17
10 2017
3080

Serviciul Fiscal de Stat comunică

În contextul modificărilor operate în Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărîrea Guvernului nr. 238 din 25.04.2017 (în vigoare 28.10.2017) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.134-143 art. 317 din 28.04.2017), Serviciul Fiscal de Stat, aduce la cunoștință următoarele. Conform modificărilor enunțate, începînd cu 28 octombrie 2017 (data intrării în vigoare a modificărilor) din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special aprobat conform anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 a fost exclus formularul ,,Factura” și ,,Anexă la factură” și prevederile referitoare la acest formular. Astfel, începînd cu 28 octombrie 2017, toate entităţile ce dețin statut de plătitor a TVA cât și celea care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, care potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor utiliza în procesul desfăşurării activităţii economico-financiare formularul cu regim special ,,Factura fiscală” aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017. Factura fiscală pe suport de hîrtie sau în formă electronică, se utilizează în cazurile: 1) Livrării mărfurilor: a) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal; b) neimpozabile cu TVA. 2) Prestării serviciilor şi executării lucrărilor: a) impozabile cu TVA; b) neimpozabile cu TVA. 3) Transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate. 4) Transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune. 5) Refacturarii cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal. Cu condiţia respectării prevederilor Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, entităţilor li se permite utilizarea facturilor fiscale: 1) imprimate tipografic pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie, serie şi număr; 2) imprimate de sine stătător pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie, seria şi numărul atribuite de Serviciul Fiscal de Stat; 3) generate în SIA ,,e-Factura”. Concomitent, se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special ,,factura fiscală” şi ,,factura”, imprimate, valabile pînă la intrarea în vigoare a Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat, cu respectarea modului de completare a acestora în vigoare la momentul primirii lor. Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite până la intrarea în vigoare a ordinului menționat mai sus, se utilizează până la epuizarea lor, strict conform destinaţiei acestora, cu respectarea modului de completare în vigoare la momentul primirii lor. Seria şi diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate până la 28 octombrie 2017, și care nu au fost imprimate pe formular, după data menţionată devin nevalabile şi nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special.


via | www.fisc.md

0 comentarii

Autorul a interzis adăugarea comentariilor