31
10 2017
2657

Tichete de masă: Statutul juridic şi opţiunile operatorului economic

Partea I. Partea II. Partea IV. Agentul economic care doreşte să desfăşoare activitate de operare cu tichetele de masă (în continuare – operator economic), inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora, trebuie să desfăşoarea activitatea în una din următoarele forme organizatorico - juridice: a) Societate pe acţiuni b) Societate cu răspundere limitată. De asemenea, operatorul economic este obligat: - să obţină licenţă în conformitate cu prevederile Legii cu privire la tichetele de masă; - să deţină un capital social de cel puţin 10 mil. lei; - fondator, acţionar (asociat), administrator al operatorului nu poate fi persoana care are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni economice, infracţiuni împotriva patrimoniului, infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică, precum şi pentru infracţiuni de corupţie în sectorul privat săvârşite cu intenţie. Pentru obţinerea licenţei, operatorul economic prezintă, suplimentar la actele prevăzute de Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, următoarele documente şi informaţii: a) specimenul tichetului de masă, în conformitate cu art. 10 din Lege; b) act de proprietate sau contract de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată; c) adeverință emisă de către bancă, din care să rezulte că operatorul a deschis un cont bancar distinct prin care vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă; d) angajamentul operatorului că prin contul bancar distinct nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar. La momentul solicitării licenţei, entitatea nu trebuie să fie în proces de insolvabilitate, de lichidare sau de reorganizare. De asemenea, operatorul are obligaţia: - să ramburseze valoarea nominală a tichetelor de masă în termen de cel mult 30 de zile de la data recepţionării tichetelor, prezentate de către unitățile comerciale/de alimentaţie publică spre rambursare. Operatorul rambursează valoarea nominală totală a tichetelor de masă acceptate, reținând din aceasta valoarea serviciilor prestate unităților comerciale/de alimentaţie publică, potrivit contractului încheiat; - să ramburseze unităților comerciale/de alimentaţie publică valoarea nominală a tuturor tichetelor de masă emise de către acesta, valabile la data acceptării acestora de către unitățile comerciale/ de alimentaţie publică, excepţie fiind depăşirea termenului de 2 luni de la data expirării perioadei lor de valabilitate, precum şi tichetele deteriorate. Criteriile conform cărora tichetele de masă se consideră deteriorate sunt reglementate de contractul încheiat între operator și unitățile comerciale/de alimentație publică; - rambursarea de către operatorul economic a valorii nominale a tichetelor de masă se efectuează numai prin transfer bancar; - să ţină evidenţa tichetelor de masă emise, cu înregistrarea numerelor de serie ale acestora; - după expirarea a 6 luni, tichetele de masă acceptate de unitățile comerciale/de alimentaţie publică şi a căror valoare a fost rambursată de către operatorul economic şi au fost înregistrate ca fiind primite de către operator, vor fi distruse; - să asigure păstrarea informaţiei aferente tranzacţiilor cu tichete de masă pe suport electronic este de 5 ani, fiind realizată de către operatorul economic prin intermediul unui sistem informațional care permite stocarea corespunzătoare a datelor în condiţii de protecţie şi siguranţă; - soldul conturilor bancare ale operatorului trebuie să fie cel puţin egal cu valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport de hârtie și a tichetelor de masă pe suport electronic, aflate în circulaţie; - să efectueze anual auditul situaţiilor financiare conform prevederilor Legii nr. 61/2007 privind activitatea de audit, în caz contrar licenţa acestuia va fi suspendată, iar ca consecinţă operatorul economic va fi obligat să ramburseze unităților comerciale/de alimentaţie publică valoarea nominală a tichetelor de masă emise anterior; - în cazul retragerii licenţei, operatorul este obligat să înştiinţeze în scris angajatorii şi unitățile comerciale/de alimentaţie publică despre acest fapt în termen de 10 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti privind retragerea licenţei şi să ramburseze valoarea nominală a acestora unitățilelor comerciale/ de alimentaţie publică, precum şi angajatorilor valoarea nominală a tichetelor de masă, neutilizate la data primirii de către angajatori a înştiinţării despre retragerea licenţei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.