18
05 2021
370

32.1.32 Unde și ce acte urmează a fi prezentate pentru înregistrarea nerezidenților care dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale?

Conform pct. 22 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352/2017 (în continuare - Instrucțiune), persoanele juridice sau organizaţii cu statut de persoană fizică nerezidentă care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale depun cererea de atribuire a codului fiscal (anexa nr.2 la Instrucţiune), în termen de trei zile lucrătoare de la data apariţiei obligaţiei fiscale sau a obiectului impozabil, la subdiviziunea SFS în a cărei rază a apărut obiectul impozabil/obligaţia fiscală sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a contribuabililor” la care se va anexa:
   a) extrasul din registrul comerţului naţional din ţara de origine ce confirmă că conform legislaţiei sale naţionale nerezidentul este persoană juridică;
   b) copia certificatului de înregistrare al persoanei juridice nerezidente;
 c) copiile de pe documentele de identificare al nerezidentului (copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
  d) copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
  e) copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanţei permanente eliberat de către persoana juridică nerezidentă;
  f) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta interesele acestuia în activitatea desfăşurată pe teritoriul Republicii
 
Documentele enumerate la lit.a), b) şi c) se prezintă autentificate notarial şi legalizate de oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în ţara de origine a nerezidentului, fiind traduse în limba de stat.
  Totodată, conform pct. 23 din Instrucțiune persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale, se vor lua la evidenţă fiscală, după cum urmează:
   a) în baza Cererii de atribuire a codului fiscal (Anexa nr.2 la Instrucţiune), la care vor anexa:
 -copia paşaportului persoanei nerezidente;
 -copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
   b) în baza Deciziei cu privire la luarea la evidenţă fiscală din oficiu a persoanei fizice nerezidente (Anexa nr.20 la Instrucţiune), în termen de 10 zile din data primirii următoarelor documente: hotărîri, decizii, inclusiv a instanţelor de judecată, etc, ce confirmă apariţia obligaţiei faţă de bugetul public naţional, prezentate de alte entităţi,
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr. 352 din 28.09.2017 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor.]
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.