Доступные
услуги

Для оформления заказа выберите из списка необходимую услугу

Monitorul Fiscal FISC.md №6(16)

Ноябрь 2013

Печатная версия:

100.00 MДЛ

Ключевые слова:

Содержание журнала
icon Compania repartizează fondatorilor săi (un agent economic rezident al Republicii Moldova şi un agent economic rezident al unei țări, cu care Moldova nu are încheiat Acord de evitare a dublei impuneri), în septembrie 2013, profitul nerepartizat aferent anului 2011. Care este obligaţia fiscală ce o generează? Urmează sau nu să se achite impozitul pe venit în baza art. 801 din Codul fiscal?
icon Предприятие распределяет своим учредителям (хозяйствующий субъект - резидент Республики Молдова и хозяйствующий субъект – резидент страны, с которой Молдова не заключила Соглашение об избежании двойного налогообложения) в сентябре 2013 г. нераспределенную прибыль по результатам деятельности за 2011 год. Какие налоговые обязательства это влечет за собой? Следует ли уплачивать подоходный налог в соответствии со ст. 801 НК?
icon Care este cota impozitului, care urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate rezidentului, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007?
icon Какая ставка налога применяется в случае выплаты резиденту дивидендов, соответствующих нераспределенной прибыли за 2007 год?
icon Agentul economic – rezident al Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti” a efectuat în anul 2012 livrări de marfă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. Se răsfrîng normele legislative cu privire la reducerea cotei impozitului pe venit, acordate rezidenţilor Portului asupra mărfurilor în cauză? Cum urmează a fi declarată scutirea în cauză în anul 2012, dat fiind faptul că nu există un cod definit al facilității în anul 2012?
icon Хозяйствующий субъект – резидент Международного свободного порта «Джюрджюлешть» осуществлял в 2012 г. поставки товаров за пределы таможенной территории Республики Молдова. Распространяются ли на эти товары законодательные нормы, касающиеся уменьшения ставки подоходного налога, которые предусмотрены для резидентов Порта? Как надлежит декларировать данное освобождение в 2012 году, с учетом отсутвия кода, предназначенного для отражения льготы в 2012 году?
icon Cum urmează a fi deduse cheltuielile de delegare în cazul în care în factura eliberată de hotel nu este specificată valoarea micului dejun? Este sau nu aceasta considerată diurnă?
icon Каков порядок вычета командировочных расходов в случае, если в накладной, выданной гостиницей, не указана стоимость завтрака? Считается это суточными или нет?
icon Cum urmează a fi calculată norma de diurnă permisă la deducere în scopuri fiscale, în cazul în care salariatul delegat este asigurat cu hrană de ţara gazdă, iar factura de hotel prevede valoarea micului dejun drept o poziţie separată de valoarea serviciilor de locaţiune?
icon Каким образом надлежит исчислять норму суточных, разрешенную для вычета в целях налогообложения, в случае, если принимающая страна обеспечивает откомандированного работника питанием, а в накладной, выданной гостиницей, завтрак указан в качестве отдельной позиции, не включенной в стоимость услуг по проживанию?
icon Nu sunt angajat la nici o întreprindere, unica sursă de venit sunt dividendele primite de la întreprinderea unde dețin cota-parte ca fondator. Cum pot să demonstrez că cheltuielile personale sunt efectuate din contul dividendelor primite?
icon Я не являюсь работником какого-либо предприятия, и моим единственным источником доходов являются дивиденды, получаемые от предприятия, в котором у меня имеется доля участия в качестве учредителя. Каким образом я могу доказать, что личные расходы осуществляются из полученных дивидендов?
icon Anul acesta am cîștigat la loterie 100 mii lei. Acești bani i-am cheltuit pentru a îmbunătăți condițiile de trai, am procurat un apartament. Salariul de la locul de bază – 1 500 lei pe lună – nu mi-ar fi permis acest lucru. Dar mă îngrijorează faptul că, în cazul controlului fiscal voi fi întrebat de unde am luat bani ca să cumpăr apartament și, posibil, voi fi impus să achit impozit. Cum să procedez?
icon В текущем году я выиграл в лотерею 100 тысяч леев. Выигранные деньги были потрачены мной на улучшение жилищных условий, приобретение квартиры. Моя зарплата c основного места работы составляет 1500 леев в месяц, то есть не позволила бы этого. Однако меня беспокоит то, что, в случае проведения налогового контроля, меня могут спросить, откуда я взял деньги на приобретение квартиры, и возможно, обязать заплатить налоги. Как мне поступить?
icon Vreau să vînd apartamentul cu două odăi pentru a procura unul mai mare, cu trei odăi. Cumpărătorul apartamentului meu cu două odăi și-a expus dorința de a indica în contractul de vînzare-cumpărare o sumă mai mică decît prețul real de vînzare, motivînd prin faptul că toți fac așa. Cum e corect să procedez?
icon Я намереваюсь продать двухкомнатную квартиру, чтобы купить другую, более просторную, с тремя комнатами. Покупатель моей двухкомнатной квартиры изъявил желание указать в договоре купли-продажи сумму меньше, чем фактическая цена продажи, мотивируя это тем, что все так делают. Как правильно поступить?
icon Avînd două locuri de muncă, nu am prezentat Declarația despre venitul obținut. Cum să procedez?
icon Несмотря на два места работы, я не представил декларацию о полученных доходах. Как мне поступить?
icon Rugăm să ni se explice modul de completare a Declaraţiei privind T.V.A., şi anume a boxelor 1, 2 şi 11 pct. 1, în cazul primirii a plăţilor sub formă de avans în luna octombrie, pentru care livrarea se va efectua în altă perioadă fiscală (noiembrie)?
icon Просим разъяснить порядок заполнения Декларации по НДС, а именно графы 1, графы 2 и графы 11.1, в случае получения авансовых платежей в октябре месяце и погашения их в следующем налоговом периоде (в ноябре).
icon Are oare dreptul cetățeanul Republicii Moldova să încheie contract individual de muncă cu o întreprindere rusească, în scopul prestării activității prin internet, fără a părăsi teritoriul Republicii Moldova? Este oare corect să plătesc impozitul pe venit din salariile primite, la prezentarea declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit organului fiscal (pînă la 31 martie 2014)?
icon Имеет ли право гражданин Республики Молдова заключить индивидуально трудовой договор с российским предприятием для осуществления работы по интернету, не покидая территорию Республики Молдова? Правильно ли будет уплатить подоходный налог с полученной заработной платы, подав Декларацию о подоходном налоге физического лица в налоговую инспекцию (до 31 марта 2014 г.)?
icon Suntem o agenţie de presa. La elaborarea revistei noastre utilizăm lucrări de autor ale jurnaliştilor (articole şi comentarii analitice, corespondenţă, interviuri, schiţe, etc.), care deţin dreptul de autor asupra acestora. Este oare achitarea onorariilor autorilor publicaţiilor cuprinsă în noţiunea de royalty (art. 12 din Codul fiscal)?
icon Наша фирма является агентством печати. При разработке нашего журнала мы используем материалы журналистов (статьи и аналитические комментарии, корреспонденцию, интервью, очерки и т. д.), которые обладают авторскими правами на них. Подпадает ли уплата гонораров авторам публикаций под определение понятия роялти (ст. 12 НК)?
icon Întreprinderea livrează mărfuri pe teritoriul republicii, atît procurate în Republica Moldova, cît şi importate. În procesul de realizare o parte din mărfuri au fost livrate cu un preţ mai mic decît preţul lor de procurare, iar altă parte (cele importate) cu o valoarea mai mică decît valoarea lor în vamă. Potrivit art. 97 alin. (4 ) din Codul fiscal, în cazul dat, întreprinderea a calculat T.V.A. din suma diferenţei de preţ. Se vor permite la deduceri în scopuri fiscale sumele T.V.A. calculate?
icon Предприятие поставляет на территории республики товары, как приобретенные в Республике Молдова, так и импортируемые. В процессе их реализации часть товаров была продана по цене ниже их покупной цены, а другая часть (импортированные товары) по цене меньше их таможенной стоимости. Исходя из предписаний ч. (4) ст. 97 НК, в данном случае предприятие исчислило НДС из суммы ценовой разницы. Разрешается ли в налоговых целях вычет исчисленных сумм НДС?
icon Despre reflectarea plăţilor efectuate în folosul persoanelor juridice, în formă de dividende
icon При осуществлении выплат в пользу юридических лиц в виде дивидендов, соответствующих нераспределенной прибыли, которая была получена в налоговый период 2012 года, у хозяйствующих субъектов возникает вопрос, к какому коду из Отчета о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV09), надлежит относить эти суммы, потому что в графе «Вид источника дохода» вышеупомянутого отчета указано «за исключением выплаченных хозяйствующим субъектам - резидентам»?
