Catalogul tematic
Тематический каталог
Amortizarea în scopuri fiscale se calculează pentru imobilizările necorporale și
pentru mijloacele fixe folosite în activitatea de întreprinzător, a căror perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea depăşeşte suma stabilită de art.261 alin.(2) din Codul fiscal.
30
07 2021
726

Особенности исчисления амортизации основных средств в налоговых целях

Наш журнал всегда уделял особое внимание вопросу амортизации основных средств в налоговых целях, учитывая сложность и важность данного аспекта для налогоплательщиков. Более того, в конце прошлого года „monitorul fiscal FISC.md” начал публиковать «Руководство по амортизации основных средств: налоговые и бухгалтерские аспекты» (на государственном языке), разработанное Мариной Брихунец. Руководство вышло в трех частях в nr. 7 (62), 8 (63) за 2020 год и 2 (65) за 2021.
 
После того как в редакцию поступили просьбы от десятков наших читателей о подготовке статей на данную тему на русском языке, мы решили удовлетворить пожелания подписчиков
Detalii
22
07 2021
993

НДС при продаже оборудования с истекшим сроком полезного функционирования

Предприятие располагает оборудованием, срок полезного функционирования которого истек, и оно подлежит утилизации. Экономический субъект планирует продать указанное оборудование в качестве металлолома с применением освобождения от НДС без права на вычет. На данный момент в учете предприятия имеется остаточная стоимость данному оборудованию.
Следует ли предприятию, в связи с осуществлением поставки данного оборудования, исключать из вычета какие-либо суммы НДС с учётом того, что указанное оборудование на протяжении всего срока эксплуатации использовалось для осуществления поставок, облагаемых НДС?


Detalii

10
06 2021
490

Contabilitatea costurilor de extracție a resurselor minerale

(Continuare. Partea I în nr. 3 (66), 2021)

Entitatea cu drept de extracție a resurselor minerale contabilizează costurile de extracție a acestora în conformitate cu prevederile SNC INC, pct. 75-78, luând în considerare particularitățile tehnologice ale proceselor de extracție închisă a apei potabile, minerale, curative sau de extracție deschisă a nisipului, prundişului, argilei, pietrei brute, de construcție, granitului, precum şi structura entității.


Detalii

01
06 2021
314

Capitalizarea costurilor ulterioare cu reparația

Costurile ulterioare pot fi efectuate în procesul de reparație sau dezvoltare a mijloacelor fixe cu scopul îmbunătățirii caracteristicilor inițiale a acestora şi, respectiv, majorării beneficiilor economice așteptate din utilizarea obiectului.
 
Acestea pot să rezulte din prelungirea duratei de utilizare a obiectului; creșterea capacității de producție, suprafeței sau altor caracteristici ale obiectului; îmbunătățirea substanțială a calității producției fabricate (serviciilor prestate); prelungirea intervalelor între înlocuirile părților componente în limita duratei de utilizare a obiectului; crearea componentelor care nu mai necesită înlocuire în limita duratei de utilizare a obiectului; reducerea semnificativă a costurilor de exploatare prevăzute inițial etc.


Detalii

31
05 2021
232

29.1.3.5.10 Există temei de calculare și deducere a amortizării în scopuri fiscale, în cazul în care mijlocul fix a fost utilizat parțial în activitatea de întreprinzător pe parcursul perioadei fiscale?

Potrivit art. 261 alin. (2) din Codul fiscal, mijloacele fixe pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi care este prevăzută a fi utilizată în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 de lei.


Detalii

31
05 2021
219

29.1.3.5.22 Care este modalitatea de deducere a cheltuielilor legate de reparația unui mijloc fix conform contractului de leasing operațional, locațiune, concesiune, arendă, comodat, sublocațiune pentru entitățile care, începînd cu perioada fiscală 2018, aplică prevederile art. 26/1 din CF?

În conformitate cu prevederile art. 261 alin. (11) din Codul fiscal, cheltuielile aferente reparației curente și capitale a mijloacelor fixe ce nu corespund prevederilor alin. (2) al aceluiași articol se permit spre deducere în limita a 15% din suma calculată a locațiunii, arendei, leasingului operațional sau redevenței (plății pentru concesiune), suportată pe parcursul perioadei fiscale, iar în cazul cheltuielilor de reparație a mijloacelor de transport aerian internațional – în mărime de 100% din suma calculată a ratei de leasing operațional, suportată pe parcursul perioadei fiscale.


Detalii