17
08 2021
462

Amortizarea în scopuri fiscale a mijloacelor fixe neutilizate temporar (în perioada situației excepționale în sănătate) în activitatea întreprinderii

Pe parcursul anului 2021 din cauza situației excepționale declarate în legătură cu pandemia COVID-19, o parte din angajații întreprinderii „X” fie s-au aflat în șomaj tehnic, fie au lucrat de la distanță, iar timp de aproximativ 2 luni o parte din mijloacele fixe ale întreprinderii nu a fost folosite în activitatea de întreprinzător a acesteia. În asemenea situație se va calcula sau nu amortizarea în scopuri fiscale aferentă mijloacelor fixe care nu au fost utilizate temporar în activitatea întreprinderii?

Prin Legea cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică și modificarea unor acte normative nr. 69 din 21.05.2020 (Legea nr. 69/2020) a fost introdus un capitul nou în Codul muncii (CM)–Cap. IX1 „Munca La distanţă”.

Astfel, potrivit alin. (1) art. 2921 din CM, munca la distanţă reprezintă forma de organizare a muncii în domeniile de activitate, prin care salariatul își îndeplinește atribuţiile specifice ocupaţiei, funcţiei sau meseriei pe care o deţine în alt loc decât cel organizat de angajator, folosind inclusiv mijloace din domeniul tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor. Salariaţii cu munca la distanţă sunt salariaţii care au încheiat un contract individual de muncă sau un acord suplimentar la contractul existent, care conţin clauze de muncă la distanţă. Astfel, legislația permite suportarea și deducerea cheltuielilor aferente remunerării salariaților cu condiția respectării prevederilor alin. (1) art. 24 din CF.

Vizavi de posibilitatea deducerii amortizării în scopuri fiscale aferente mijloacelor fixe temporar nefolosite pe parcursul anului 2021 menționăm următoarele.

În temeiul alin. (2) art. 261 din CF, mijloacele fixe pe care se calculează amortizarea sunt proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia și care este prevăzută a fi utilizată în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice și morale și a cărei perioadă de eploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depășește suma de 6000 lei.

De asemenea, potrivit pct. 11 din Regulamentul privind evidenţa și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale (Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704 din 27.12.2019 (HG nr. 704/2019) cu modificările și completările ulterioare, pentru mijloacele fixe utilizate sezonier, precum și pentru cele aflate în procesul de reparaţie, de modernizare, în conservare, temporar sau integral pe parcursul perioadei fiscale, dar care nu sunt scoase din funcţiune, amortizarea se calculează pentru întreaga perioadă fiscală, în conformitate cu prevederile pct. 14 din Regulament, care statuează că mărimea anuală a amortizării ce urmează a fi dedusă se determină prin înmulțirea valorii amortizabile a mijloacelor fixe cu norma de amortizare respectivă, care se raportează la 12 luni și se înmulțește cu numărul de luni în care mijloacele fixe se află în funcțiune pe parcursul perioadei fiscale:


A = [(V * Na)/12]*D, 


unde:

A – amortizarea anuală calculată în scopuri fiscale, proporţional lunilor de aflare în funcţiune;

V – valoarea amortizabilă, care poate fi valoarea de intrare sau valoarea de intrare ajustată;

Na – norma amortizării;

D – numărul de luni în care mijloacele fixe se află în funcţiune pe parcursul perioadei fiscale.

Totodată pct. 12 din Regulament prevede că amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale se calculează anual, proporțional lunilor în care acestea se află în funcțiune pe parcursul perioadei fiscale respective, ținând cont de prevederile pct. 11 din Regulament, prin utilizarea metodei liniare.

În contextul celor expuse, pentru mijloacele fixe care nu au fost folosite temporar pe parcursul anului fie din motivul situației excepționale sau alt motiv pertinent, însă care nu au fost scoase din funcțiune în conformitate cu normele existente, amortizarea în scopuri fiscale se va calcula pentru întreaga perioadă fiscală a anului 2021. Însă dacă acestea au fost scoase din funcțiune, atunci pentru perioada (lunile) în care acestea nu au fost folosite, amortizarea în scopuri fiscale nu se va calcula. De asemenea, în baza pct. 13 din Regulament, amortizarea mijloacelor fixe se va calcula începând cu luna următoare celei în care acestea se pun din nou în funcţiune.

În contabilitatea financiară amortizarea mijloacelor fixe menționate se va determina în corespundere cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și SNC „Imobilizări necorporale și corporale”, aprobate prin OMF nr. 118/2013.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.