04
09 2017
7368

Modificarea și completarea Standardelor Naționale de Contabilitate – componentă importanta a reformei contabilității și raportării financiare în Republica Moldova

Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.112 din 2 iulie 2014 (în vigoare din 1.09.2014) și Planurile naționale de acțiuni pentru implementarea acestuia, prin care Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, stabilesc că prevederile actelor normative europene urmează a fi încorporate în legislația națională în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului (până la 1 septembrie 2017).

Pentru a asigura transpunerea Directivei 2013/34/UE a fost elaborat proiectul Legii contabilității și raportării financiare care la 13 iulie 2017 a fost aprobat în prima lectură de către Parlamentul Republicii Moldova (inițial proiectul avea denumirea „Legea contabilității”, ulterior, ca urmare a examinării în Parlament fiind modificată în „Legea contabilității și raportării financiare”).

În baza proiectului legii a fost întocmit Tabelul de concordanță, care reflectă modul de transpunere a Directivei contabile în proiectul Legii contabilității și raportării financiare, Standardele Naționale de Contabilitate în vigoare, alte acte normative relevante, dar și scoate în evidență prevederile care urmează a fi transpuse prin modificarea SNC existente, elaborarea SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” etc.

În vederea finalizării procesului de transpunere în legislația națională a Directivei menționate, este necesară modificarea și completarea Standardelor Naționale de Contabilitate.

La 23 mai curent, Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, a anunţat despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.118 din 6 august 2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate”.

Astfel, cu suportul Programului regional STAREP al Centrului pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale au fost elaborate modificările și completările la Standardele Naționale de Contabilitate, în baza cărora va fi elaborat proiectul ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.118 din 6 august 2013 care va conține modificări și completări care reies din conținutul Directivei menționate și transpun prevederile acesteia în legislația națională.

Standardele Naționale de Contabilitate au fost completate cu prevederi care nu au fost transpuse în proiectul Legii contabilității și raportării financiare, dar și vor fi simplificate în vederea asigurării implementării principiilor Directivei contabile de reducere a cerințelor înaintate față de entitățile care aplică SNC în comparație cu cele care aplică IFRS.

La moment, prevederile privind regulile alternative de evaluare a unor elemente contabile nu sunt incluse în Standardele Naționale de Contabilitate, în schimb SNC permit aplicarea unor Standarde Internaționale de Raportare Financiară pentru evaluarea alternativă, fapt care creează entităților dificultăți în aplicarea acestor reguli și, în unele cazuri, contravin Directivei 2013/34/UE.

De asemenea, pornind de la modificările și completările propuse, entitățile care aplică SNC se vor conduce doar de prevederile acestora, fără a mai avea necesitatea utilizării unor prevederi ale SIRF, trimiterile la ele fiind excluse din Standardele Naționale de Contabilitate.

În cele ce urmează sunt descrise principalele modificări și completări la SNC.

În SNC „Cheltuieli” au fost incluse prevederi privind diferențele nefavorabile dintre cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei și cursul de cumpărare/vânzare a valutei străine care se includ în componența altor cheltuieli operaționale. De asemenea, ca parte componentă a cheltuililor financiare sunt prevăzute cheltuielile privind ajustările de valoare ale investițiilor financiare cu descrierea cazurilor în care acestea apar.

Conform modificărilor propuse la SNC „Stocuri” a fost inclusă metoda LIFO la determinarea valorii stocurilor la ieșirea acestora (metodă opțională prevăzută de Directiva contabilă) cu includerea prevederilor metodologice aferente și a unui exemplu, care ar permite contabililor aplicarea conformă a acestei metode.

De asemenea, dacă în prezent, în cazul diminuării valorii stocurilor până la valoarea realizabilă netă se efectuează ajustarea (micșorarea) valorii acestora, conform proiectului se propune contabilizarea acestei diferențe ca „ajustare pentru deprecierea stocurilor”. Astfel, micșorarea valorii stocurilor va majora ajustarea pentru deprecierea stocurilor, iar creșerea valorii stocurilor (în limita costului de intrare) o va diminua.

Cu referință la obiectele de mică valoare și scurtă durată a căror valoare unitară depășește 1/6 din plafonul stabilit de legislație, s-a modificat modul de calculare a uzurii de la 50% la transmiterea în exploatare și 50% la casare, la modul care prevede calcularea uzurii în mărime de 100% din valoarea obiectelor diminuată cu valoarea reziduală la transmiterea în exploatare.

Din SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare” au fost excluse prevederi preluate din Legea contabilității pentru a evita dublarea prevederilor identice în lege și în SNC. Suplimentar, dacă sistemul de reglementare normativă a contabilităţii nu stabileşte metodele de ţinere a contabilităţii referitor la un aspect sau problemă, entitatea va fi în drept să elaboreze metoda respectivă în mod individual în baza principiilor generale stabilite în Legea contabilității și raportării financiare și a situațiilor similare din SNC, fiind exclusă trimiterea la Cadrul general conceptual pentru raportarea financiară și SIRF.

