Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.
Nr.3 (58) 2020 Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscal
16
06 2020
4333

Donaţia: aspecte fiscale și contabile

În perioada stării de urgență anunțată în condițiile pandemiei provocate de răspândirea coronavirusului COVID-19, mai multe entități au manifestat dorința de a oferi suport, în special instituțiilor medico-sanitare, dar și cetățenilor aflați în situație financiară mai gravă. În prezentul articol ne propunem să analizăm impactul fiscal atât pentru donatori, cât și pentru beneficiari, în contextul legislației în vigoare.
Detalii

24
04 2020
3702

Правовые основы дисциплинарной ответственности работников предприятия (Продолжение. Начало в № 2 (57))

Продолжение

6. Какой установлен порядок применения дисциплинарных взысканий к работнику?
Работника, который совершил дисциплинарный проступок, можно привлечь к дисциплинарной ответственности, но работодателю, в целях правомерного применения мер дисциплинарного взыскания к работнику, необходимо следить за последовательностью своих действий и их соответствием установленным нормам.

Трудовой кодекс (ТК) предусматривает общие процедурные правила применения мер дисциплинарной ответственности и устанавливает следующий порядок применения любого дисциплинарного взыскания.
Detalii
24
04 2020
2484

Contabilitatea operațiunilor de casare a mijloacelor fixe și activelor nemateriale în entitățile bugetare

Entitățile bugetare gestionează patrimoniul public, care, în cea mai mare parte, este contabilizat în subclasa 31 Mijloace fixe. Contabilitatea operațiunilor de scoatere din evidență a mijloacelor fixe uzate și care nu se mai utilizează în activitatea acestora are o serie de particularități.

În acest articol vom pune accent pe următoarele aspecte ale contabilității operațiunilor de casare a mijloacelor fixe în autoritățile/instituțiile bugetare:
Detalii
16
04 2020
1010

Modul de perfectare și încheiere a contractului de servicii turistice (de călătorie)

Contractul sau relațiile dintre consumatorii-turiști, în general persoanele fizice, pe de o parte, și organizatorii/tur-operatorii sau intermediarii/agențiile de turism, pe de altă parte, sunt reglementate de prevederile Codului civil întrate în vigoare la 01.03.2019 (CC).

Astfel, conform normelor CC, pentru a comercializa un produs sau un serviciu turistic, este obligatoriu de a fi încheiat contractul de servicii turistice/de călătorie.
Detalii
17
04 2020
1759

Analiza financiară a activității Asociațiilor de economii și împrumut în baza indicatorilor PERLAS

1. Destinația și importanța sistemului PERLAS în analiza activității AEÎ Asociațiile de economii și împrumut (AEÎ) prezintă anual, trimestrial și lunar către Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), dar și altor părți interesate situații financiare și rapoarte speciale, în conformitate cu prevederile Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut (aprobate prin ordinul MF nr. 166 din 30.12.2016, în continuare – Indicații) și Instrucțiunea cu privire la raportarea asociațiilor de economii și împrumut (aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 54/3 din 11.12.2017, în continuare - Instrucțiunea), care stabilesc formele și regulile de întocmire și prezentare a situațiilor financiare și rapoartelor specifice (în continuare – rapoarte).
Detalii

14
04 2020
2094

Contabilitatea costurilor de producţie și calcularea costului softurilor elaborate de către rezidenţii parcurilor IT

Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei (în continuare — IT) practică o diversitate vastă de activităţi, fapt ce provoacă diverse întrebări privind modul de contabilizare a costurilor privind crearea, implementarea și gestionarea tehnologiilor informaţionale, precum și prezentarea informaţiilor aferente în situaţiile financiare.

Cadrul normativ de bază pentru entităţile ce activează în acest domeniu îl reprezintă Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei (în continuare — Legea) și HG 1144 din 20.12.2017 cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informaţiei „Moldova IT park”.
Detalii
22
04 2020
1985

Налоговые последствия операций связанных сторон (взаимозависимых лиц)

Вопросы, касающиеся налогообложения связанных сторон, наиболее актуальны в мире в той части, которая касается двойного налогообложения. Следует отметить, что к понятию связанных сторон в различных юрисдикциях относят различные объекты. Например, в странах Европейского союза это ассоциированные предприятия, в США — контролируемые предприятия,
а в Молдове — взаимозависимые лица. К операциям между взаимозависимыми лицами применимы и вопросы, касающиеся трансфертного ценообразования.

Detalii
15
04 2020
1842

Particularitățile noului mod de calculare a deprecierii creanțelor conform IFRS

Entitățile, care aplică Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), trebuie să își adapteze procesul de depreciere a creanțelor comerciale la noul mod, prevăzut de IFRS 9 „Instrumente financiare” (în continuare – IFRS 9)1. Acest nou standard2 prevede că entitățile trebuie să evalueze pierderile din depreciere preconizate aferente creanțelor din momentul recunoașterii inițiale până la derecunoașterea acestora.
Detalii
13
04 2020
3293

Просроченные товары: правовое регулирование и учетно-налоговые аспекты списания

Просроченный товар может создать больше проблем чем обычный товар, на который нет спроса. В предлагаемом материале рассмотрены некоторые аспекты правового регулирования списания продовольственных запасов/товаров с истекшим сроком годности. Также изложен порядок документального оформления изъятия из оборота указанных запасов, правила их бухгалтерского и налогового списания.
Detalii