05
03 2020
1468

Despre suspendarea calculării impozitului pe venit din locațiunea imobilului

Cum poate fi suspendată calcularea impozitului pe venit aferent operațiunilor de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzfruct, superficie) a proprietăţii imobiliare de către o persoană fizică? În conformitate cu prevederile art. 901 alin.(34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele indicate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie (în continuare – folosință)) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului, care va fi plătit lunar, cel târziu la data de 2 a lunii în curs sau în avans, în modul stabilit de SFS. Reiterăm că, persoanele menţionate au obligația, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să-l înregistreze la SFS. Pct. 131 din Recomandările metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin. (34) din CF aprobate prin Ordinul SFS nr.622 specifică că, în cazul în care contractul de folosinţă a proprietăţii imobiliare este încheiat pentru o perioadă de timp determinată, obligaţia de achitare a impozitului pe venit încetează odată cu expirarea termenului contractului. În situaţia în care contractul de folosinţă a proprietăţii imobiliare se reziliază înainte de termenul prevăzut în contract, locatorul urmează să informeze SFS prin depunerea, în termen de 3 zile din data rezilierii contractului, a Declaraţiei privind rezilierea contractului de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzfruct, superficie) a proprietăţii imobiliare (Declarație). Dacă contractul de folosinţă este încheiat pentru o perioadă de timp nedeterminată, obligaţia de achitare a impozitului pe venit încetează odată cu prezentarea Declaraţiei. În cazul în care aceasta va fi prezentată cu depăşirea termenului prevăzut, la calcularea obligaţiei fiscale se va lua în considerare perioada de până la cea de a treia zi din data rezilierii contractului. Respectiv, în cazul contractului de locațiune stabilit pentru un termen determinat, suspendarea calculării lunare a impozitului pe venit din transmiterea folosinţă a proprietăţii imobiliare are loc în SIA al SFS automat, odată cu încheierea termenului de transmitere în locațiune prevăzut prin contract încheiat între părți. Ținând cont de normele expuse, suspendarea calculării și achitării lunare a impozitului pe venit din transmiterea în folosinţă a proprietăţii imobiliare în baza unui contract de locațiune nu este posibilă. Respectiv, în cazul în care un contract de locațiune este întrerupt de către părți, având inițial stabilit un termen nedeterminat de folosință, acesta se va considera reziliat, documentarea faptului de asemenea fiind asigurată prin prezentarea Declaraţiei. În acest sens, Declaraţia privind rezilierea contractului este prezentată de către solicitant sau de persoana împuternicită prin procură de către acesta, la orice Direcţie deservire fiscală din cadrul SFS sau prin intermediul serviciului electronic în cazul în care solicitantul dispune de semnătură electronică calificată (cheie electronică), parcurgând următorii pași: sfs.md/ servicii. fisc.md/ persoane fizice/ “e-Cerere”/ Autentificare semnătură electronică/ “e-Cerere”/ Alte module/ Cerere de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice/ Creare/ Cerere Reziliere. Totodată, pentru obținerea semnăturii electronice calificate puteți contacta Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la telеfonul (+373) 0 8000 1525 (apel gratuit).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.