Catalogul tematic
Тематический каталог
Amortizarea în scopuri fiscale se calculează pentru imobilizările necorporale și
pentru mijloacele fixe folosite în activitatea de întreprinzător, a căror perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea depăşeşte suma stabilită de art.261 alin.(2) din Codul fiscal.
17
08 2022
24

Bunuri de la o întreprindere municipală: reflectarea în factură fiscală

Trebuie să primim niște bunuri de la o întreprindere municipală (de exemplu, un bun al carei cost este de 100 lei,  dintre care 15 lei constituie amortizarea, iar la balanță, fără amortizare, costul lui este de 85 lei). Cum trebuie să reflectăm aceste poziții în factura fiscală?

 

Modul de completare al facturii se efectuează în conformitate cu Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” (în continuare Instrucțiunea), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017.


Detalii

16
08 2022
111

Aspecte ale contabilității costurilor aferente înființării spațiilor verzi

(Continuare. Partea I în nr. 4 (74), 2022)

Să examinăm modul de contabilizare a costurilor de  înființare a spațului verde, care pot fi pe seama:
a) surselor proprii;
b) surselor provenite parțial sau integral din subvenție;
c) surselor împrumutate (creditului bancar) sau a creditului și subvențiilor obținute.


În situațiile menționate în funcție de numărul  obiectelor (componentelor) spațiului verde (plantarea de
Detalii

10
08 2022
647

Полностью амортизированные объекты основных средств: варианты использования и учет

На практике часто возникают ситуации, когда на балансе предприятия имеются основные средства, которые уже полностью амортизированы, но их продолжают использовать и получать доход от их эксплуатации. В данной статье проанализирован ряд вопросов, возникающих при отражении в бухгалтерском и налоговом учете экономических операций, связанных с возможными вариантами использования таких активов.


Detalii
29
07 2022
687

Lichidarea mijlocului de transport. Consecințe fiscale și completarea VEN12

Mijlocul de transport al entității a fost implicat în accident rutier. În rezultatului accidentului rutier s-a constatat că transportul nu poate fi supus reparației. Astfel, a fost luată decizia de lichidare a mijlocului de transport. Automobilul a fost asigurat conform poliței de asigurare CASCO, în rezultat entitatea a obținut compensație de la compania de asigurare. Totodată, a fost luată decizia privind procurarea unui transport analogic necesar activității de întreprinzător. Care sunt consecințele fiscale în situația descrisă? Și anume:


Detalii

25
07 2022
209

Вебинар „Амортизация основных средств в целях налогообложения. Практические аспекты”

При исчислении амортизации основных средств в налоговых целях возникают вопросы, на которые P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” готов предоставить ответы в рамках вебинара „Амортизация основных средств в целях налогообложения. Практические аспекты”.

 

Дата проведения: 01.08.2022;

Продолжительность: 09:00 - 12:00.

Зарегистрироваться.

 


Detalii

21
04 2022
534

Исчисление амортизации по основным средствам, возвращенным поставщику на основании договора гарантийного обслуживания

Вправе ли хозяйствующий субъект исчислять амортизацию в налоговых целях за период, в котором приобретенное основное средство, не соответствующее установленным требованиям, возвращается поставщику на основании  договора гарантийного обслуживания для замены на такое же основное средство или для ремонта (в зависимости от условий договора)?
 
В соответствии с положениями ч. (2) ст. 261 Налогового кодекса, основные средства, на которые начисляется амортизация, – это предполагаемая к использованию в предпринимательской деятельности
Detalii
07
04 2022
508

Subtilitățile calculării amortizării pentru mijloacele fixe returnate furnizorului în baza contractului de garanție

Este în drept agentul economic să calculeze amortizarea în scopuri fiscale pentru perioada în care mijlocul fix procurat, care se dovedește a fi neconform, se returnează furnizorului în baza contractului de garanție pentru a fi înlocuit cu același mijloc fix sau pentru a fi reparat (în funcție de condițiile contractuale)?
 
Potrivit prevederilor art.261 alin.(2) Codul fiscal, mijloacele fixe pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi care este prevăzută a fi utilizată în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii
Detalii
25
03 2022
582

Transmiterea în locațiune a activului procurat în străinătate

Întreprinderea de transport internațional a efectuat un transfer pentru procurarea mijlocului de transport din Germania. O companie nerezidentă propune perfectarea unui contract de arendă pentru a folosi mijlocul de transport procurat de compania rezidentă a RM  în desfășurarea activității sale în Europa. Lunar rezidentul va elibera invoce-ul pentru arendă. Poate rezidentul să transmită bunul în arendă fără a-l înregistra în RM? Vehiculul va fi înregistrat în contabilitate, actul de dare în exploatare va fi perfectat. Are compania dreptul să calculeze amortizarea? Apar obligații ce țin de repatriere?


Detalii

21
03 2022
1106

Амортизация основных средств: остаточная стоимость и основные средства, полученные в хозяйственное ведение

При переходе на новый метод амортизации в целях налогообложения должна учитываться остаточная стоимость, оцененная в финансовом учете?
 
Согласно «старому» методу амортизации (п.b) ч.(10) ст.27 Налогового кодекса, действовавшему на 31 декабря 2018 г.), стоимостный базис основных средств по каждой категории собственности корректируется на сумму предполагаемой остаточной стоимости основных средств при их списании в бухгалтерском учете в связи с полной амортизацией.


Detalii

17
03 2022
2709

Determinarea duratei de funcționare utilă a mijloacelor fixe la data tranziției

Începând cu perioada fiscală 2021, aplicarea metodei de amortizare liniară este obligatorie.
 
Conform pct. 45 din Regulamentul privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale (Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2019 (HG nr. 704/2019), pentru mijloacele fixe intrate la entitate până la finele perioadei fiscale precedente perioadei de tranziţie şi aflate în evidenţa acestora, la data tranziţiei se va stabili durata de funcţionare utilă rămasă, determinată ca diferenţa dintre durata determinată conform modului stabilit de Guvern şi numărul perioadelor fiscale în care a fost calculată amortizarea (în ani).


Detalii