23
05 2018
1865

Subdiviziunea de audit intern: cel puţin trei unităţi de personal

Un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative este elaborat de Ministerul Finanţelor pentru înlăturarea lacunelor în procesul de aplicare a cadrului legal aferent controlului financiar public intern, constatate în perioada anilor 2014-2018. Proiectul urmărește crearea premiselor legislative eficiente pentru dezvoltarea și consolidarea sistemelor de control intern managerial în cadrul instituțiilor publice și a funcției de audit intern din sectorul public. Autorii menționează că prin Legea privind controlul public intern a fost impusă obligativitatea de creare a subdiviziunii respective, în limita statelor de personal a entității publice, ceea ce a condus la instituirea în majoritatea entităților a subdiviziuni de audit intern dintr-o singură unitate de personal, indiferent de dimensiunea și nivelul de complexitate al activității. Totodată, Legea nu prevede modalitatea de asigurare cu servicii de audit intern al APL de nivelul I. Astfel, se propune concretizarea noțiunilor de „management financiar și control”, „unitatea de audit intern” și „declarația de bună guvernare”, care vor fi substituite cu: „control intern managerial”, „subdiviziune de audit intern” și, respectiv, „declarație privind răspunderea managerială”. De asemenea, proiectul stabilește includerea obligativității de desemnare a subdiviziunii coordonatoare a activității de organizare și menținere a sistemului de control intern managerial, ce va contribui la fortificarea liniei de suport a managerilor în aspecte de organizare, monitorizare și evaluare a sistemului. Documentul mai prevede stabilirea numărului minim de angajați în cadrul subdiviziunii auditului intern, cu competențe specifice funcției, care va permite formarea echipelor de audit și efectuarea supervizării activității conform cerinței standardelor profesionale. Subdiviziunea de audit intern va fi creată din cel puţin trei unităţi de personal și va fi dimensionată în baza volumului de activitate astfel încât să asigure auditarea sistematică a întregului obiect al activității entității publice. Documentul mai prevede că auditul intern va asigura evaluarea cel puțin o dată la trei ani a proceselor cu risc sporit din sistemele financiar – contabil, achiziții publice, administrare a activelor, juridic și tehnologii informaționale. Conducătorul subdiviziunii va trebui să dețină certificat de calificare în domeniul auditului intern. Obligativitatea deținerii actului va contribui la recrutarea și încadrarea în sistem a persoanelor care dețin competențele și nivelul de pregătire profesională adecvat. De asemenea, conducătorul subdiviziunii va fi obligat să elaboreze Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern. În Legea privind controlul public intern va fi inclusă și obligativitatea de raportare a indicilor de fraudă și a cazurilor de prejudiciere a obiectivității și independenței auditorilor interni organelor cu funcție de investigare. Proiectul nu implică costuri suplimentare și este propus spre consultări publice până la 4 iunie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.