Catalogul tematic
Тематический каталог

Articolul 58. Reorganizarea agentului economic

(1) Se consideră reorganizare a agentului economic fuziunea (contopirea şi absorbţia), dezmembrarea (divizarea şi separarea) sau transformarea agentului economic.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997http://lex.justice.md

26
08 2017
68

5. (29.1.6.23) Care este modalitatea de declarare a impozitului pe venit de către agentul economic care pe parcursul anului a fost reorganizat din întreprinzător individual în societate cu răspundere limitată?

Potrivit art.83 alin.(4) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune. În conformitate cu prevederile art.121 alin. (1) din Codul fiscal, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată.

Totodată, pentru întreprinderile reorganizate, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic pînă la data radierii întreprinderii din Registrul de stat (art.121 alin. (31) din Codul fiscal).
Detalii
12
07 2017
1571

Întreprinderile municipale și cele de stat vor deveni societăți pe acțiuni

Guvernul a aprobat, în ședința din 10 iulie curent, proiectul de lege cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, elaborat cu scopul stabilirii condițiilor juridice, organizatorice și economice de înființare, funcționare și încetare a activității întreprinderilor municipale.

Este vorba de o redacție actualizată a legii existente care, de fapt, vine să implementeze recomandările Curții de Conturi, precum și să introducă un șir de alte îmbunătățiri a cadrului juridic, astfel încât să responsabilizăm, pe de o parte, membrii consiliilor de administrare, pe de altă parte, să eficientizăm activitatea acestor întreprinderi, a specificat Ministrul Economiei, Octavian Calmâc.
Detalii
24
02 2015
1181

Вследствие реорганизации путем слияния нескольких государственных предприятий имущество было передано вновь созданному предприятию. В результате подобной передачи были зарегистрированы потери. Может ли правопреемник в связи с этим перенести убытки предыдущих лет?

Реорганизацией хозяйствующего субъекта считается объединение (слияние и присоединение), дробление (разделение и выделение) или преобразование хозяйствующего субъекта.
Detalii
16
09 2013
2745

Людмила Лапицкая: "Особенности реорганизации государственных предприятий"

Вопросы отражения в учете операций по реорганизации предприятий всегда были и будут актуальны, а для государственных предприятий они приобретают особое значение. Прежде всего, это связано со спецификой данных предприятий, с необходимостью принятия по ним решений на государственном уровне, которые обязательны к исполнению. При этом следует иметь в виду нормативные акты в области гражданского права, налогообложения, бухгалтерского учета.
Detalii
25
07 2013
2660

Лилиана Агаркова: Налоговые обязательства при ликвидации, реорганизации хозяйствующих субъектов

Бухгалтеры шутят: «Не торопитесь выбрасывать старые регистры и отчёты! Выбросьте их не спеша, с наслаждением.»

Теме ликвидации и реорганизации хозяйствующих субъектов в рамках Налогового кодекса уже была посвящена статья в нашем журнале, однако, учитывая ее актуальность, продолжим эту тему под другим углом зрения.
Detalii
10
06 2013
2159

Gheorghe Cojocari: "Regimul fiscal în cazul lichidării şi reorganizării agenţilor economici"

Cadrul normativ şi legal:

  1. Codul Fiscal, Titlul II „Impozitul pe venit” nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 08.02.2007, ediţie specială).
  2. Legea pentru punerea în aplicare a titlulurilor I şi II ale Codului Fiscal nr. 1164 — XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 62b, art. 524; republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 08.02.2007, ediţie specială).
  3. Codul fiscal, Titlul V „Administrare Fiscală” nr. 407-XV din 26 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 04 ianuarie 2002 nr. 1-3, articolul 4 al Codului Fiscal 1163-XIII din 24 aprilie 1997, republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 08.02.2007, ediţie specială).
  4. Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 139-140, art. 1081).
  5. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002, publicat: 22.06.2002 în Monitorul Oficial nr. 82-86, art. nr 661.
  6. Lege cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992, publicat: 28.02.1994 în Monitorul Oficial nr. 2, art. nr. 33.
  7. Lege privind societăţile pe acţiuni nr. 1134 din 02.04.1997, publicat: 01.01.2008 în Monitorul Oficial nr. 1-4, art. nr. 1.
  8. 8.Lege privind societăţile cu răspundere limitată nr. 135 din 14.06.2007, publicat: 17.08.2007 în Monitorul Oficial nr. 127-130, art. nr. 548.

Detalii
15
09 2011
1924

În ce condiţii este înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A. agentul economic format prin contopirea a doi agenţi economici?

În conformitate cu prevederile art. 185 alin (3) din Codul fiscal, reorganizarea persoanei nu schimbă pentru succesorul acesteia termenele de stingere a obligaţiei ei fiscale. În cazul reorganizării persoanei, drepturile şi obligaţiile ei trec la întreprinderea nou-creată. Înainte de a se reorganiza, întreprinderea va înştiinţa despre aceasta organul fiscal, în raza căruia se află, pentru efectuarea unui control fiscal şi determinarea volumului de drepturi şi obligaţii succesoare ale persoanei nou-create.
Detalii