icon Întreprinderea urmează să efectueze plăţi în folosul persoanelor fizice, venitul cărora este obiect al impunerii (art. 90 din CF) şi, corespunzător, codul fiscal al acestora urmează să fie reflectat în Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit, altele decît salariul, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi. Însă persoanele date nu dispun de buletine de identitate în care să fie indicat codul fiscal.
icon Предприятию необходимо осуществить выплаты в пользу физических лиц, доход которых является объектом обложения (ст. 90 НК) и фискальный код которых следует отразить в отчете о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат.
icon Întreprinderea noastră a efectuat cheltuieli ocazionate cu cea de a 20-a aniversare a companiei. În special, cu acest prilej au fost acordate premii în numerar pensionarilor – foşti angajaţi ai întreprinderii. În ce coloana din declaraţia persoanei juridice (Forma VEN12) urmează să fie reflectate aceste cheltuieli?
icon Нашим предприятием были понесены расходы по случаю 20-летнего юбилея фирмы. В частности, пенсионерам, бывшим работникам предприятия были выданы денежные премии. В какой графе Декларации юридического лица (форма VEN12) следует отразить данные расходы?
icon Întreprinderile care dispun de subdiviziuni şi aplică regimul fiscal general, stabilit aferent impozitului pe venit, deseori se confruntă cu întrebarea privind achitarea impozitului pe venit în rate, în funcţie de sediul subdiviziunii sau cel al întreprinderii de bază. Deci, care este modalitatea de reflectare a sumei impozitului pe venit în declaraţia persoanei juridice (Forma VEN12), dacă compania a deschis o subdiviziune (depozit) în decursul anului ?
icon Предприятия, имеющие подразделения, применяющие общеустановленный налоговый режим по подоходному налогу, часто сталкиваются с вопросом об уплате подоходного налога в рассрочку по месту нахождения подразделения или основного предприятия. Так, в случае, когда предприятие открыло в течение года подразделение (склад), как следует отражать сумму подоходного налога в Декларации юридического лица (форма VEN12)?
icon Care este modalitatea de reflectare a pierderilor legate de ieşirea forţată a mijloacelor fixe, mai exact, în care coloană din declaraţia persoanei juridice (Forma VEN12) se indică aceste cheltuieli?
icon В случае получения убытков от вынужденного выбытия основных средств, в какой графе Декларации юридического лица (форма VEN12) следует отразить данные расходы?
icon Întreprinderea a primit gratuit mijloace fixe. Are oare dreptul entitatea, în cazul dat, să deducă suma uzurii în scopuri fiscale?
icon Предприятие безвозмездно получило основные средства. Вправе ли оно отнести на вычеты в целях налогообложения сумму износа?
icon În luna septembrie a anului curent, din iniţiativa angajatorului, a fost desfăcut contractul individual de muncă din cauza refuzului salariatului de a fi transferat la o altă muncă pe motive de sănătate. În contextul concedierii, are oare dreptul întreprinderea să acorde persoanei date scutirea personală şi pentru luna septembrie?
icon В сентябре текущего года по инициативе работника индивидуальный трудовой договор прекращен ввиду отказа работника по состоянию здоровья от перевода на другую работу. В связи с увольнением вправе ли предприятие предоставить данному лицу личное освобождение и на сентябрь?
icon În baza deciziei instanţei de judecată, entitatea urmează să achite foştilor lucrători spezele de judecată, precum şi să le compenseze prejudiciu moral. Sumele, care urmează a fi achitate, se consideră surse de venit impozabile şi entitatea urmează să calculeze contribuţii de asigurări sociale şi primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, sau nu?
icon На основании решения судебной инстанции субъект должен оплатить бывшим работникам судебные расходы и возместить моральный ущерб. Считаются ли суммы, которые будут выплачены таким образом, налогооблагаемым источником дохода? И, соответственно, надлежит ли исчислять из них взносы государственного социального страхования и взносы обязательного медицинского страхования?
icon Este oare obligat agentul economic, care a aplicat anterior regimul fiscal aferent sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, reglementat de dispoziţiile capitolului 71 din Codul Fiscal, iar din momentul înregistrării în calitate de plătitor de T.V.A. a trecut la regimul fiscal general stabilit, să achite impozitul pe venit în rate, în cazul în care întreprinderea a fost creată în perioada fiscală curentă?
