Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 5 (27)2015

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
14
09 2015
1787

Может ли субъект со статусом бенефициара проекта технической помощи, зарегистрированный в качестве плательщика НДС, получить возмещение НДС, сопряженного с покупками, осуществленными до включения данного проекта в ПП № 246 от 08.04.2010?

В соответствии с ч. (5) ст. 101 НК, если причиной превышения суммы НДС на приобретаемые товарно-материальные ценности, услуги является осуществление субъектом налогообложения поставки, подлежащей обложению по нулевой ставке, то он имеет право на возмещение суммы превышения НДС на приобретаемые товарно-материальные ценности, услуги, уплаченной посредством банковского счета и/или погашения сумм в счет возмещения налогов согласно положениям данной статьи, ч. (3) ст. 103 и ст. 125, в пределах стандартной ставки НДС, установленной в лит. а) ст. 96, или сниженной ставки НДС, установленной в лит. b) ст. 96, умноженной на стоимость поставки, подлежащей обложению по нулевой ставке.
Detalii
14
09 2015
1702

Может ли субъект налогообложения использовать налоговые накладные старого образца, приобретенные (в порядке, установленном налоговым органом) в период до 2010 года?

В соответствии с п. 5 ПП № 294 от 17.03.1998, субъекты обязаны использовать новые типовые формы первичных документов строгой отчетности.

Отметим, что, согласно этому же пункту, использование типовых форм, применяемых до 1 апреля 1998 г., запрещается.
Detalii
14
09 2015
1798

Poate beneficia agentul economic de restituirea T.V.A., în baza art. 1011 din CF, în anul 2015, în cazul în care întreprinderea a înregistrat procurări cu destinație de producție în agricultură pe parcursul anului 2013, specificate în art. 102 alin. (1), și a fost înregistrată ca plătitor al T.V.A. la data de 01.01.2015.?

În conformitate cu art. 102 alin. (1) din CF, subiecţilor impunerii, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A., achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A., aferente cheltuielilor efectuate pînă la momentul înregistrării şi legate de procurarea mijloacelor fixe, cu destinaţie de producţie în agricultură, de construcţia şi reconstrucţia obiectelor cu destinaţie de producţie în agricultură, de crearea şi întreţinerea plantaţiilor tinere, de creşterea tineretului animal şi întreţinerea cirezilor.
Detalii
14
09 2015
2841

Anastasia Certan: Impozitarea nerezidenților (continuare din nr. 5(21) anul 2014)

Potrivit prevederilor CF:

  • Venituri ale nerezidenților în RM se consideră dobînzile pentru creanțele statului ori ale unui rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în RM, dacă asemenea dobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanței permanente (art. 71 alin. (1) lit. f)).
  • Veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în RM urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată, potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor din prestarea serviciilor ce țin de deschiderea și gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente și de efectuarea decontărilor (art. 73 alin. (1)).

Detalii
14
09 2015
1904

При неосуществлении поставок в счет полученных ранее авансов следует ли откорректировать ранее исчисленные обязательства по НДС?

Согласно лит. a) ч. (1) ст. 95 НК, объектом налогообложения является поставка товаров, услуг субъектами налогообложения, являющаяся результатом их предпринимательской деятельности в Республике Молдова.
Detalii
14
09 2015
1713

Dacă plata pentru mărfurile, care ulterior vor fi transmise cumpărătorului în baza voucherului, cadou în care se indică concret marfa pe care acesta poate fi schimbat, se efectuează de către cumpărător pînă la data înmînării efective a acestora, este oare necesar să eliberăm agentului economic factura fiscală pentru banii transferați de acesta în contul voucherelor?

Dacă plata pentru mărfurile, care ulterior vor fi transmise cumpărătorului în baza voucherului, se efectuează de către cumpărător pînă la data înmînării efective a acestora deținătorilor voucherelor menționate, atunci obligația de calculare a T.V.A. va surveni la furnizor la data primirii plății prealabile (art. 108 din CF).
Detalii
14
09 2015
2142

Trebuie să fie eliberată factura fiscală în cazul livrărilor cînd achitarea se efectuează parțial prin voucher valoric? Cum va fi eliberat bonul mașinii de casă și control la valoarea mărfurilor livrate, în cazul în care achitarea se efectuează parțial prin voucher valoric?

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din CF, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariției obligației fiscale, stabilit prin art. 108, cu excepția cazurilor prevăzute de CF.
Detalii
14
09 2015
1835

La livrarea mărfurilor/serviciilor, în cadrul comerțului electronic, cu plata în numerar și/sau cu alt instrument de plată, este obligatoriu a include codul fiscal al cumpărătorului în factura fiscală eliberată persoanei fizice?

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic; comerțul electronic reprezintă activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice și juridice de vînzare a bunurilor, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată cu utilizarea comunicărilor electronice şi/sau a contractelor electronice.
Detalii