31
07 2017
1977

Consolidarea sistemului de parteneriat social în domeniul muncii

Comisia Națională pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor similare la nivel de ramură şi cel teritorial va putea solicita amânarea examinării și adoptării proiectelor de acte normative din domeniul muncii şi cel social-economic până la prezentarea avizului Comisiei naţionale. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei propune spre consultare un proiect de lege ce are drept scop perfecţionarea și consolidarea sistemului actual de parteneriat social. Urmare a completării propuse, Comisia națională va fi investită cu dreptul de a solicita Guvernului sau Parlamentului amânarea examinării și adoptării proiectelor de acte normative din domeniul muncii şi cel social-economic până la prezentarea avizului Comisiei naţionale. În cazul în care nu s-a ajuns la un consens ce ține de examinarea proiectelor, Comisia va avea dreptul să transfere chestiunea pentru examinare suplimentară în unul din consiliile de specialitate, să programeze chestiunea pentru examinare repetată la una din următoarele ședințe ale Comisiei sau să respingă chestiunea fără discuții ulterioare. Autorii mai propun completarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, cu un nou capitol ce prevede reglementarea detaliată a modului de organizare și funcționare a comisiilor de ramură bipartite. Capitolul respectiv va conține reglementări de formare şi componenţa comisiilor de ramură bipartite, prevederi ce ţin de membrii şi supleanţii comisiilor, organele comisiilor de ramură bipartite, atribuţiile lor, drepturile comisiilor, a preşedinţilor şi sectretariloracestora, consiliile de specialitate, organizarea activităţii comisiei etc. Capitolul prevede că aceste comisii se formează din reprezentanţi ai ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, numiţi de conducătorii acestor autorităţi, ai sindicatelor, numiţi de organele sindicale de ramură și ai patronatelor, numiţi de patronatele de ramură. Comisiile de ramură bipartite armonizează interesele ministerelor, patronatelor şi sindicatelor în procesul elaborării bazelor de reglementare a relaţiilor de muncă şi a relaţiilor social-economice la nivel de ramură, poartă negocieri colective, elaborează şi promovează convenţii colective, contribuie la încheierea acestora şi monitorizează procesul realizării lor. Comisiile date vor mai avea competențe de a depista, la nivel de ramură, motivele situaţiilor conflictuale şi tensiunilor sociale din relaţiile de muncă, de a examina proiectele programelor ramurale de utilizare a forţei de muncă şi de a exercita controlul asupra îndeplinirii lor. De asemenea, ele vor putea participa, prin reprezen-tanţi, la conferinţe, seminare, şedinţe, mese rotunde şi de a organiza astfel de acţiuni în probleme ce ţin de competenţa lor. Cât privește finanțarea activității, aceasta se va efectua din sursele financiare proprii ale părților. Autorii asigură că implementarea prevederilor menționate va duce la sporirea activităţii Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective şi a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial, dar și la perfecţionarea legislaţiei în domeniul parteneriatului social.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.