12
06 2019
993

Sumele neutilizate de beneficiarii desemnării procentuale vor fi restituite la buget

Mijloacele financiare primite de beneficiari în urma desemnării procentuale pot fi utilizate într-un termen ce nu depăşeşte două perioade fiscale după cea în care a fost efectuată desemnarea. Sumele neutilizate în această perioadă urmează a fi restituite la buget până la data-limită de depunere a raportului privind modul de utilizare a sumelor primite. Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul ordinului cu privire la modificarea și completare Ordinului nr. 188 din 30 decembrie 2014, prin care au fost aprobate Indicațiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale. Potrivit proiectului, mijloacele financiare primite de organizațiile necomerciale în urma desemnării procentuale se înregistrează ca majorare concomitentă a numerarului și a veniturilor anticipate. Pe măsura utilizării acestora, veniturile anticipate se decontează la venituri curente. Totodată, rambursarea mijloacelor financiare neutilizate în urma desemnării procentuale se înregistrează la calcularea datoriei ca diminuare a veniturilor anticipate și majorare a datoriilor față de buget și la achitarea datoriei – ca diminuare concomitentă a datoriilor față de buget și a numerarului. În același timp, se propune extinderea prevederilor Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale și asupra reprezentanțelor entităților nerezidente, după cum prevede art. 2 lit.d) din Legea contabilității și raportării financiare. În acest context, se propune completarea Indicațiilor metodice cu pct.151, care stabilește particularitățile contabilității acestor entități. Astfel, politicile contabile ale reprezentanței entității nerezidente se aprobă pentru fiecare perioadă de gestiune prin ordinul administratorului. Totodată, particularitățile contabile ale reprezentanțelor se referă la: mijloacele cu destinaţie specială, alte venituri şi cheltuieli, venituri și cheltuieli aferente activităților prevăzute la art.5 punct 15) lit.b) din Codul fiscal, care nu depășește 6 luni, imobilizările necorporale şi corporale, stocurile şi alte active circulante și capitalul propriu. Contabilitatea reprezentanței trebuie să asigure înregistrarea mijloacelor cu destinaţie specială, a căror utilizare este prevăzută în regulamentul reprezentanței entității nerezidente. Acesta trebuie să identifice în mod clar situațiile financiare și să evidențieze următoarele informații: denumirea reprezentanței, data raportării sau perioada acoperită de situațiile financiare, activitatea de bază desfășurată conform regulamentului și unitatea de măsură. Potrivit proiectului, alte venituri şi cheltuieli ale reprezentanței entității nerezidente cuprind: plusurile şi lipsurile de active identificate în urma inventarierii, datoriile şi creanţele decontate în legătură cu expirarea termenelor de prescripţie, veniturile şi cheltuielile din vânzarea activelor neutilizate, veniturile din recuperarea prejudiciului material, precum și alte venituri şi cheltuieli, care nu sunt legate cu activitatea de bază prevăzută în regulamentul entității nerezidente. Totodată, fondurile reprezentanței entității nerezidente sunt formate din fondul de active imobilizate și fondul de autofinanțare. Proiectul mai reglementează și răspunderea pentru ținerea contabilității și raportarea financiară. Astfel, în cazul organizației necomerciale, răspunderea revine conducătorului (organului executiv), iar în cazul reprezentanței entității nerezidente - administratorului. Reamintim că, pentru anul curent, în lista beneficiarilor desemnării procentuale au fost incluse 732 de organizații.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.