Tichete de masă

Consultarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă

Ministerul Finanțelor propune spre consultare documentul ce stabilește regulile pentru toți subiecții implicați în procesul acordării tichetelor de masă, precum și normele ce țin de relațiile angajat-salariat și operator-unitate comercială. Acesta va fie un document unic care să reglementeze toate aspectele importante ce țin de tichetele de masă, în special normele clare de deducere în scopuri fiscale a valorii nominale a tichetelor de masă în limita stabilită în Legea cu privire la tichetele de masă precum și implicațiile Serviciului Fiscal de Stat. Prevederile Regulamentului se vor aplica operatorilor care dețin licența pentru desfășurarea activității de operare cu tichetele de masă, angajatorilor care le oferă salariaților în baza contractului de muncă, unităților comerciale ce prestează servicii de alimentație publică sau vând produse alimentare. Documentul prevede că utilizarea tichetelor de masă atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic de către altă persoană prezumă a fi furt și se pedepsește conform legislației în vigoare, salariații care au primit tichete de masă fiind singurele persoane îndreptățite să le utilizeze. Numărul tichetelor de masă de care trebuie să beneficieze un salariat pe parcursul unei luni calendaristice nu va depăși numărul de zile lucrate de către salariat la locul de muncă de bază în luna precedentă celei de acordare a tichetelor. Documentul reglementează și modul de acordare a tichetelor în situații precum concedierea. Astfel, în cazul în care angajatul este concediat din anumite motive, este în drept să i se acorde tichete de masă pentru zilele lucrate de la data de 1 a lunii de concediere până la ziua în care a fost concediat. În cazul concedierii, angajatorul oferă tichetele de masă în termen de 15 zile de la data concedierii pentru luna precedentă cât și pentru luna curentă, dacă oferirea tichetelor nu a fost făcută înainte de data eliberării din serviciu. Dacă persoana concediată nu și-a ridicat tichetele de masă pe suport de hîrtie în termen de 60 de zile de la data concedierii, angajatorul este obligat să restituie tichetele de masă respective operatorilor, iar suma valorii tichetelor de masă restituite urmează a fi trecută în contul următoarelor tichete procurate de angajator. Nu sunt supuse restituirii cheltuielile de imprimare, distribuire și alte cheltuieli suportate de către operator pentru imprimarea și eliberarea tichetelor de masă. Pentru noile tichete de masă angajatorul este obligat să achite costurile operatorului care reies din contractul stabilit între părți. Salariatul lucrează pentru diferiți angajatori același număr de ore Potrivit regulamentului, în asemenea situație locul de muncă de bază se stabilește individual de către angajat, prin prezentarea declarației pe propria răspundere angajatorului. De asemenea, este stipulat că angajatorul nu are dreptul să oblige salariatul să beneficieze de tichete de masă, dacă acesta nu dorește să beneficieze de instrumentul propus. La procurarea mărfurilor în valoarea mai mică decât valoarea nominală a tichetului, diferența nu se rambursează sub formă de bani, iar în cazul în care valoarea este mai mare decât cea nominală, salariatul va achita diferența în bani. Drepturile și obligațiile unităților comerciale și de alimentație publică În primul rând, acestea sunt obligate să afișeze la intrare informația lizibilă de acceptare a tichetelor de masă și numele operatorilor cu care au încheiat contracte. La comercializarea produselor alimentare, unitatea eliberează bon de casă în baza valorii efectiv procurate de către salariatul care achită cu tichetul de masă. În cazul în care în coșul de consum există produse interzise spre comercializare contra tichete de masă, unitatea comercială eliberează un bon fiscal aparte doar pentru aceste produsele. Unității de alimentație publică, la fel, îi este interzis să acorde sau să schimbe contravaloarea tichetelor de masă pe suport de hârtie pe bani, precum și să efectueze operațiuni de debitare a tichetelor de masă pe suport electronic în vederea eliberării contravalorii sub formă de bani. Tichetele de masă pe suport de hârtie se păstrează în mașina de casă și control de rând cu bancnotele ce confirmă eliberarea produselor până la finalizarea zilei de lucru operaționale. Documentul prevede că unitatea de alimentație publică are dreptul să încheie contract cu oricare din operatorii de emitere a tichetelor de masă care dispun de licență. Important: unitățile comerciale sunt obligate să dispună de ștampilă specială pentru marcarea tichetelor de masă pe suport de hârtie primite de la cumpărători, pe care vor fi menționate IDNO unității comerciale/de alimentație publică, denumirea unității comerciale/de alimentație publică și inscripția „Pentru tichete de masă”. Costurile de fabricare sau procurare a acestei ștampile sunt suportate de operatori. Operatorii emitenți ai tichetelor de masă Operatorul va fi obligat să publice raportul în urma efectuării auditului anual obligatoru de către o companie de audit externă, cu prezentarea acestuia unităților comerciale sau altor utilizatori de informație financiară acreditați prin acte normative, la solicitarea acestora. În cazul în care operatorului i-a fost suspendată sau retrasă licența, acesta este obligat să anunțe angajatorii, precum și unitățile comerciale sau de alimentație publică cu care au încheiate contracte. Totodată, în cazul suspendării sau retragerii licenței, operatorul nu poate să emită sau să livreze noi tichete de masă. Operatorii mai sunt obligați să dispună de un cont sau subcont deschis la bănci prin care vor derula sumele ce reprezintă încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor de masă pe suport de hârtie. Închiderea acestor conturi sau subconturi de plăți este posibilă doar după ce unitatea emitentă face dovadă către instituțiile financiare autorizate că valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport hârtie emise și încasate de operatori a fost decontată integral unităților de alimentație publică. Operatorul care dispune de licență este în drept să emită tichete de masă. Aici reamintim că un operator care va emite aceste tichete în țara noastră este compania Edenred, - lider pe plan global în acest domeniu și care activează în 42 de țări. Și cel mai imporant... În regulament sunt prevăzute și aspecte ce țin de regimul fiscal al tichetelor de masă. Serviciul Fiscal de Stat este responsabil atât de administrarea, inclusiv informarea și suportul metodologic de implementare ulterioară, de controlul asupra respectării legislației fiscale și a legislației cu privire la contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistență medicală. Regulamentul stabilește că angajatorului i se permit spre deducere cheltuielile suportate pentru acordarea tichetelor de masă în valoare nominală a acestora, în scopul calculării impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător. Asupra valorii nominale deductibile în scopuri fiscale a unui tichet de masă nu se aplică contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, datorate atât de angajat, cât și de angajator, precum și impozit pe venit din salariu. În același timp, asupra diferenței pozitive dintre valoarea nominală a tichetului de masă și valoarea nominală deductibilă se aplică calculul contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozitul pe venit din salariu în regimul general stabilit de legislație. Serviciile operatorilor de imprimare, distribuire și alte servicii conexe sunt supuse taxării cu TVA conform legislației în vigoare. Baza impozabilă pentru plata TVA reprezintă prețul stabilit între angajator și operator fără valoarea nominal deductibilă. În cazul modificării valorii nominale permise spre deducere în scopuri fiscale în urma indexării acesteia, deducerea acestei valori începe din data în care intră în vigoare modificarea. În urma indexării, nu se permite spre deducere valoarea nominală a tichetelor de masă distribuite anterior în mărimea sumei indexate. Documentul mai prevede că operatorii sunt obligați să prezinte Serviciului Fiscal de Stat Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor în modul stabilit de Ministerul Finanțelor. Proiectul poate fi consultat până la data de 5 ianuarie 2018.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

2367 vizualizări

Data publicării:

02 Ianuarie /2018 08:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon