Catalogul tematic
Тематический каталог

ContestaţieArticolul 267. Dreptul de a contesta decizia organului fiscal sau acţiunea funcţionarului fiscal
(1) Decizia organului fiscal sau acţiunea funcţionarului fiscal poate fi contestată numai de persoana vizată în decizie sau împotriva căreia a fost întreprinsă acţiunea ori de reprezentantul ei, în modul stabilit de prezentul cod.
(2) Contestaţia împotriva deciziei organului fiscal sau acţiunii funcţionarului fiscal făcută de alte persoane decît cele indicate la alin.(1) va rămîne neexaminată de organul fiscal.
(3) Obligaţia de a dovedi incorectitudinea deciziei emise de organul fiscal se atribuie persoanei care contestează.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

31
01 2018
488

Noi detalii privind contestarea actelor administrative ale Serviciului Fiscal de Stat

Conform art. 12 pct. 41 din Legea nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, contestarea controlului de stat al activităţii de antreprenoriat, precum şi a rezultatelor acestuia, inclusiv a prescripţiilor dispuse în urma controlului, se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, cu excepţia controalelor efectuate de Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal.
Detalii
11
01 2018
1203

Sistemul sancţionator: proiectul modificărilor Codului fiscal şi Codului vamal

Ministerul Justiţiei propune spre consultare un proiect de lege ce prevede instituirea unui mecanism de liberare de răspundere penală în cazul infracțiunilor care nu au fost săvârșite prin aplicarea constrângerii psihice, fizice și care nu s-a soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei, nu a fost săvârșită de un grup criminal organizat sau organizație criminală.
Detalii
26
12 2017
324

Об отражении суммы, полученной в качестве возмещения материального ущерба

Коммерческое общество производит хлебобулочные изделия. Для предварительного заказа торта предприятие заключило договор купли продажи с клиентом – физическим лицом, которому предложило и подставку для торта (которая должна быть возвращена).
Detalii
02
11 2017
9722

Controalele de stat. Reguli noi

Agentul economic nu va mai fi notificat prealabil despre începerea controlului privind respectarea legislaţiei cu privire la siguranţa ocupaţională şi la raporturile de muncă. Această prevedere a intrat în vigoare în urma modificărilor operate în legislaţie.
Detalii
26
10 2017
406

Cu privire la remiterea organelor de urmărire penală conform competenței a materialelor de control fiscal care întrunesc semnele componenței de infracțiune

Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu prevederile art. 251 alin. (1) din CF, stabilind cauzele şi condițiile săvârșirii încălcării fiscale, prezenta propuneri de lichidare a acestor cauze şi condiții, iar potrivit prevederilor alin. (2) al articolului, dacă în procesul examinării cazurilor de încălcare fiscală au fost constatate indicii de infracțiune, materialele se remit spre urmărire penală organelor de urmărire penală conform competenței.
Detalii
21
06 2017
362

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Etapele procedurii de insolvabilitate, categoriile de creditori care participă la procedura de insolvabilitate, precum și ordinea de executare a creanțelor înaintate

Intentarea procesului de insolvabilitatepoate fi condiționată de incapacitatea de plată a debitorului sau supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său.
Detalii
09
07 2014
3073

Vadim Mîțu: Unele aspecte privind procedura de examinare şi contestare a actului de control fiscal şi a deciziei emise de Organul fiscal

Potrivit art. 216 alin. (5) din CF, la finalizarea controlului fiscal la faţa locului, se întocmeşte un act de control fiscal. La posturile fiscale, actul de control fiscal se va întocmi numai în caz de depistare a încălcării legislaţiei fiscale. În cazul depistării vreunei încălcări fiscale, organul care exercită controlul ia decizia corespunzătoare.
Detalii
08
07 2014
2630

Вадим Мыцу: Некоторые аспекты процедуры рассмотрения и обжалования акта налогового контроля и решения, вынесенного налоговым органом

В соответствии с ч. (5) ст. 216 НК, по завершении налогового контроля с выездом на место составляется акт налогового контроля. На налоговых постах акт налогового контроля заполняется только в случае выявления нарушения налогового законодательства. При выявлении хотя бы одного налогового нарушения орган, осуществляющий контроль, принимает соответствующее решение.
Detalii
20
05 2013
3139

ГНС: "Аспекты обжалования актов налогового органа. Судебная практика"

В ООО «ВВВ» была проведена налоговая проверка, в результате которой был составлен акт налогового контроля. Налогоплательщик подал предварительное заявление по акту налогового контроля в Государственную налоговую инспекцию мун. Кишинэу.

Последовало обращение в судебную инстанцию с исковым заявлением об аннулировании акта налогового контроля. Каким может быть результат рассмотрения подобных заявлений? Что можно посоветовать налогоплательщикам в ситуации, описанной в этом деле?


18 января 2011 г. ООО «ВВВ» было подано исковое заявление об обжаловании административного акта против Государственной налоговой инспекции по мун. Кишинэу.
В обосновании искового заявления истец, ООО «ВВВ», указал, что 14 ноября 2008 г. ответчиком был составлен акт № 5-632532, в соответствии с которым сумма заниженного акциза (факт занижения акцизов был установлен на основании акта налогового контроля № 5-629961, 5-629912 от 10 сентября 2008 г. и решения по делу о налоговом нарушении № 677 от 1 октября 2008 г., принятого налоговым бюро Центр) была увеличена на 725 446 леев и, соответственно, пеня, касающаяся заниженной суммы акцизов, увеличена на 26 508 леев.
Detalii