Catalogul tematic
Тематический каталог


(1) Sistemul bugetar care este o parte integrantă a sistemului de finanţe publice ale statului, constituie bugetul public naţional şi include:
a) bugetul de stat, care cuprinde totalitatea veniturilor şi cheltuielilor necesare pentru implementarea strategiilor şi obiectivelor Guvernului;
b) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale care reprezintă bugetele satelor (comunelor), oraşelor, municipiilor, judeţelor, unităţii teritoriale autonome şi municipiului Chişinău;
c) bugetul asigurărilor sociale de stat;
d) fondurile extrabugetare.
(2) Ca elemente independente, bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale formează bugetul consolidat

LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
31
12 2021
187

Managementul datoriei de stat pe termen mediu 2022-2024

Începând cu anul 2022, se preconizează utilizarea operațiunilor de administrare a pasivelor cum ar fi răscumpărarea anticipată (buy back) a valorilor mobiliare de stat, iar ulterior și a operațiunilor switch1. Totodată, pentru a spori accesibilitatea persoanelor fizice la cumpărarea VMS, ca instrumente de economisire și în vederea diversificării canalelor de vânzare, către finele anului viitor va fi implementată o platformă de tranzacționare în mod direct a VMS către persoanele fizice.
 
Aceste și alte acțiuni sunt incluse în proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2022-2024)”, documentul fiind inclus pe agenda ședinței secretarilor generali.


Detalii

02
12 2021
545

Particularități ale procedurii de organizare și desfășurare a licitațiilor cu strigare și cu reducere

 

Numeroase studii efectuate la nivel mondial arată că mediul privat poate activa și gestiona anumite lucruri și procese într-un mod mai eficient decât guvernele datorită concurenței pe piața liberă. De-a lungul timpului, acest lucru tinde să conducă la prețuri mai mici, calitate mai bună, o varietate mai mare de bunuri produse și servicii prestate, mai puțină birocrație și livrare mai rapidă. Din aceste considerente, majoritatea statelor au tins să supună privatizării majoritatea obiectelor comerciale deținute în proprietate. Privatizarea în sine constă în
Detalii
25
06 2021
380

Noi prevederi în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale BPN

Administratorii de venit prezintă Ministerului Finanțelor informația privind restanțele la plățile pe care le administrează lunar către data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune și anual până la data de 25 februarie a anului următor anului de gestiune.
 
Ministerul Finanțelor a aprobat modificări și completări în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul nr.215/2015 al ministrului Finanțelor. Cu prevederea citată supra este suplinit capitolul III („Managementul încasărilor la bugetele componente ale bugetului public naţional”).


Detalii

21
06 2021
829

Внутренний финансовый контроль: время устранять недостатки

Правительство утвердило Сводный годовой отчет о государственном внутреннем финансовом контроле за 2020 г., в котором представлена общая информация о деятельности в сфере внутреннего аудита и функционировании системы управленческого контроля в публичном секторе. Отчет также представляет собой обзор реализации реформы в этой области.
 
Кабмин констатировал медленные темпы общего развития и внедрения системы государственного внутреннего финансового контроля, а также отметил недостатки существующих систем внутреннего управленческого контроля и функции аудита в государственном секторе.


Detalii

21
06 2021
328

Guvernul: redistribuiri pentru evitarea blocajelor în activitatea instituțiilor publice

În urma analizei rezultatelor executării bugetului de stat în primele 5 luni și a estimării executării acestuia până la finele anului curent, efectele pandemiei COVID-19, precum și conform necesității evitării blocajelor în activitatea instituțiilor din cauza insuficienței de resurse identificate la unele programe de cheltuieli, Guvernul a aprobat redistribuirea unor alocații din bugetul de stat pentru anul 2021.
 
Hotărârea Guvernului nr.93 din 16 iunie curent privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2021 este publicată în ediția MO din 18 iunie.
 


Detalii

13
05 2021
434

SI CUB, la etapa consultărilor publice

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „Contabilitate unică bugetară” – SI CUB și a regulamentului privind modul de utilizare a acestuia. Conform proiectului, proprietar al SI CUB va fi statul, iar resursele financiare pentru dezvoltarea, mentenanța și exploatarea sistemului vor fi asigurate din bugetul de stat și sau alte mijloace financiare, conform legislației. Totodată, Conceptul stabilește că posesor și deținător al SI CUB va fi Ministerul Finanțelor.
 
Utilizatori ai SI CUB vor fi persoanele antrenate în procesul de evidență contabilă
Detalii
07
05 2021
344

Ministerul Finanțelor: nu există riscuri de neexecutare a cheltuielilor aprobate în buget

În primele 4 luni a anului 2021 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 22,5 mld. lei, aceasta fiind în creștere cu 3,6 mld. lei față de perioada similară a anului precedent. Cheltuielile au constituit 24,7 mld. lei, cu 3,3 mld. lei mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 2,2 mld. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 7,8 mld. lei, comunică Ministerul Finanțelor.
Veniturile bugetului de stat în primele 4 luni a anului 2021 au constituit 14,0 mld. lei. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, acestea s-au majorat cu 2,6 mld. lei. 


Detalii

07
05 2021
563

SI „Contabilitate unică bugetară”. Concept elaborat

Scopurile, sarcinile și funcțiile necesare pentru crearea, implementarea și exploatarea Sistemului informațional „Contabilitate unică bugetară” (SI CUB) prin acces web securizat, obiectele informaționale și lista datelor care se păstrează în MCloud sunt stabilite în proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului SI CUB, elaborat de Ministerul Finanțelor și inclus pe ordinea se zi a ședinței secretarilor de stat.
 
Implementarea acestui sistem complet și coerent de evidență contabilă și raportare bugetară pentru autoritățile publice este stabilită în Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2013-2022.


Detalii

20
11 2019
1000

Правительство внесло поправки в госбюджет на 2019 г.

Правительство Кику на заседании 19 ноября аннулировало протокольные записи о принятии 14 ноября решения о перераспределении бюджетных ассигнований, утвержденных в госбюджете на текущий год. Речь идет о сумме 484,1 млн леев, которые будут выделены из госбюджета и распределены местным органам публичной власти I и II уровней для покрытия расходов на внедрение Закона о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе.

Как уточнил министр финансов Сергей Пушкуца, на прошлой неделе, после принятия правительством соответствующих поправок в госбюджет на текущий год, от местных органов власти поступили предложения по распределению этих средств, поэтому было решено скорректировать этот документ.
Detalii
23
07 2019
964

Curtea de Conturi: Raportul privind executarea FAOAM

Analiza spectrului de servicii medicale de înaltă performanță realizate în anul 2018 relevă că, din totalul de 608 asemenea servicii prevăzute în Programul unic, instituțiile medicale au contractat și prestat 401 din cele incluse în listă, în baza ofertelor. Astfel, 207 tipuri de investigații de înaltă performanță prevăzute de Program nu s-au regăsit în oferta de contractare a instituțiilor.

Informația se conține în Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2018. Hotărârea respectivă a fost publicată de Curtea de Conturi în Monitorul Oficial din 19 iulie curent.
Detalii