, persoana supusă controlului a consemnat expres în cerere acordul cu privire la divulgarea datelor şi contestă actele administrative prin care s-a stabilit o obligaţie vamală în sumă de peste 500 mii de lei – pentru persoane juridice şi peste 250 000 de lei – pentru persoane fizice. Menţionăm că Regulamentul, în cazul SV, prevede că obiect al contestaţiei nu poate fi procesul-verbale prin care au fost constatate contravenții. Contestaţia se depune în termen de până la 30 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ contestat. Tot în termen de 30 de zile este emisă decizia cu privire la contestaţia examinată de Consiliu. Conform Regulamentului, “la ședințele Consiliului poate fi citată și persoana care a depus contestația, precum și inspectorul implicat în control și conducătorul subdiviziunii în care acesta activează, în vederea prezentării poziției și argumentelor sale referitoare la subiectul examinat.” După examinarea cazului, președintele Consiliului, luând în calcul opiniile și propunerile tuturor membrilor (acestea având caracter de recomandare), emite decizia. În funcţie de complexitatea cazului, aceasta poate fi emisă la finele ședinței sau, dacă sunt necesare acţiuni suplimentare, efectuarea expertizei sau prezentarea unor probe suplimentare, poate dispune convocarea unei ședințe suplimentare. În rezultatul examinării contestaţiei, Consiliul poate lua una din următoarele decizii: - respingerea contestației și menținerea actului administrativ contestat fără modificări; - dispune modificarea parțială a actului administrativ contestat; - dispune anularea actului administrativ și declară nulitatea controlului efectuat; - de suspendare a executării actului administrativ contestat și dispune efectuarea controlului repetat. Regulamentul prevede că toţi participanţi la şedinţe au obligaţia să păstreze datele care constituie secret comercial sau alte date cu accesibilitate limitată, iar deciziile adoptate de Consiliu vor fi supuse arhivării.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Vamal al Republicii Moldova

733 vizualizări

Data publicării:

15 Octombrie /2018 08:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon