Catalogul tematic
Тематический каталог

Scutirea de TVA


T.V.A. nu se aplică la importul mărfurilor, serviciilor şi pentru livrările de mărfuri, servicii efectuate de către subiecţii impozabili, ce constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova:
1) locuinţa, pămîntul, arenda acestora, dreptul de livrare şi arendare a acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective;
2) mărfurile de la poziţiile tarifare 040229110, 190110000, precum şi produsele alimentare pentru copii de la poziţiile tarifare 16021000, 20051000, 200710100, 200710910, 200710990;
3) proprietatea de stat, răscumpărată în procesul privatizării

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A103
23
05 2017
266

Înregistrarea bunurilor imobile în baza schemei de amplasare în localitățile rurale

Prin Ordinul directorului general al Agenției Relații Funciare și Cadastru, publicat în MO din 19 mai curent, au fost aprobate tarifele la serviciul de actualizare a bazei de date grafice în baza schemei de amplasare a bunului imobil. Acestea au fost stabilite în temeiul Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea specializată în Cadastru şi de filialele acesteia.
Detalii
28
05 2014
3046

Au fost modificate Codurile facilităţilor fiscale şi vamale

La data de 23 mai Serviciul Vamal a publicat Ordinul Nr. 209 din 12.05.2014 cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (Monitorul Oficial Nr. 127-133, art Nr. 676).
Detalii
28
05 2014
2482

Таможенная служба опубликовала новые изменения кодов освобождений

Приказом Таможенной службы Nr. 209 от 12.05.2014, опубликованным 23 мая в Официальном мониторе № 127-133, внесены дополнения в Приложение № 11 к Приказу Таможенной службы №346-о от 24.12.2009 «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации»

В соответствии с положениями п. 1 и 9 ст. II и ст. V Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 64 от 11.04.2014 (Официальный монитор № 110-114 от 9.05.2014), таможенная процедура «42» дополнена кодом освобождения 034:
Detalii
18
11 2013
1733

Taxa pe valoarea adăugată în perioada anilor 2010 – 2012

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect şi reprezintă o sursă importantă de venit la bugetul de stat. Taxa pe valoarea adăugată (în continuare – T.V.A.) este un impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate, care sunt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.
Detalii
16
09 2013
1340

Întreprinderea municipală din localitate prestează servicii de „amenajare a teritoriului în localitate”, conform contractului încheiat cu Primăria (în calitate de beneficiar) şi entitate (în calitate de prestator). Potrivit art. 103 alin. (1) pct. 16 din Codul fiscal, serviciile prestate sunt scutite de T.V.A.?

În conformitate cu art. 103 alin. (l) pct. 16) al Codului fiscal, T.V.A. nu se aplică la serviciile comunale acordate populaţiei: închirierea spaţiului locativ, deservirea tehnică a blocurilor de locuinţe, alimentarea cu apă, canalizarea, salubrizarea, folosirea ascensoarelor.
Detalii
24
07 2013
1573

Entitatea prestează servicii de asistenţă de brokeraj, care constau în identificarea potenţialilor clienţi şi alte servicii legate de încheierea contractelor de asigurare. Serviciile de asistenţă de brokeraj care sunt prestate unui broker de asigurare cad sub incidenţa prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 12 lit. g) din Codul fiscal?

Potrivit art. 103 alin. (1) pct. 12) lit. g) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, se scutesc de T.V.A.: operaţiile de asigurare şi/sau de reasigurare, inclusiv serviciile de intermediere a acestora.
Detalii
24
07 2013
1732

Organizaţia necomercială caritabilă, nonguvernamentală, apolitică, nonreligioasă, noncomercială şi nonprofit, îşi desfăşoară activitatea în baza Certificatului de înregistrare a Ministerului Justiţiei, precum şi a Certificatului de utilitate publică. Activitatea de bază a fundaţiei constă în ridicarea nivelului de trai şi de cultură a copiilor din orfelinate, suportul moral, material şi spiritual al copiilor aflaţi în criză, promovarea modului de viaţă sănătos.

Luînd în consideraţie specificul activităţii, organizaţia nu este plătitor al T.V.A. În cazul în care se achiziţionează echipament tehnic, utilaj sau alte mărfuri necesare asigurării funcţionării şi promovării activităţilor stabilite de statut, apare sau nu obligaţia de achitare a T.V.A.?

În conformitate cu art. 103 alin. (92) din Codul fiscal, T.V.A. nu se aplică mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile necomerciale, care corespund cerinţelor art. 52 din Codul fiscal, în scop de construire a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către aceste organizaţii necomerciale pentru necesităţile instituţiilor menţionate.
Detalii
15
09 2011
2294

Распространяется ли освобождение от НДС, указанное в ст. 103 (1) п. 20) Налогового кодекса, на услуги издательской деятельности и на уровне субподрядчика?

Согласно ст. 103 (1) п. 20) Налогового кодекса, книжная продукция и периодические издания освобождены от НДС, за исключением носящих рекламный и эротический характер, а также услуги по изданию книжной продукции и периодических изданий, за исключением носящих указанный характер.

В связи с тем, что в Налоговом кодексе нет определения понятия «услуги по изданию», то по данному определению применяются нормы гражданского права.
Detalii
15
09 2011
3849

Se aplică scutirea de T.V.A. stabilită prin art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal, la producţia de carte şi publicaţii periodice, şi la nivel de subantreprenor?

Potrivit art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal, este scutită de T.V.A. producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic), precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat.

De asemenea, menţionăm că, Codul fiscal nu defineşte în scopuri fiscale noţiunea de „servicii de editare”, şi, prin urmare, în lipsa unei astfel de reglementări, se aplică legislaţia civilă în vigoare.

Actul legislativ special, care reglementează activitatea editorială, este Legea cu privire la activitatea editorială nr. 939-XIV din 20.04.2000. Legea menţionată nu defineşte expres noţiunea „servicii de editare”. Prin urmare, conform principiilor coerenţei şi consecvenţei reglementărilor legislative, stabilite de art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, la aplicarea actului legislativ trebuie să se ţină cont de prevederile generale ale acestuia şi concordanţa între prevederile diferitor articole ale legii.
Detalii