icon Обязан ли хозяйствующий субъект, который ранее применял налоговый режим для субъектов малых и средних предприятий, согласно гл. 71 НК, и который с момента регистрации в качестве плательщиков НДС перешел на общеустановленный порядок налогообложения, уплачивать подоходный налог в рассрочку, если предприятие создано в данном налоговом периоде?
icon Agentul economic, subiect al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, nefiind înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A., în luna septembrie curent, a obţinut venit din activitatea investiţională. Venitul dat constituie obiect al impunerii cu 3%, sau nu?
icon Хозяйствующий субъект – субъект сектора малых и средних предприятий, не зарегистрированный в качестве плательщика НДС, получил доход от инвестиционной деятельности в сентябре текущего года. Считается ли данный доход объектом налогообложения по ставке 3%?
icon Salariatul contribuabilului a depus cerere de eliberare din serviciu, în luna august 2013. Pentru 10 zile lucrătoare din luna august, acesta va beneficia de scutirea personală, potrivit art. 33 din Codul fiscal sau nu?
icon Работник налогоплательщика подал заявление об увольнении в августе 2013 года. Предоставляется ли ему личное освобождение, предусмотренное ст. 33 НК, на 10 рабочих дней августа?
icon Angajata contribuabilului se află în concediu de maternitate şi planifică de a se întoarce la serviciu. Persoana în cauză va beneficia de scutirea personală din luna în care va reveni la serviciu, sau va depune o nouă cerere privind acordarea scutirilor?
icon Работница налогоплательщика находится в декретном отпуске и планирует вернуться на работу. В данном случае личное освобождение предоставляется, начиная с месяца возвращения на работу, или же ей необходимо подать новое заявление о предоставлении освобождений?
icon În cazul achitării venitului salarial unei persoane fizice care nu dispune de buletin de identitate, dar dispune de paşaport (de tip vechi), care este codul fiscal pe care agentul economic urmează să-l indice la perfectarea documentelor ?
icon Что следует считать фискальным кодом, который хозяйствующий субъект должен указывать при оформлении документов в случае выплаты заработной платы физическому лицу, не имеющему удостоверения личности, но обладающему паспортом старого образца?
icon Agentul economic a fost înregistrat la organul fiscal teritorial în luna februarie 2013. În cazul în care, contribuabilul nu a achitat pe parcursul unei perioade venituri salariale angajaţilor săi, acesta va avea obligaţia de a prezenta organului fiscal teritorial Darea de seamă lunară (Forma IRV09)?
icon Хозяйствующий субъект был зарегистрирован в территориальном налоговом органе в феврале 2013 года. Обязан ли налогоплательщик представлять в территориальный налоговый орган ежемесячный отчет (форма IRV 09), если он не выплачивал своим сотрудникам заработную плату в течение некоторого периода?
icon Cum urmează a se determina creşterea sau pierderea de capital în cazul înstrăinării printr-o singură operaţie a două sau mai multor bunuri?
icon Как определяется прирост или потери капитала при отчуждении двух или более активов посредством одной операции?
icon În ce termen urmează a se efectua persoanelor fizice restituirea sumelor achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit: în 15, 37 sau 45 zile?
icon В какой срок осуществляется возмещение излишне уплаченных/удержанных сумм по подоходному налогу физических лиц: в течение 15, 37 или 45 дней?
icon Care este modalitatea de beneficiere de scutire de la impozitul pe venit a organizaţiilor necomerciale (ONG)?
icon Как можно воспользоваться освобождением от уплаты подоходного налога, предусмотренным для некоммерческих организаций (НПО)?
icon Un agent economic în anul 2011 a procurat obiecte de mică valoare şi scurtă durată (OMVSD) în valoare de 2 800 lei pe care le utilizează pînă și în prezent. Cum urmează a fi deduse cheltuielile privind uzura obiectelor date odată cu trecerea obligatorie în anul 2012 la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF), pornind de la premiza că agentul economic se califică ca entitate de interes public?
icon В 2011 году хозяйствующим субъектом были приобретены малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП) стоимостью 2 800 леев, которые он использует до настоящего времени. Каков порядок вычета расходов, связанных с износом данных предметов, с учетом перехода в 2012 г. на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), принимая во внимание, что хозяйствующий субъект квалифицируется как субъект публичного интереса?
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon