12
03 2021
739

Prezentarea repetată a CET18 în cazul oferirii de către angajator a informației incorecte despre venituri

Legislația în vigoare prevede expres obligația prezentării, până la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plăţile, beneficiarilor acestor plăţi (cu excepţia celor ce au obţinut venituri conform art.901 şi art.91 alin.(1) din Codul fiscal) a informaţiei privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art.33-35, suma deducerilor prevăzute la art.36 alin.(6) şi (7), precum şi suma impozitului reţinut, în cazul reţinerii (în continuare – Informație) (art.92 alin. (4) din CF).
 

Totodată, alin. (3) din același articol indică persoanele care sunt obligate să reţină impozitul, precum și obligațiile acestora1, printre care, în cazul efectuării corectărilor în informaţia prezentată, este prevăzută obligația informării beneficiarului plăţilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării sau, în cazul efectuării unui control fiscal, de la emiterea deciziei asupra cazului de încălcare fiscală (art. 92 alin. (41) din CF).

 

Art. 2601 din CF prevede și o amendă pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăţilor a Informaţiei de către persoanele care sunt obligate să reţină impozitul la sursa de plată. Aceasta constituie de la 300 la 500 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei. Sancțiunea  va fi aplicată angajatorului în cazul în care angajatorul a oferit Informația salariatul după data de 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plățile, sau dacă informația prezentată până la 1 martie este neconformă/neautentică.

  

Aceiași sancțiune se aplică și în cazul în care agentul economic nu va oferi beneficiarul plăților, în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, datele despre corectările efectuate în Informație în urma controlului.

 

Este de menționat că sancțiunea care se aplică în cuantumul indicat (de la 300 la 500 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei) pentru toate încălcările identificate în cadrul controlului fiscal, chiar dacă sunt supuse controlului fiscal mai multe perioade fiscale.

 

În cazul în care beneficiarul plăților primește Informația corectată, în funcție de modificările operate, urmează să-și calculeze repetat obligațiile fiscale și, după caz, să prezinte repetat declarația cu privire la impozitul pe venit, beneficiind de prevederile art.188 din CF2.

 

Persoanele fizice vor ține cont de faptul că darea de seamă fiscală corectată nu va fi luată în considerare şi, prin urmare, nu va fi modificată darea de seamă precedentă dacă cea corectată a fost prezentată:

  1. b) după emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la iniţierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiect va fi şi darea de seamă prezentată greşit sau cu omisiuni;
  2. c) pe o perioadă supusă unei verificări documentare sau după ea.

 

În cazul în care darea de seamă corectată a fost prezentată:

1) până la emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la iniţierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiect va fi şi darea de seamă prezentată greşit sau cu omisiuni

și

2) pentru o perioadă nesupusă unei verificări documentare,

darea de seamă fiscală corectată va fi calificată ca versiunea dării de seamă fiscale precedente.

_____________________________

1 Art.92, alin.(3) Persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.6918 şi art.88–91, cu excepţia impozitului reţinut pentru câştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive în partea în care valoarea fiecărui câştig nu depăşeşte scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art.90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor. În cazul în care, pe parcursul perioadei fiscale, persoanele care sînt obligate să reţină la sursă impozitul se lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare, acestea urmează să prezinte darea de seamă menţionată în termen de 15 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare/ repartiţie a întreprinderii în proces de lichidare sau reorganizare.

 

2 Art. 188. Darea de seamă fiscală corectată

(1) Darea de seamă fiscală corectată este versiunea dării de seamă fiscale precedente.

(2) Contribuabilul care descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine o greşeală sau o omisiune are dreptul să prezinte o dare de seamă fiscală corectată, conform formularului şi modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă fiscală care se corectează.

(3) Darea de seamă fiscală corectată, depusă înainte sau în termenul stabilit pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale pe o anumită perioadă fiscală se consideră dare de seamă fiscală pentru perioada respectivă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.