Catalogul tematic
Тематический каталог

Articolul 58. Reorganizarea agentului economic

(1) Se consideră reorganizare a agentului economic fuziunea (contopirea şi absorbţia), dezmembrarea (divizarea şi separarea) sau transformarea agentului economic.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997http://lex.justice.md

18
12 2017
443

Privind informarea Serviciului Fiscal de Stat despre eliberarea înainte de termen din funcție a administratorului

Agentul economic „Igor Beer” SRL în cadrul adunării generale a asociaților a luat decizia de eliberare înainte de termen din funcție de administrator pe motive de sănătate a persoanei X cu numirea în funcție a unui alt administrator.Va fi obligat agentul economic „Igor Beer” SRL să informeze Serviciul Fiscal de Stat despre modificarea ce a avut loc?
Detalii
13
10 2017
309

Госпредприятия перейдут на баланс Агентства публичной собственности

Министерства, все центральные органы публичного управления и подведомственные им структуры передадут на баланс Агентства публичной собственности все госпредприятия, в которых они являются учредителями. Это предусматривает Положение об организации и функционировании Агентства публичной собственности, которое одобрило правительство Молдовы.
Detalii
05
10 2017
217

A fost aprobat conceptul pentru restructurarea sectorului feroviar

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” va fi restructurată în trei societăți separate independente. Astfel, CFM va fi divizată în sectoare responsabile pentru infrastructură, călători și mărfuri.

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței din 4 octombrie curent un proiect ce se referă la restructurarea sectorului feroviar.
Detalii
26
08 2017
196

5. (29.1.6.23) Care este modalitatea de declarare a impozitului pe venit de către agentul economic care pe parcursul anului a fost reorganizat din întreprinzător individual în societate cu răspundere limitată?

Potrivit art.83 alin.(4) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune. În conformitate cu prevederile art.121 alin. (1) din Codul fiscal, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată.

Totodată, pentru întreprinderile reorganizate, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic pînă la data radierii întreprinderii din Registrul de stat (art.121 alin. (31) din Codul fiscal).
Detalii
12
07 2017
1810

Întreprinderile municipale și cele de stat vor deveni societăți pe acțiuni

Guvernul a aprobat, în ședința din 10 iulie curent, proiectul de lege cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, elaborat cu scopul stabilirii condițiilor juridice, organizatorice și economice de înființare, funcționare și încetare a activității întreprinderilor municipale.

Este vorba de o redacție actualizată a legii existente care, de fapt, vine să implementeze recomandările Curții de Conturi, precum și să introducă un șir de alte îmbunătățiri a cadrului juridic, astfel încât să responsabilizăm, pe de o parte, membrii consiliilor de administrare, pe de altă parte, să eficientizăm activitatea acestor întreprinderi, a specificat Ministrul Economiei, Octavian Calmâc.
Detalii
24
02 2015
1307

Вследствие реорганизации путем слияния нескольких государственных предприятий имущество было передано вновь созданному предприятию. В результате подобной передачи были зарегистрированы потери. Может ли правопреемник в связи с этим перенести убытки предыдущих лет?

Реорганизацией хозяйствующего субъекта считается объединение (слияние и присоединение), дробление (разделение и выделение) или преобразование хозяйствующего субъекта.
Detalii
16
09 2013
2846

Людмила Лапицкая: "Особенности реорганизации государственных предприятий"

Вопросы отражения в учете операций по реорганизации предприятий всегда были и будут актуальны, а для государственных предприятий они приобретают особое значение. Прежде всего, это связано со спецификой данных предприятий, с необходимостью принятия по ним решений на государственном уровне, которые обязательны к исполнению. При этом следует иметь в виду нормативные акты в области гражданского права, налогообложения, бухгалтерского учета.
Detalii