De asemenea, a fost inclus modul de înregistrare a efectelor modificărilor politicilor contabile aferente perioadelor de gestiune precedente și curente, dar și o prevedere privind corectarea erorilor comise în perioadele de gestiune precedente, mărimea cărora nu depășește limita stabilită de legislație, pe seama veniturilor și cheltuielilor curente.

În SNC „Venituri” a fost inclus modul de ajustare a veniturilor din prestarea serviciilor, dar și prevederi cu referință la veniturile aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente cu descrierea cazurilor în care acestea apar.

Conform modificărilor și completărilor propuse la SNC „Diferențe de curs valutar și de sumă”, avansurile acordate sau primite pentru procurări sau livrări de active și servicii sunt calificate ca active nemonetare și nu se supun recalculării la data raportării.

SNC „Creanțe și investiții financiare” a fost modificat prin includerea unor restricții privind evaluarea valorilor mobiliare la data raportării. Astfel, conform prevederilor Directivei contabile, entitățile care întocmesc situații financiare prescurtate nu vor putea evalua valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată la valoarea justă, fiind obligate să le evalueze la costul de intrare sau costul ajustat, conform prevederilor standardului.

De asemenea, a fost inclusă o prevedere privind avansurile acordate pe termen lung și scurt pentru imobilizări necorporale și corporale, stocuri care se prezintă separat în situațiile financiare în componența activelor imobilizate și circulante indiferent de termenul de achitare a avansurilor – aceasta fiind o cerință a Directivei contabile. Pierderile din deprecierea valorilor mobiliare se propune de a fi contabilizate la un cont separat, fără a genera modificarea valorii investițiilor financiare.

SNC „Capital propriu și datorii” modificat stabilește o regrupare a elementelor de capital propriu. Astfel, capitalul propriu include capitalul social, primele de capital, rezervele, profitul (pierderea), rezervele din reevaluare și alte elemente de capital propriu. Capitalul social cuprinde: capitalul social înregistrat, capitalul nevărsat, capitalul neînregistrat și capitalul retras.

De asemenea, a fost modificat tratamentul contabil la anularea sau înstrăinarea părților sociale retrase, au fost incluse prevederi referitor la primele de capital (definiția, cazurile când acestea apar, modul de contabilizare și decontare a primelor de capital), modul de decontare a sumei neutilizate a rezervelor statutare, altor rezerve, dacă entitatea încetează crearea acestora conform deciziei proprietarilor.

Cu referință la subvenții și finanțări și încasări cu destinație specială s-a propus delimitarea acestora în următorul mod: drept subvenții sunt tratate asistența acordată de Guvern, alte autorități ale administrației publice, instituții și organizații naționale și internaționale, iar în calitate de finanțări și încasări cu destinație specială – numerarul și activele de la entități și persoane fizice. Decontarea și restituirea finanțărilor și încasări cu destinație specială se vor efectua analogic regulilor stabilite pentru subvenții. De asemenea, au fost incluse prevederi referitor la modul de contabilizare a subvențiilor aferente activelor care au fost recunoscute (primite) după darea în exploatare a activelor corespunzătoare și a fost concretizat modul de decontare a subvențiilor aferente activelor de către entitățile cu proprietate publică.

Capitolul „Provizioane” a fost reformulat și restructurat conform cerințelor Directivei contabile și coordonat cu structura bilanțului.
În SNC „Particularitățile contabilității în agricultură” s-a stabilit că după recunoașterea inițială, activele biologice imobilizate se evaluează conform prevederilor SNC „Imobilizări necorporale și corporale”, ceea ce presupune posibilitatea aplicării regulilor privind reevaluarea pentru aceste elemente contabile.

SNC „Imobilizări necorporale și corporale” se completează cu prevederi referitor la investițiile imobiliare și ca rezultat se va abroga SNC „Investiții imobiliare”. Astfel, pentru investiții imobiliare vor fi aplicate aceleași reguli de evaluare și contabilizare care sunt utilizate pentru imobilizările corporale.

De asmenea, standardul a fost completat cu prevederi referitor la costurile care nu pot fi incluse în costul de intrare al imobilizărilor, modul de contabilizare a imobilizărilor primite cu titlu gratuit, modul de evaluare ulterioară în baza modelului reevaluării. Modificările și completările propuse cuprind definirea imobilizărilor necorporale, inclusiv a fondului comercial și modul de contabilizare a acestuia, particularități de recunoaștere la înstrăinarea imobilizărilor corporale, excluderea posibilității atribuirii la cheltuielile anticipate a costurilor ulterioare eferente întreținerii, asistenței tehnice și reparației mijloacelor fixe pentru menținerea lor în stare funcțională, urmând ca acestea să fie incluse în costuri/cheltuieli curente (același tratament s-a aplicat și în cazul costurilor de ieșire semnificative).

SNC „Deprecierea activelor” nu a suferit modificări esențiale, cu excepția faptului că pierderile din depreciere se vor contabiliza doar la un cont separat, fiind exclusă metoda prin care se diminua costul de intrare al activului sau costul corectat.

SNC „Contracte de construcții” a fost completat cu prevederi privind cazurile când rezultatul unui contract de construcție nu poate fi determinat cu un grad înalt de certitudine, cu descrierea modului de recunoaștere a veniturilor și cheltuielilor.

Toate SNC au fost modificate la capitolul „Prezentarea informațiilor” care stabilește conținutul Notei explicative a entităților care întocmesc situații financiare complete, suplimentar cerințelor stabilite în proiectul Legii contabilității și raportării financiare. De menționat că volumul informațiilor care urmează să fie prezentate conform SNC în Nota explicativă de către această categorie de entități a fost redus semnificativ. Entitățile care vor întocmi situații financiare simplificate sau prescurtate vor întocmi Nota explicativă doar conform cerințelor Legii contabilității și raportării financiare.
SNC „Contracte de leasing”, SNC „Părți afiliate și contracte de societate civilă”, SNC „Costurile îndatorării” au fost modificate doar la capitolul „Prezentarea informațiilor”.

Suplimentar, au fost efectuate unele modificări și completări care aduc claritate unor prevederi deja existente sau care soluționează probleme identificate de entități în procesul aplicării prevederilor SNC.

Totodată, componența și formatul situațiilor financiare vor fi reglementate prinr-un Standard Național de Contabilitate nou „Prezentarea situațiilor financiare”. Formatul situațiilor financiare, de asemenea, prevede corespunderea formatului bilanțului și situației de profit și pierdere stabilit de Directiva 2013/34/UE. Bilanțul a fost elaborat în baza structurii orizontale a bilanțului prevăzut de Directiva contabilă în anexa III, situaţia de profit şi pierdere a fost elaborată conform formatului contului de profit și pierdere (bazat pe clasificarea cheltuielilor după funcții) prevăzut în anexa VI la directivă. Suplimentar, conform cerințelor Directivei contabile, situaţia de profit şi pierdere conține informații privind venituri din interese de participare, venituri din dobânzi, venituri din alte investiţii financiare pe termen lung (cu indicarea celor aferente intereselor de participare), venituri aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente, cheltuieli privind dobânzile (cu indicarea celor aferente intereselor de participare), cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente.

Deoarece Directiva contabilă permite solicitarea altor raporte suplimentare, au fost păstrate situaţia modificărilor capitalului propriu și situaţia fluxurilor de numerar pentru entitățile care vor prezenta situații financiare complete (conform proiectului Legii contabilității și raportării financiare acestea sunt entitățile mari și mijlocii). Formatul situaţiei modificărilor capitalului propriu nu a suferit modificări esențiale, iar în situaţia fluxurilor de numerar au fost incluse 2 subrânduri, fiind pastrat formatul actual.

Raportarea financiară conformă cu cerințele reglementărilor Uniunii Europene urmează să îmbunătățească calitatea acestora, să majoreze gradul de transparență a informațiilor prezentate în situațiile financiare, fapt care ar conduce la o accesibilitate mai înaltă la piața de capital etc. Astfel, în funcţie de categoriile de entităţi prevăzute în proiectul Legii contabilităţii și raportării financiare şi necesităţile informaţionale proprii entitatea poate întocmi:

Situaţii financiare complete care includ: bilanţul, situaţia de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar și nota explicativă;

Situaţii financiare simplificate care includ: bilanţul, situaţia de profit şi pierdere și nota explicativă;

Situaţii financiare prescurtate care includ: bilanţul prescurtat, situaţia de profit şi pierdere prescurtată și nota explicativă.

Pornind de la cele expuse, SNC „Prezentarea situațiilor financiare” stabilește formatele şi conține modul de întocmire a situaţiilor financiare individuale, fiind anexate formatele bilanţului, bilanțului prescurtat, situaţiei de profit şi pierdere, situaţiei de profit şi pierdere prescurtate (,) situaţiei modificărilor capitalului propriu și situaţiei fluxurilor de numerar.

De asemenea, se preconizează elaborarea SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” care va fi aplicat de entitatea-mamă în scopul întocmirii situațiilor financiare consolidate cu respecarea prevederilor Legii contabilității și raportării financiare.

Ca urmare a modificărilor și completărilor la SNC care vor fi acceptate și care necesită introducerea conturilor suplimentare sau modificarea celor existente, se vor efectua modificări și completări la Planul general de conturi contabile.

Modificările și completările la SNC sunt plasate pentru consultări publice din 21 august 2017 pe site-ul Ministerului Finanțelor la compartimentul „Transparența decizională”.

Ministerul Finanțelor este deschis pentru orice propuneri și comentarii cu referință la modificările și completările la SNC și încurajează contabilii în vederea scoaterii în evidență a aspectelor, problemelor identificate în procesul aplicării în practică a standardelor. Contăm în continuare pe implicarea activă a contabililor în procesul de elaborare și perfecționare a cadrului legal național de reglementare a contabilității și auditului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.