Catalogul tematic
Тематический каталог


(1) Sistemul bugetar care este o parte integrantă a sistemului de finanţe publice ale statului, constituie bugetul public naţional şi include:
a) bugetul de stat, care cuprinde totalitatea veniturilor şi cheltuielilor necesare pentru implementarea strategiilor şi obiectivelor Guvernului;
b) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale care reprezintă bugetele satelor (comunelor), oraşelor, municipiilor, judeţelor, unităţii teritoriale autonome şi municipiului Chişinău;
c) bugetul asigurărilor sociale de stat;
d) fondurile extrabugetare.
(2) Ca elemente independente, bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale formează bugetul consolidat

LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
21
01 2019
236

ANTA va fi finanțată din bugetul de stat

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), care conține Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției, structura și organigrama instituției.

Proiectul a fost elaborat în scopul implementării reformei administrației publice și executării art. 8 din Codul transporturilor rutiere, potrivit căruia Regulamentul menționat, precum și structura și efectivul-limită ale ANTA se aprobă de Guvern.

Astfel, Agenţia este o autoritate administrativă în subordinea organului central de specialitate, care asigură implementarea documentelor de politici publice şi a strategiilor naţionale de dezvoltare în domeniul transportului rutier, controlează
Detalii
14
01 2019
444

Изменения в бюджетной классификации

Минфин внес изменения в Приказ №208 от 24 декабря 2015 года «О бюджетной классификации». В частности, в приложении №8 «Классификация программ – В. Виды деятельности» появился новый код 00493 — Выделение единовременной поддержки получателям государственных социальных пособий.

Изменения предприняты в целях регламентирования и улучшения порядка отражения бюджетных показателей и в соответствии со ст. 27 Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181 от 25 июля 2014 г.

Приказ Министерства финансов вступил в силу 27 декабря 2018 г., а в «Мониторул офичиал» был опубликован 11 января текущего года.
27
12 2018
9769

Legea bugetului de stat pentru anul 2019, publicată

Veniturile bugetului de stat pentru anul 2019 vor constitui 42125,5 mil. lei, iar cheltuielile sunt aprobate la nivel de 47664,2 mil. lei. În Monitorul Oficial din 22 decembrie 2018 a fost publicată Legea bugetului de stat pentru anul 2019 și decretul de promulgare al acesteia.

Pentru finanțarea investițiilor capitale pe autorități publice centrale se vor acorda alocații în sumă de 237 4183,6 mii lei, iar în bugetul Fondului de investiții sociale, pentru lucrări de renovare a instituțiilor de învăţământ – 92 046,7 mii lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova”.
Detalii
26
12 2018
147

Managementul datoriei de stat pe termen mediu

Guvernul a aprobat Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”.

Potrivit ministrului Finanțelor, Ion Chicu, acesta a fost elaborat reieșind din prevederile Legii cu privire la datoria sectorului public, garanția de stat și recreditarea de stat. Documentul constituie o continuare a programului Managementul datorie de stat pe termen mediu pentru anii 2018-2020, fiind revizuit pentru orizontul 2019-2021, în concordanță cu prognozele datoriei de stat pe termen mediu și prognoza actualizată a indicatorilor macro-economici furnizată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
Detalii
21
12 2018
260

Логика законотворчества

Правительство приняло постановление об изменении ряда документов и признании утратившим силу ПП №82 от 24.01.2006. Данные поправки приняты с целью приведения семи постановлений правительства в соответствие с терминологией и положениями Законa №181/2014 о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности:

Постановление №1151 от 02.09.2002 об утверждении Положения о нормативах расходов на проведение конференций, симпозиумов, фестивалей и т. д. государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета;
Постановление №757 от 05.07.2004 об утверждении Типового положения o Главном финансовом управлении административно-территориальной единицы;
Detalii
19
09 2018
223

Elaborarea și prezentarea proiectelor bugetelor locale

Reprezentanții direcțiilor raionale de finanțe au fost familiarizați, în cadrul ședinței de lucru desfăşurate la Ministerul Finanţelor ieri, 18 septembrie, cu particularitățile elaborării și prezentării proiectelor de bugete locale pentru 2019 și a estimărilor pe 2020-2021, a proiectului bugetului la compartimentul venituri, estimarea cheltuielilor de personal și împrumuturi. Alte particularități au vizat planificarea cheltuielilor pentru întreținerea instituțiilor de învățământ, cultură și pentru compartimentul protecția socială.

Participanții au exprimat unele îngrijorări ce ţin de posibila diminuare a încasărilor la bugetele locale în urma reformei fiscale din anul curent. În replică, Ion Chicu, Secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor, a menționat că practica demonstrează că, dimpotrivă, relaxarea fiscală duce la majorarea încasărilor.
Detalii
14
05 2018
1044

Legea bugetului de stat 2018, rectificată

Veniturile bugetului public național se vor majora cu 963, 9 mil. lei, iar cheltuielile – cu 1 312, 5 mil. lei. Guvernul a susținut în cadrul ședinței de săptămâna trecură proiectul de modificare și completare a Legii bugetului de stat pentru anul 2018.

Astfel, veniturile bugetului de stat vor spori cu 303,5 mil. lei. Potrivit ministrului Finanțelor, Octavian Armașu, se estimează că veniturile bugetului de stat vor avea o creștere datorită accelerării ritmului de creștere până la 3,8% față de prognoza inițială de 3% și majorarea ritmului de creștere a comerțului exterior – la export până la 15 % și la import până la 17,4%, precum și creșterea salariului mediu cu 7,8% față de 7,2% cât a fost prognozat inițial.
Detalii
24
02 2018
971

О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо

На практике часто возникают ситуации, когда экономическому агенту за покупку товаров/услуг следует перечислить денежные средства, однако он поставлен перед фактом, что на основании распоряжения Государственной налоговой службы его банковские счета заблокированы за допущение недоимки в бюджет, и это, в свою очередь, ведет к невозможности осуществления сделки.
Detalii
13
02 2018
20

Curtea de Conturi: denaturări la Azilul republican pentru invalizi și pensionari

Denaturări semnificative în Raportul de venituri și cheltuieli în sumă de 175,2 mii lei — la venituri și de 4087,9 mii lei la partea de cheltuieli, precum și în sumă de 12 984,9 mii lei în Bilanțul contabil a constatat echipa Curții de Conturi, care a efectuat un audit asupra Raportului situațiilor financiare ale Azilului republican pentru invalizi și pensionari din municipiul Chișinău. Hotărârea Curții cu recomandările și concluziile de rigoare a fost publicată în Monitorul Oficial din 9 februarie curent.

Echipa de audit notează că, pe parcursul desfășurării auditului, conducerea entității a refuzat conlucrarea și comunicarea cu auditorii,
Detalii
10
01 2018
491

Independența și transparența Curții de Conturi

Mandatul, organizarea, atribuțiile, împuternicirile, garanțiile de independență a Curții de Conturi, dar și raporturile juridice ce apar în procesul auditului public extern vor fi reglementate de o nouă Lege privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.
Detalii