Monitorul oficial

Cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională

Guvernul a aprobat unele modificări la HG Nr. 246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.52-53, art.308), cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu modificările operate prin HG Nr. 389 din 28 mai 2014, publicată în MO Nr. 134-141 din 30 mai 2014, punctele 3 și 4 ale HG Nr. 246 din 8 aprilie 2010 sunt prezentate în nouă redacție, și anume: „3. Cancelaria de Stat ţine evidenţa asistenţei tehnice externe acordate Republicii Moldova prin evidenţa proiectelor/programelor înregistrate în Platforma pentru Gestionarea Asistenţei Externe (Platforma AMP) www.amp.gov.md. Înregistrarea proiectului/programului se face prin intermediul introducerii informaţiei în Platforma AMP – conform manualului utilizatorului, care este parte componentă a Platformei. La fiecare proiect se ataşează:
  • copia extrasului din contractul de prestare a serviciilor şi/sau a lucrărilor, care conţine denumirea contractorului, a donatorului şi termenul de valabilitate a contractului;
  • termenii de referinţă aprobaţi;
  • alte documente relevante.
Toate cîmpurile fişei de proiect (electronic) se completează în limba de stat şi în limba engleză. Informaţia introdusă în Platforma AMP se aduce, în mod oficial, la cunoştinţa Cancelariei de Stat. 4. În cazul intervenirii unor modificări în informaţia prezentată anterior, autoritatea publică responsabilă sau donatorul modifică informaţia în Platforma AMP”. Anexele nr. 1 şi nr. 2 la HG Nr. 246 din 8 aprilie 2010 în nouă redacție.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Serviciul Vamal al Republicii Moldova

2398 vizualizări

Data publicării:

02 Iunie /2014 11:59

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon