Catalogul tematic
Тематический каталог

Scutirea de TVA


T.V.A. nu se aplică la importul mărfurilor, serviciilor şi pentru livrările de mărfuri, servicii efectuate de către subiecţii impozabili, ce constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova:
1) locuinţa, pămîntul, arenda acestora, dreptul de livrare şi arendare a acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective;
2) mărfurile de la poziţiile tarifare 040229110, 190110000, precum şi produsele alimentare pentru copii de la poziţiile tarifare 16021000, 20051000, 200710100, 200710910, 200710990;
3) proprietatea de stat, răscumpărată în procesul privatizării

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A103
18
07 2017
416

Facilități fiscale și vamale pentru proiecte de asistență tehnică și investițională în derulare

Modificările și completările operate de Executiv în anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010, au intrat în vigoare, fiind publicate în Monitorul Oficial din 14 iulie.

Hotărârea nominalizată se referă la modul de aplicare a cotei 0 a TVA la livrările de mărfuri și servicii, efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, la care Republica Moldova este parte.
Detalii
23
05 2017
331

Înregistrarea bunurilor imobile în baza schemei de amplasare în localitățile rurale

Prin Ordinul directorului general al Agenției Relații Funciare și Cadastru, publicat în MO din 19 mai curent, au fost aprobate tarifele la serviciul de actualizare a bazei de date grafice în baza schemei de amplasare a bunului imobil. Acestea au fost stabilite în temeiul Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea specializată în Cadastru şi de filialele acesteia.
Detalii
28
05 2014
3127

Au fost modificate Codurile facilităţilor fiscale şi vamale

La data de 23 mai Serviciul Vamal a publicat Ordinul Nr. 209 din 12.05.2014 cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (Monitorul Oficial Nr. 127-133, art Nr. 676).
Detalii
28
05 2014
2542

Таможенная служба опубликовала новые изменения кодов освобождений

Приказом Таможенной службы Nr. 209 от 12.05.2014, опубликованным 23 мая в Официальном мониторе № 127-133, внесены дополнения в Приложение № 11 к Приказу Таможенной службы №346-о от 24.12.2009 «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации»

В соответствии с положениями п. 1 и 9 ст. II и ст. V Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 64 от 11.04.2014 (Официальный монитор № 110-114 от 9.05.2014), таможенная процедура «42» дополнена кодом освобождения 034:
Detalii
18
11 2013
1803

Taxa pe valoarea adăugată în perioada anilor 2010 – 2012

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect şi reprezintă o sursă importantă de venit la bugetul de stat. Taxa pe valoarea adăugată (în continuare – T.V.A.) este un impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate, care sunt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.
Detalii
16
09 2013
1412

Întreprinderea municipală din localitate prestează servicii de „amenajare a teritoriului în localitate”, conform contractului încheiat cu Primăria (în calitate de beneficiar) şi entitate (în calitate de prestator). Potrivit art. 103 alin. (1) pct. 16 din Codul fiscal, serviciile prestate sunt scutite de T.V.A.?

În conformitate cu art. 103 alin. (l) pct. 16) al Codului fiscal, T.V.A. nu se aplică la serviciile comunale acordate populaţiei: închirierea spaţiului locativ, deservirea tehnică a blocurilor de locuinţe, alimentarea cu apă, canalizarea, salubrizarea, folosirea ascensoarelor.
Detalii
24
07 2013
1657

Entitatea prestează servicii de asistenţă de brokeraj, care constau în identificarea potenţialilor clienţi şi alte servicii legate de încheierea contractelor de asigurare. Serviciile de asistenţă de brokeraj care sunt prestate unui broker de asigurare cad sub incidenţa prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 12 lit. g) din Codul fiscal?

Potrivit art. 103 alin. (1) pct. 12) lit. g) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, se scutesc de T.V.A.: operaţiile de asigurare şi/sau de reasigurare, inclusiv serviciile de intermediere a acestora.
Detalii
24
07 2013
1809

Organizaţia necomercială caritabilă, nonguvernamentală, apolitică, nonreligioasă, noncomercială şi nonprofit, îşi desfăşoară activitatea în baza Certificatului de înregistrare a Ministerului Justiţiei, precum şi a Certificatului de utilitate publică. Activitatea de bază a fundaţiei constă în ridicarea nivelului de trai şi de cultură a copiilor din orfelinate, suportul moral, material şi spiritual al copiilor aflaţi în criză, promovarea modului de viaţă sănătos.

Luînd în consideraţie specificul activităţii, organizaţia nu este plătitor al T.V.A. În cazul în care se achiziţionează echipament tehnic, utilaj sau alte mărfuri necesare asigurării funcţionării şi promovării activităţilor stabilite de statut, apare sau nu obligaţia de achitare a T.V.A.?

În conformitate cu art. 103 alin. (92) din Codul fiscal, T.V.A. nu se aplică mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile necomerciale, care corespund cerinţelor art. 52 din Codul fiscal, în scop de construire a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către aceste organizaţii necomerciale pentru necesităţile instituţiilor menţionate.
Detalii