avatar

Legislația muncii

În acest compartiment vom publica articole ce țin de legislația muncii

24
06 2021
1438

50 de sărbători profesionale ale salariaţilor din RM fără suspendarea activității de muncă

Sărbătorile profesionale nu sunt zile oficiale nelucrătoare în RM și se sărbătoresc fără suspendarea activității de muncă. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la instituirea 50 de sărbători profesionale ale salariaţilor din RM. Respectiv și în zilele de sărbătoare nelucrătoare în temeiul alin. (2) art. 111 din Codul muncii aprobat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 (Lege nr.154/2003) se admit lucrările în unităţile a căror oprire nu este posibilă în legătură cu condiţiile tehnice şi de producţie, lucrările determinate de necesitatea deservirii populaţiei, precum şi lucrările urgente de reparaţie şi de încărcare-descărcare.


Detalii

11
06 2021
1606

(ro/ru) 10 norme de bază ale dreptului muncii pentru fiecare angajat și angajator / 10 основных норм трудового права для каждого работника и работодателя

Nivelul minim al drepturilor şi garanţiilor de muncă pentru salariaţi se stabileşte de Сodul muncii (CM), adoptat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 (Lege nr. 154/2003), şi de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii. În schema de mai jos găsiţi 10 norme de bază ale dreptului muncii pe care fiecare angajat și angajator trebuie sa le cunoască. Orice înţelegere prin care se urmăreşte renunţarea salariatului la drepturile sale de muncă sau limitarea acestora este nulă, deoarece salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin CM.


Detalii

10
06 2021
1739

Правомерность оформления графика ежегодных оплачиваемых отпусков

(Продолжение. Часть I – в № 2 (65), часть II – в № 3 (66), 2021 г.)

7. Какие предусмотрены особенности предоставления ежегодных отпусков работникам, совмещающим работу с обучением?

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, выражаются в предоставлении им сокращенного рабочего времени и дополнительных отпусков в целях обеспечения максимально успешной учебы и соответственно повышения квалификации.


Detalii

09
06 2021
1349

Garanţii de muncă pentru salariaţii în vârstă de până la 18 ani

Parte a contractului individual de muncă (CIM) în calitate de salariat poate fi persoană fizică la împlinirea vârstei de 15 ani în condiţiile stabilite de legislaţia muncii. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la garanţii de muncă pentru salariaţii în vârstă de până la 18 ani. În cadrul raporturilor de muncă nu constituie discriminare în sfera muncii stabilirea unor diferenţieri, excepţii, preferinţe sau drepturi ale salariaţilor minori în legătură cu grija deosebită a statului faţă de persoanele în vârstă de până la 18 ani care necesită o protecţie juridică sporită.


Detalii

20
04 2021
1886

50 профессиональных праздников работников РМ без приостановления трудовой деятельности

Профессиональные праздники не являются официальными нерабочими днями в РМ и празднуются без приостановления трудовой деятельности. Далее представлена таблица действующих правовых норм относительно установления 50 профессиональных праздников работников РМ. Соответственно, и в нерабочие праздничные дни на основании ч. (2) ст. 111 Трудового кодекса (ТК), допускаются работы, приостановка которых невозможна в связи с производственно-техническими условиями, работы, вызванные необходимостью обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.


Detalii

14
04 2021
1993

10 norme în cadrul raporturilor juridice de muncă individuale și colective/10 норм в рамках индивидуальных и коллективных трудовых правоотношений

În cadrul raporturilor juridice de muncă acționează principiul egalității în drepturi a tuturor salariaților.

În schema de mai jos găsiți 10 norme în cadrul raporturilor juridice de muncă individuale și colective în conformitate cu prevederile Codului muncii (CM), adoptat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 (Lege nr. 154/2003).


Detalii

13
04 2021
2003

Restricţii legale privind efectuarea muncii suplimentare

Efectuarea muncii suplimentare nu poate avea ca efect majorarea duratei zilnice a timpului de muncă peste 12 ore. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la limitarea efectuării a muncii suplimentare. În cazul în care solicită prestarea muncii suplimentare, angajatorul este obligat să asigure salariaţilor condiţii normale de muncă, inclusiv cele privind securitatea și sănătatea în muncă.


Detalii

08
04 2021
2133

Правомерность оформления графика ежегодных оплачиваемых отпусков

(Продолжение. Часть I – в № 2 (65), февраль 2021 г.)

4. В чем заключается отличие основного и дополнительного оплачиваемого отпуска?

В некоторых случаях работникам предоставлено законное право не только на основной оплачиваемый отпуск, но и на дополнительный оплачиваемый отпуск. Соответственно действующие нормы ТК регламентируют два вида ежегодных оплачиваемых отпусков: основной и дополнительный.


Detalii

19
02 2021
2667

Штрафы за осуществление необоснованных удержаний из заработной платы

Основания для осуществления удержаний из заработной платы работника, способ информирования сотрудника о начислении и выплате доходов,  ответственность работодателя за неправомерные удержания и законодательная база, относящаяся к указанным действиям работодателей, изложена в нижеследующей схеме, которая станет руководством для экономических субъектов, стремящихся избежать неправомерных отношений с персоналом.


Detalii
17
02 2021
3072

Правомерность оформления графика ежегодных оплачиваемых отпусков

При составлении графика оплачиваемых отпусков на каждый календарный год с учетом требований национального законодательства возникает множество сопутствующих вопросов в отношении правовых последствий предоставления работнику ежегодного оплачиваемого отпуска вне утвержденного работодателем графика отпусков на текущий год. Правом на ежегодный оплачиваемый отпуск пользуется каждый работник, работающий на основании индивидуального трудового договора (ИТД). При этом не допускается замена неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией, кроме случаев прекращения ИТД работника, не использовавшего свой отпуск. В связи
Detalii