Monitorul Fiscal FISC.md Nr.4 (8)

Iulie 2012

Etichete:

Cuprinsul revistei
icon O R D I N IFPS Nr. 446 din 21.06.2012 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale
icon П Р И К А З ГГНИ № 446 от 21.06.2012 Об утверждении Инструкции о порядке регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре налоговых накладных.
icon O R D I N IFPS Nr. 417 din 12.06.2012 privind aprobarea formularelor dărilor de seamă pentru societățile pe acțiuni și întreprinderile de stat și municipale
icon П Р И К А З ГГНИ № 417 от 12.06.2012 об утверждении налоговых отчетов о дивидендах, подлежащих уплате в бюджет акционерными обществами, и об отчислениях от чистой прибыли государственных и муниципальных предприятий
icon Scrisoarea IFPS Nr. 26-06/2-11-946/3125 din 21.05.2012 cu privire la administrarea dărilor de seamă fiscale corectate
icon Письмо ГГНИ № 26-06/2-11-946/3125 от 21.05.2012 об администрировании исправленных налоговых отчетов
icon Ordinul IFPS Nr. 302 din 03.05.2012 Cu privire la circuitul electronic al documentelor ce ţin de executarea silită a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale restanţierilor la bugetul public naţional
П Р И К А З ГГНИ № 302 от 03.05.2012 Об электронном обороте документов по принудительному взысканию денежных средств с банковских счетов недоимщиков перед национальным публичным бюджетом
icon O R D I N IFPS Nr. 300 din 02.05.2012 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 65 din 12 aprilie 2006 privind executarea art. 229 din titlul V al Codului fiscal
icon П Р И К А З ГГНИ № 300 от 02.05.2012 О внесении изменений и дополнений в Приказ ГГНИ № 65 от 12 апреля 2006 О применении ст. 229 раздела V Налогового кодекса
icon O R D I N IFPS Nr. 284 din 19.04.2012 cu privire la expedierea și recepţionarea documentelor electronice prin sistemul informaţional automatizat de creare și circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat și instituţiile financiare
icon П Р И К А З ГГНИ № 284 от 19.04.2012 об отправлении и получении электронных документов посредством автоматизированной информационной системы создания и оборота электронных документов между Государственной налоговой службой и финансовыми учреждениями
icon Scrisoarea IFPS Nr. (26-08/2-02/1/2457)25/32 din 20.04.2012 privind aplicarea T.V.A. la livrarea producţiei agricole
icon Письмо ГГНИ № (26-08/2-02/1/2457)25/32 от 20.04.2012 О применении НДС по поставкам сельскохозяйственной продукции
icon Scrisoarea CNAS Nr. II-03/10-1751 din 06.04.2012 Particularităţile calculării şi virării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2012
icon O R D I N IFPS Nr nr. 299 din 02.05.2012 Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor
icon П Р И К А З ГГНИ № 299 от 02.05.2012 об утверждении Инструкции по учету налогоплательщиков
icon Răspuns oficial al SFS la întrebarea contribuabilului privind aplicarea taxei de piață și pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială în anul 2012
icon În scopul perfecţionării liniei tehnologice, întreprinderea preconizează să înlocuiască utilajul existent cu unul mai performant. Este de menţionat că, actualul utilaj nu s-a uzat la valoarea integrală, valoarea rămasă fiind de 65 895 lei. La momentul casării acestuia survine obligaţia de calculare a T.V.A.?
icon В целях улучшения технологической линии предприятие планирует заменить имеющееся оборудование более современным. Следует отметить, что имеющееся оборудование не было амортизировано на полную стоимость, остаточная стоимость составляет 65 895 леев. Возникает ли обязательство по начислению НДС на момент его списания?
icon Întreprinderea noastră, ca urmare a contractării de la bancă a unui credit, a gajat un imobil. Fiind în imposibilitate de onorare a obligaţiei de rambursare în termen a creditului, banca şi-a realizat dreptul de a comercializa imobilul gajat în contul achitării restanţei aferente debitorului acesteia. Ce obligaţii privind T.V.A. survin ca urmare a vînzării activului? Ce document şi cine are obligaţia de emitere a acestuia în adresa cumpărătorului?
icon Наше предприятие, в связи с заключением с банком контракта о кредите, заложило недвижимое имущество. В связи с невозможностью выполнения обязательств о возврате в срок кредита, банк использовал свое право продажи заложенного имущества в счет оплаты задолженности по кредиту. Какие обязанности по НДС возникают в связи с реализацией имущества? Какой документ и кто должен выписать в адрес покупателя?
