04
05 2022
2714

Aplicarea ștampilei pe documentele primare: obligatorie sau nu?

Întrebarea ce ține de faptul aplicării ștampilei întreprinderii pe documentele primare încă mai apare la unii contribuabili. Pentru a explica dacă aceasta este o obligație sau o opțiune, reiterăm prevederile legislației în vigoare.

 

Potrivit art.3 pct.5 al Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, întreprinderile şi întreprinzătorii nu sunt obligaţi să deţină şi să aplice ştampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător.

 

Potrivit art.3 alin.(1) și art.11 alin.(1) al Legii contabilităţii și raportării financiare nr.287/2017, document primar reprezintă confirmare documentară care justifică producerea faptelor economice sau care acordă dreptul de a le efectua (produce); certifică producerea unui eveniment, iar fapt economic reprezintă tranzacţie, operaţiune, eveniment care a modificat sau poate modifica activele, capitalul propriu, datoriile, veniturile, costurile și/sau cheltuielile entităţii. Faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.

 

De asemenea, potrivit art.11 alin.(7) al Legii nr.287/2017, documentele primare conţin următoarele elemente obligatorii:
a) denumirea şi numărul documentului;
b) data întocmirii documentului;
c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii din numele căreia este întocmit documentul;
d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice – IDNP (codul personal);
e) conţinutul faptelor economice;
f) etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice;
g) funcţiile, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de efectuarea (producerea) faptelor economice.

 

Prin urmare, ștampila nu reprezintă un element obligatoriu al documentului primar, iar entitatea nu are obligația aplicării ștampilei pe documentele primare.

 

Totodată, de exemplu, pct.4 subpct.3) lit.b) al Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ”Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118/2017, prevede că pentru operaţiunile prevăzute la pct.3 din Instrucţiune, primul, al treilea şi al patrulea exemplar, confirmat prin semnătura şi, după caz, ştampila furnizorului şi semnătura intermediarului (transportatorului), se remit intermediarului (transportatorului), din care al treilea şi al patrulea exemplar, confirmat prin semnătura şi, după caz, ştampila cumpărătorului/beneficiarului, se remit intermediarului (transportatorului) şi servesc ca bază pentru contabilitatea activităţii de transport.

 

Mențiuni referitor la aplicarea ștampilei pe documente primare se conțin și în alte acte normative subordonate legii și aprobate prin ordine ale ministrului Finanțelor.

 

Însă, în conformitate cu art.7 alin.(1) și art.16 alin.(2) ale Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, forţa juridică a actelor normative se stabileşte în funcţie de competenţa şi statutul autorităţii publice emitente, precum şi de categoria actului.

 

Actele normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autorităţilor publice autonome se limitează strict la cadrul stabilit de actele normative de nivel superior pentru executarea cărora se emit sau se aprobă şi nu pot contraveni prevederilor actelor respective.

 

Astfel, în vederea stabilirii obligativității aplicării ștampilei pe documentele primare se va ține cont de prevederile Legii nr.845/1992 și ale Legii nr.287/2017.

Prin urmare, aplicarea ștampilei pe documente primare nu este obligatorie, chiar dacă unele acte normative subordonate legii prevăd acest lucru sau pe unele formulare de documente primare există mențiunea `L.Ș.”, deoarece urmează a fi aplicate prevederile legilor menționate supra.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.