21
10 2016
1934

Persoana juridica rezidentă ia în locațiune un oficiu de la persoana fizica nerezidenta, pe teritoriul Republicii Moldova. Care sunt obligațiunile fiscale la achitarea arendei? Se permite includerea serviciilor comunale în actul de achiziții?

Impozitarea nerezidenților se efectuează în conformitate cu prevederile capitolului 11 „Impozitarea nerezidenților. Prevederi speciale pentru tratatele internaționale” din CF. Astfel, în conformitate cu prevederile art.70 alin. (2) lit. a) din CF, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova. Concomitent, potrivit prevederilor art.71 alin. (1) lit. k) din CF veniturile obţinute de către nerezidenţi din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova, se consideră venituri ale nerezidentului obţinute în Republica Moldova. Potrivit art. 73 alin. (3) din CF, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91 din CF. Astfel, persoanele menţionate la art. 90 din CF, care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art. 5 pct. 20) din cod, reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, la efectuarea plăţilor pentru primirea în locaţiune a proprietăţii aflate în Republica Moldova, de la un nerezident, vor reţine la sursa de plată şi achita în buget un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului. Totodată, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din CF, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional. Potrivit prevederilor art. 793 alin. (2) din CF, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă pe suport de hârtie în original şi/sau în formă electronică pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova. Documentul confirmativ privind obținerea serviciului de locațiune constituie „Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor și Directorului General al Biroului Național de Statistică nr. 88/106 din 6 octombrie 2008, publicat în MO nr. 189/559 din 22.10.2008. Actul respectiv se întocmeşte în cazul achiziţiilor de locaţiune şi refacturare a serviciilor aferente de la persoanele fizice, neînregistrate în calitate de întreprinzători, în două exemplare de către locatar. Primul exemplar se eliberează locatorului, iar al doilea exemplar rămâne la locatar. Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 1 din Instrucțiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin HG nr. 294 din 17 martie1998, la formularul tipizat al actului de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente în mod obligatoriu urmează a se anexa facturile eliberate conform contractului de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.