icon Întreprinderea înregistrată în calitate de plătitor al T.V.A. îşi vinde partea socială – 65% în capitalul social unei alte companii. Care vor fi obligaţiile privind T.V.A. în cadrul acestei tranzacţii economice?
icon Предприятие, зарегистрированное как плательщик НДС, реализует долю в уставном капитале предприятия – 65% в уставной капитал другого предприятия. Каковы будут обязательства по НДС в рамках данной экономической операции?
icon Întreprinderea a procurat mărfuri din China, acestea fiind transportate pe cale maritimă şi descărcate în portul Constanţa din România. Mărfurile în cauză se vor livra pe teritoriul României fără a fi introduse în Republica Moldova. Ce cotă a T.V.A. urmează a fi aplicată pentru livrarea în cauză şi în care boxă a Declaraţiei privind T.V.A. se va reflecta aceasta?
icon Предприятие приобрело товары в Китае, они были перевезены морем и задекларированы в порту Констанца, Румыния. Данные товары будут реализовываться в Румынии без ввоза в Республику Молдова. Какая ставка НДС должна быть установлена на данную поставку, и в какой графе Декларации по НДС должна быть отражена?
icon Întreprinderea avicolă livrează pui (cu vîrstă de 7 săptămîni). Costul acestora se estimează în mediu la 34 de lei /per cap. Ţinîndu-se cont de oferta mare pe piaţă şi capacitatea scăzută de cumpărare a populaţiei, s-a decis ca preţul de livrarea a unui pui să fie 30 de lei/pe cap. În acest context, apare oare necesitatea de calculare suplimentară a T.V.A., în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (4) din Codul fiscal, la diferenţa de cost şi preţul de livrare a puilor?
icon Предприятие по разведению птицы поставляет цыплят (в возрасте 7 недель). Их стоимость составляет в среднем 34 лея/шт., но в связи с большим предложением на рынке и низкой покупательской способностью населения было решено, что стоимость поставки одного цыпленка составит 30 леев/шт. Возникает ли в этом случае необходимость доначисления НДС, в соответствии с положениями ст. 97 (4) Налогового кодекса, на разницу себестоимости и стоимости поставки цыплят?
Întreprinderea are ca gen de activitate editarea cărților pentru copii. Pentru livrarea acestora, în te-meiul art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal, se aplică scutirea de T.V.A.. Din luna mai, suplimentar, la comanda clienților întreprinderea tipăreşte si livrea-ză invitații şi felicitări cu mesaje personalizate pentru diferite evenimente. Pentru livrarea acestora suntem în drept să aplicăm scutirea stabilită de art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal?
icon Предприятие осуществляет деятельность по изданию книг для детей. Данные поставки, в соответствии с п. 20) ч. (1) ст. 103 Налогового кодекса, являются освобожденными от НДС. С мая по заказу клиентов предприятие дополнительно печатает и поставляет пригласительные и поздравительные открытки с личными текстами для различных событий. Имеем ли мы право применять для дан-ных поставок освобождение от НДС, установленное п. 20) ч. (1) ст. 103 Налогового кодекса?
icon Participă valoarea mărfurilor, serviciilor livrate cu titlul gratuit, în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor, la aprecierea pragului de înregistrare obligatorie în calitate de plătitor al T.V.A.?
icon Участвует ли стоимость товаров, услуг, поставляемых безвозмездно в целях продвижения продаж и/или рекламных целях, при расчете порога обязательной регистрации в качестве плательщика НДС?
icon Urmează de luat în considerație valoarea livrărilor anterior scutite de T.V.A., la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor al T.V.A., dacă ele au trecut în categoria livrărilor impozabile cu T.V.A. şi perioada de 12 luni consecutive include luni în care s-au efectuat aceste livrări scutite?
icon Учитывается ли стоимость ранее освобожденных от НДС поставок при определении порога регистрации в качестве плательщика НДС, если они перешли в категорию облагаемых НДС поставок, и период 12 месяцев включает месяцы, когда осуществлялись эти освобожденные поставки?
icon Participă valoarea mărfurilor, serviciilor livrate cu titlul gratuit, în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor, la aprecierea valorii livrărilor în mărime de 100.000 lei pentru anularea înregistrării în calitate de plătitor al T.V.A.?
icon Участвует ли стоимость товаров, услуг, поставляемых безвозмездно в целях продвижения продаж и/или рекламных целях, при расчете порога стоимости поставок в 100.000 леев для аннулирования регистрации в качестве плательщика НДС?
