21
10 2019
2167

4. (29.1.3.5.18) Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate aferent reparației mijloacelor fixe ale entității?

Potrivit art.261 alin.(10) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe se efectuează în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate. Modul privind determinarea sumei cheltuielilor ce țin de reparația proprietății entității permise la deducere este stabilit de Regulamentul privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14 martie 2007. Astfel conform prevederilor pct.201 din regulamentul menționat, costurile ulterioare aferente întreţinerii, asistenţei tehnice şi reparaţiei mijloacelor fixe ce corespund prevederilor art.261 alin.(2) din Codul fiscal, suportate pentru menţinerea lor în stare funcţională, de la care nu se aşteaptă beneficii economice suplimentare şi care, potrivit prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate, sînt reflectate ca costuri/cheltuieli curente, de asemenea, în scopuri fiscale, vor fi recunoscute la deducere, conform art.24 alin.(1) din Codul fiscal, dacă acestea sînt recunoscute ca cheltuieli. Costurile ulterioare suportate în procesul de reparaţie sau dezvoltare a mijloacelor fixe în scopul îmbunătăţirii caracteristicilor iniţiale ale acestora şi, respectiv, al majorării beneficiilor economice aşteptate din utilizarea obiectului, care, potrivit Standardelor Naţionale de Contabilitate, sînt capitalizate prin adăugarea acestora la valoarea contabilă a obiectului respectiv, de asemenea, în scopuri fiscale, vor fi reflectate la majorarea bazei valorice a respectivului mijloc fix.Amortizarea valorii capitalizate se calculează începînd cu luna următoare celei în care a avut loc capitalizarea. Cheltuielile aferente reparaţiei curente şi capitale a mijloacelor fixe ce nu corespund prevederilor art.261 alin.(2) din Codul fiscal, potrivit prevederilor alin. (11) din articolul menţionat, se permit spre deducere în limita a 15% din suma calculată a locaţiunii, arendei sau redevenţei (plăţii pentru concesiune), suportată pe parcursul perioadei fiscale, iar în cazul cheltuielilor de reparaţie a mijloacelor de transport aerian internaţional – în mărime de 100% din suma calculată a ratei de leasing operaţional, suportată pe parcursul perioadei fiscale. În sensul alineatului menționat, prin mijloacele fixe ce nu corespund prevederilor art.26 alin.(2) din Codul fiscal se înţeleg mijloacele fixe care sînt utilizate în activitatea de întreprinzător a agentului economic conform contractului de arendă, locaţiune, leasing operaţional, concesiune, ale căror cheltuieli aferente, potrivit contractului nominalizat, revin arendaşului, locatarului sau concesionarului. Depăşirea limitei privind cheltuielile pentru reparaţie, precum şi suma cheltuielilor pentru reparaţie permisă la deducere se determină prin completarea formularului specificat în anexa nr. 3 la Regulamentul menționat. [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.288 din 15.12.2017, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 464-470 din 29.12.2017, în vigoare 01.01.2019]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.