Catalogul tematic
Тематический каталог

Mijloace fixe

18
01 2017
136

В 2016 г. стоимость продажи помещений в торговых центрах Кишинева снизилась на 4,1%

По данным биржи недвижимости Lara, в целом по Кишиневу стоимость продажи торговых площадей существенно варьировала в зависимости от месторасположения объекта и условий продажи.
Detalii
03
06 2014
1713

Urmează oare de calculat uzura mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit? Sunt oare recunoscute deductibile cheltuielile respective din contabilitatea financiară la completarea declaraţiei VEN 12 cu reflectarea acestora în rîndul 0102?

În conformitate cu art. 26 alin. (2) din CF, proprietatea pe care se calculează uzura este proprietatea materială reflectată în bilanţul contabil al contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv, ca urmare a uzurii fizice şi morale, şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6 000 lei.

Detalii
14
02 2014
1863

6. (28.6.1.2) Se achită TVA la importul mijloacelor fixe pe teritoriul vamal al Republicii Moldova destinate includerii în capitalul statutar al întreprinderii?

Potrivit prevederilor art. 103 alin.(1) pct. 29) din Codul fiscal, importul activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie, sunt scutite de TVA.
Detalii
06
11 2013
1851

Предприятие безвозмездно получило основные средства. Вправе ли оно отнести на вычеты в целях налогообложения сумму износа?

Напоминаем, что учет и начисление износа основных средств в целях налогообложения осуществляются согласно положению, утвержденному Правительством в соответствии с положениями ч. (10) ст. 26 НК.
Detalii
09
09 2013
2180

Prezentarea practicii internaţionale privind uzura (amortizarea) bunurilor tangibile şi intangibile

Uzura (amortizarea) bunurilor tangibile şi intangibile este un subiect ce nu a fost dezvoltat pe paginile revistelor de specialitate şi în articolele ştiinţifice, reieșind din complexitatea abordărilor sale, care crează dificultăţi în percepere atît agenţilor economici (aceştia apreciază uzura drept o deducere greoaie şi preferă să nu o utilizeze, pentru a evita costurile administrative exagerate legate de calcularea acesteia), cît şi cercetătorilor economici în domeniul fiscal (uzura se prezintă drept un subiect interesant unui contingent restrîns de utilizatori). În cele ce urmează, se prezintă practica internaţională de aplicare a uzurii în scopuri fiscale1.
Detalii
10
07 2013
1485

Agentul economic a încheiat un contract de arendă pe un termen lung a unui lot de teren, aferent construcţiei unei clădiri, cu administraţia publică locală. Cheltuielile suportate pentru arenda acestui teren se vor include în valoarea mijlocului fix creat sau acestea urmează de a fi raportate la cheltuielile perioadei de gestiune, conform prevederilor legislaţiei fiscale?

Potrivit art. 911 alin. (1) lit. d) din Codul civil, contractul de arendă se încheie între o parte – proprietar, uzufructuar sau un alt posesor legal de terenuri (arendator) – şi de altă parte (arendaş) referitor la exploatarea acestora pe o durată determinată şi la un preţ stabilit de părţi. În contractul de arendă urmează de a fi stabilite termenul arendei, plata şi alte condiţii care urmează de a fi respectate de către arendaş.
Detalii
20
05 2013
2440

Учитывая изменения, внесенные, начиная с налогового периода 2012 года, в ч. (8) ст. 26 Налогового кодекса, а именно изменение нормы износа основных средств до 12,5%, возникает вопрос, следовало ли в данном случае перенести основные средства IV категории к III категории или отнесение основных средств к какой-либо категории собственности остается неизменным?

Категории собственности, по которым классифицируются основные средства для целей налогообложения, применимы при реализации положений статей 26-27 Налогового кодекса. Также отметим, что, в соответствии с ч. (3) ст. 27 Налогового кодекса, первоначальное отнесение основных средств к соответствующей категории собственности осуществляется с началом их эксплуатации. А нормы износа для каждой категории собственности установлены в ч. (8) ст. 26 Налогового кодекса.
Detalii
20
05 2013
1534

Ţinînd cont de modificările operate în art. 26 alin. (8) din Codul fiscal, începînd cu perioada fiscală a anului 2012, şi anume că norma de uzură a mijloacelor fixe a fost modificată la 12,5%, urma în cazul dat de a transfera mijloacele fixe de la categoria IV la categoria a III, sau atribuirea acestora rămîne neschimbată?

Categoriile de proprietate, conform cărora sunt clasificate mijloacele fixe în scopuri fiscale, sînt aplicabile la realizarea prevederilor art. 26-27 din Codul fiscal. Totodată, potrivit prevederilor art. 27 alin (3) din Codul fiscal, includerea iniţială a mijloacelor fixe la categoria respectivă de proprietate se face la momentul punerii lor în exploatare. Normele de uzură pentru fiecare categorie de proprietate sunt stabilite prin art. 26 alin.
Detalii
20
05 2013
2041

По состоянию на 31.12.2012 года стоимостной базис основных средств по IV категории составил 4 850 леев, что меньше установленного лимита. Вправе ли предприятие отнести данную стоимость на вычеты в налоговых целях?

Напоминаем, что разрешается вычет обычных и необходимых расходов, оплаченных или понесенных налогоплательщиком в течение налогового года исключительно в целях осуществления предпринимательской деятельности. В то же время, обычные и необходимые расходы – это расходы, характерные для ведения определенных видов предпринимательской деятельности, без которых невозможно вести бизнес и которые определяются как качественными, так и количественными признаками, согласно положениям п. 39 пп. а) Приложения № 1 к Постановлению Правительства № 77 от 30 января 2008 года. Также отмечаем, что, в соответствии с положениями ч. (5) ст. 27 Налогового кодекса, в случае, если по окончании налогового года собственность по соответствующей категории отсутствует или оставшаяся сумма составляет менее 6 000 леев, то после проведения корректировок, предусмотренных частями (1) и (2) данной статьи и ч. (3) ст. 26, оставшаяся стоимость подлежит вычету. Норма износа по IV категории основных средств составляет 20%, и, если в конце отчетного периода 2012 года стоимостной базис составил 4 850 леев, что менее предусмотренного лимита, то, следовательно, в отчетном налоговом периоде 2013 года разрешается отнести на вычеты в налоговых целях полную сумму – 4 850 леев.
Detalii