icon Необходима ли выписка налоговой накладной в адрес каждого получателя в случае поставки товаров, услуг собственникам сельскохозяйственных земель в счет платы за аренду земли?
icon În legătură cu modificările şi completările realizate în Titlul VII al Codului Fiscal prin Legea nr. 267 din 23.12.2011, nemijlocit în partea ce ține de taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei), apare întrebarea dacă este aplicabilă scutirea menționată în art. 295 lit. e) din Codul Fiscal în cazul subiecților care sunt proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice, destinate amplasării publicității exterioare?
icon В связи с изменениями и дополнениями, произведенными Законом № 267 от 23.12.2011 г. в разделе VII Налогового кодекса и, в частности, по сбору за размещение рекламы, применима ли льгота, указанная в лит. е) ст. 295 Налогового кодекса, для субъектов, являющихся собственниками афиш, плакатов, щитов и других предназначенных для размещения наружной рекламы технических средств?
icon Au obligația de a calcula şi achita taxa pentru dispozitivele publicitare subiecții care amenajează locul de comerț şi/sau locul de prestări servicii cu emblema firmei, marca comercială, embleme, mărfuri sau imaginea lor, orice altă informație ce corespunde profilului întreprinderii, adică cu informație care, în conformitate cu prevederile art. 17 al Legii nr. 1227 din 27.06.1997 cu privire la publicitate, nu se consideră publicitate?
icon Возникают ли обязательства по сбору за рекламные устройства у субъектов, оформляющих место торговли и/или место оказания услуг фирменными и товарными знаками, эмблемами, товарами или их изображениями, любой другой информацией, соответствующей профилю предприятия, то есть информацией, в соответствии со ст. 17 Закона о рекламе № 1227-XIII от 27.06.1997 г. не являющейся рекламой?
icon Apare obiect al impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială depozitul pe suprafața căruia se desfăşoară activitate de comerț?
icon Является ли объектом сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг склад, на площадях которого осуществляется тор-говая деятельность?
icon Apare ca subiect al impunerii cu taxa pentru parcare persoana care prestează la locul amplasării unității de comerț, suplimentar la activitatea de comerț, servicii de parcare gratis?
icon Становится ли субъектом сбора за парковку автотранспорта лицо, представляющее по месту расположения торговой единицы дополнительные бесплатные услуги по парковке автотран спорта?
icon Începînd cu 13 ianuarie 2012, prin Legea nr. 267 din 23.12.2011, în sistemul taxelor locale, reglementate de Titlul VII din Codul Fiscal, au fost introduse cinci taxe locale noi. La care conturi ale clasificației bugetare urmează a fi achitate aceste taxe?
icon Законом № 267 от 23.12.2011 г. система местных сборов, регламентируемых разделом VII Налогвого кодекса, дополнена с 13 января 2012 года пятью новыми местными сборами. На какие счета бюджетной классификации необходимо перечислять нововведенные местные сборы?
icon Unul din genurile de activități operaționale ale companiei constituie primirea plăților de la abonații operatorilor mobili prin intermediul terminalelor de autodeservire. Pot fi atribuite terminalele de autodeservire la unitățile de comerț şi, respectiv, apar vizavi de aceste obiecte obligația de calculare şi achitare a taxei pentru unitățile de comerț şi
icon Одним из видов операционной деятельности компании является приём платежей от абонентов мобильных операторов посредством терминалов самообслуживания. Относятся ли данные терминалы самообслуживания к объектам торговли, и, соответственно, возникают ли по данным объектам обязательства по исчислению и уплате сбора за объекты торговли и
icon Constituie gheretele de autodeservire unități de comerț şi apare obligațiunea de calculare şi achitare a taxei pentru unitățile de comerț şi/sau de prestări servicii de deservire socială, în condițiile în care autoritățile administrației publice locale au stabilit pentru acestea taxa respectivă? Este necesară deținerea autorizației de funcționare pentru aceste categorii de obiecte de la autoritățile administrației publice locale?
icon Являются ли киоски самообслуживания объектами торговли, и возникают ли по ним обязательства по исчислению и уплате сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг, если местными органами публичного управления для названных установлен сбор? Необходимо ли для данной категории объектов наличие разрешения на торговую деятельность от местных органов публичного управлению?
icon Prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 au fost realizate modificări în anexa nr. 1 la Titlul IX din Codul Fiscal, conform cărora taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova a fost majorată semnificativ. Conform art. XLIII al Legii respective, modificările în cauză intră în vigoare din momentul publicării Legii - din 13 ianuarie 2012.
