Catalogul tematic
Тематический каталог

Mijloace fixe

11
07 2017
3293

Regimul fiscal al cheltuielilor de reparație a mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de comodat

În activitatea de întreprinzător folosesc 2 utilaje primite în baza contractului de comodat. În decursul anului am suportat cheltuieli de reparație a acestor utilaje. Care va fi regimul fiscal al acestor cheltuieli? Pot fi aplicate în cazul dat prevederile art. 26 alin. (3) și art. 27 alin. (9) din Codul fiscal?

Pentru a răspunde la această întrebare urmează a fi examinate prevederile Codului fiscal care reglementează modul de deducere a cheltuielilor de reparație.

Astfel, Codul fiscal prevede următoarele:
Detalii
16
06 2017
157

Aspecte juridice fiscale ale contractului de donație

Contractul de donație este, ca şi oricare alt act juridic, un contract ce dă naştere la diferite drepturi şi obligații în sarcina ambelor părți contractante. Caracteristic pentru contractul de donație este că cel ce donează, adică donatorul, îşi micşorează din propria-i dorință patrimoniul, în favoarea donatarului. Acest lucru se realizează benevol, iar donatorul nu poate cere în schimb anumite prestații sau obligații de tip pecuniar, fapt care delimitează totalmente contractul de donație de celelalte contracte.
Detalii
18
01 2017
172

В 2016 г. стоимость продажи помещений в торговых центрах Кишинева снизилась на 4,1%

По данным биржи недвижимости Lara, в целом по Кишиневу стоимость продажи торговых площадей существенно варьировала в зависимости от месторасположения объекта и условий продажи.
Detalii
03
06 2014
1798

Urmează oare de calculat uzura mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit? Sunt oare recunoscute deductibile cheltuielile respective din contabilitatea financiară la completarea declaraţiei VEN 12 cu reflectarea acestora în rîndul 0102?

În conformitate cu art. 26 alin. (2) din CF, proprietatea pe care se calculează uzura este proprietatea materială reflectată în bilanţul contabil al contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv, ca urmare a uzurii fizice şi morale, şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6 000 lei.

Detalii
14
02 2014
1913

6. (28.6.1.2) Se achită TVA la importul mijloacelor fixe pe teritoriul vamal al Republicii Moldova destinate includerii în capitalul statutar al întreprinderii?

Potrivit prevederilor art. 103 alin.(1) pct. 29) din Codul fiscal, importul activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie, sunt scutite de TVA.
Detalii
06
11 2013
1925

Предприятие безвозмездно получило основные средства. Вправе ли оно отнести на вычеты в целях налогообложения сумму износа?

Напоминаем, что учет и начисление износа основных средств в целях налогообложения осуществляются согласно положению, утвержденному Правительством в соответствии с положениями ч. (10) ст. 26 НК.
Detalii
09
09 2013
2248

Prezentarea practicii internaţionale privind uzura (amortizarea) bunurilor tangibile şi intangibile

Uzura (amortizarea) bunurilor tangibile şi intangibile este un subiect ce nu a fost dezvoltat pe paginile revistelor de specialitate şi în articolele ştiinţifice, reieșind din complexitatea abordărilor sale, care crează dificultăţi în percepere atît agenţilor economici (aceştia apreciază uzura drept o deducere greoaie şi preferă să nu o utilizeze, pentru a evita costurile administrative exagerate legate de calcularea acesteia), cît şi cercetătorilor economici în domeniul fiscal (uzura se prezintă drept un subiect interesant unui contingent restrîns de utilizatori). În cele ce urmează, se prezintă practica internaţională de aplicare a uzurii în scopuri fiscale1.
Detalii
10
07 2013
1545

Agentul economic a încheiat un contract de arendă pe un termen lung a unui lot de teren, aferent construcţiei unei clădiri, cu administraţia publică locală. Cheltuielile suportate pentru arenda acestui teren se vor include în valoarea mijlocului fix creat sau acestea urmează de a fi raportate la cheltuielile perioadei de gestiune, conform prevederilor legislaţiei fiscale?

Potrivit art. 911 alin. (1) lit. d) din Codul civil, contractul de arendă se încheie între o parte – proprietar, uzufructuar sau un alt posesor legal de terenuri (arendator) – şi de altă parte (arendaş) referitor la exploatarea acestora pe o durată determinată şi la un preţ stabilit de părţi. În contractul de arendă urmează de a fi stabilite termenul arendei, plata şi alte condiţii care urmează de a fi respectate de către arendaş.
Detalii
20
05 2013
2492

Учитывая изменения, внесенные, начиная с налогового периода 2012 года, в ч. (8) ст. 26 Налогового кодекса, а именно изменение нормы износа основных средств до 12,5%, возникает вопрос, следовало ли в данном случае перенести основные средства IV категории к III категории или отнесение основных средств к какой-либо категории собственности остается неизменным?

Категории собственности, по которым классифицируются основные средства для целей налогообложения, применимы при реализации положений статей 26-27 Налогового кодекса. Также отметим, что, в соответствии с ч. (3) ст. 27 Налогового кодекса, первоначальное отнесение основных средств к соответствующей категории собственности осуществляется с началом их эксплуатации. А нормы износа для каждой категории собственности установлены в ч. (8) ст. 26 Налогового кодекса.
Detalii