icon Законом № 267 от 23.12.2011 г. внесены изменения в приложение 1 к разделу IX Налогового кодекса, согласно которым значительно увеличен сбор за пользование дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова. Согласно ст. XLIII данного закона, указанные изменения вступают в силу с момента опубликования закона – с 13 января 2012 года.
icon Cine are obligația de a achita taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, dacă în baza contractului de leasing financiar, drepturile de proprietate asupra autovehiculului contractantului de leasing se transmit la sfîrşitul termenului acțiunii leasingului, după achitarea integrală a prețului autovehiculului?
icon Кто должен платить сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова, если на основании договора финансового лизинга права собственности на автомобиль лизингополучателю передаются по окончании срока действия договора лизинга, после полного расчёта за автомобиль?
icon Prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 art. 352 alin. (5) din Titlul IX al Codului Fiscal a fost completat cu sintagma „şi calculează taxa conform art. 351 alin. (4) din prezentul cod, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern”. La care regulament, aprobat de Guvern, se face trimitere în completarea menționată?
icon Законом № 267 от 23.12.2011 г. ч. (5) ст. 352 раздела IX Налогового кодекса была дополнена словами: «… исчисляется сбор в соответствии с ч. (4) ст. 351 настоящего кодекса согласно положению, утверждённому Правительством». Какое положение, утверждённое Правительством, подразумевается в данном дополнении?
icon Este necesară eliberarea facturii fiscale în adresa fiecărui destinatar în cazul în care livrarea mărfurilor, serviciilor către proprietarii de teren agricol în contul plății pentru arenda pămîntului?
icon Întreprinderea de stat „X”, ca rezultat al activităţii sale în perioada gestionară aferentă anului 2011, a achitat toate datoriile istorice și a obţinut profit.
icon În localitatea „X” sunt înregistraţi mai mulţi agenţi economici care practică activitate de morărit.
icon La finele anului precedent compania „X” a depus toate actele necesare şi avizele instituţiilor abilitate în vederea construcţiei şi instalării unui dispozitiv publicitar.
icon Agentul economic este proprietar al unui panou publicitar amplasat în centrul oraşului „X” cu suprafaţa de 25 m2
icon Art. 290 lit. q) al Codului fiscal prevede că subiecţi ai impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare sunt persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, care sunt proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare.
icon Prin Ordinul IFPS nr. 175 din 28 martie 2012 a fost aprobat formularul dării de seamă aferent taxei pentru dispozitivele publicitare (Forma TDP 12).
icon Исходя из положений Закона о внутренней торговле № 231 от 23.09.2010 г. (далее-Закон) и Постановления Правительства № 931 от 08.12.2011 г., принятого во исполнение положений ст. 9 и 26 Закона, следует ли считать рынок объектом торговой деятельности и, соответственно, объектом сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг?
icon Георге Кожокарь: "Налоговый режим при ликвидации и реорганизации хозяйствующих субъектов"
icon Dorian Cibotari și Viorel Vîlcu: "Unele aspecte ale controlului fiscal prin prisma organelor abilitate cu funcţii de control"
icon Valeriu Severin și Dumitru Şubin: "Aspecte aferente îndatoririlor agenţilor economici din domeniul comercializării cu amănuntul faţă de consumatori şi a controalelor fiscale prin metoda verificării operative la agenţii economici în cauză"
icon Oleg Lupașco: "Termenul de valabilitate a ordinului incaso, emis de către organul fiscal, şi executarea acestuia de către instituţiile financiare"
icon Олег Лупашко: "О сроке действительности инкассового поручения, выставленного налоговым органом, и порядке его исполнения финансовыми учреждениями"
icon Alexei Sochirca: "Tipurile de registre pentru maşinile de casă şi de control şi modul lor de completare"
icon Алексей Сокиркэ: Виды журналов контрольно-кассовых машин и порядок их заполнения
icon Oleg Lupașco: "Particularităţile executării silite a obligaţiei fiscale admise drept restanţă de către entităţile economice de stat sau în care statul deţine o cotă parte"
icon Олег Лупашко: Особенности принудительного исполнения налогового обязательства, числящегося как задолженность, допущенная государственными хозяйствующими субъектами или субъектами с долевым участием государства
icon Gheorghe Cojocari: "Regimul fiscal în cazul lichidării şi reorganizării agenţilor economici"
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon