Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozitarea nerezidenţilor

14
09 2015
868

Anastasia Certan: Impozitarea nerezidenților (continuare din nr. 5(21) anul 2014)

Potrivit prevederilor CF:

  • Venituri ale nerezidenților în RM se consideră dobînzile pentru creanțele statului ori ale unui rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în RM, dacă asemenea dobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanței permanente (art. 71 alin. (1) lit. f)).
  • Veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în RM urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată, potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor din prestarea serviciilor ce țin de deschiderea și gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente și de efectuarea decontărilor (art. 73 alin. (1)).

Detalii
09
06 2015
835

1. (29.1.7.70) В каком случае налоговый орган имеет право отказать в выдаче сертификата о резидентстве (форма 1DTA-13)?

Налоговый орган вправе отказать в выдаче сертификата о резидентстве (форма 1DTA-13), если налогоплательщик имеет задолженность перед национальным публичным бюджетом, не соблюдает условия атестирования резидентства или не предоставлены документа перечисленные п. 13 приложение №6 Постановление Правительства об утверждении типовых форм, подтверждающих резидентство и уплату нерезидентами подоходного налога в Республике Молдова № 101 от 05.02.2013.
Detalii
09
06 2015
593

1. (29.1.7.70) În ce cazuri organul fiscal este în drept de a refuza în eliberarea certificatului de rezidență (forma 1DTA-13)?

Organul fiscal este în drept să refuze eliberarea certificatului de rezidenţă (forma 1DTA-13), în cazul în care contribuabilul are restanțe faţă de bugetul public național, nu îndeplinește condițiile de atestare a rezidenței sau nu sînt prezentate documentele specificate la pct. 13 din anexa 6 a Hotărârii Guvernului
Detalii
06
11 2014
1334

Предприятие из РМ получило заем у финансового учреждения из Румынии. На основании договора займа, помимо процентных начислений, подлежащих уплате, компания понесет некоторые расходы, связанные с комиссионными, сопряженными с займом, что определено принятием заявления о предоставлении займа и составлением необходимых документов. Просим разъяснить, какой подход применяется в отношении данных комиссионных, с точки зрения подоходного налога, удержанного у источника выплаты?

В соответствии с предписаниями первого абзаца ч. (1) ст. 91 НК, лица, указанные в ст. 90, удерживают и уплачивают налог в размере 12% с платежей, направленных на выплату нерезиденту, соответствующих доходам, предусмотренным в ст. 71 НК.
Detalii
06
11 2014
949

Despre regimul fiscal pentru comisionul aferent unui contract de împrumut

Întreprinderea din Republica Moldova a contractat un împrumut de la о instituție financiară din România. În baza contractului de împrumut, pe lîngă dobînda care urmează de a fi achitată, compania va suporta anumite cheltuieli legate de comisionul aferent împrumutului, care este legat de acceptarea cererii împrumutului și prelucrarea documentelor necesare. Rugăm să ne explicați care este tratamentul din perspectiva impozitului pe venit reținut la sursa de plată al acestor comisioane?

Detalii
22
09 2014
2176

Nou! Ordin cu privire la atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în R. Moldova

În Monitorul Oficial din 19 septembrie,a fost publicat Ordinul IFPS nr. 1170 din 1 august 2014, prin care se atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova în baza formularelor tipizate, stabilite în anexa nr. 1 şi anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa.

Potrivit acestui Ordin, în cazuri speciale, atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova se va efectua pe formularele — tip, emise de statele străine, în baza Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri.
Detalii
11
09 2014
1955

Anastasia Certan: Tratamentul fiscal privind impozitul pe venit

În continuarea rubricii cu tematica „Impozitarea nerezidenților”, în această ediție a revistei vom reflecta tratamentul fiscal privind impozitul pe venit, inclusiv deductibilitatea/nedeductibilitatea cheltuielilor în scopuri fiscale pentru întreprinderea rezidentă din Republica Moldova căreia i se furnizează servicii de către persoanele fizice nerezidente detaşate, care obțin venituri din activitatea de muncă desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova în baza contractului de executare a lucrărilor şi/sau prestare a serviciilor încheiat între întreprinderea nerezidentă şi întreprinderea rezidentă din RM.
Detalii
04
11 2013
1160

Compania repartizează fondatorilor săi (un agent economic rezident al Republicii Moldova şi un agent economic rezident al unei țări, cu care Moldova nu are încheiat Acord de evitare a dublei impuneri), în septembrie 2013, profitul nerepartizat aferent anului 2011. Care este obligaţia fiscală ce o generează? Urmează sau nu să se achite impozitul pe venit în baza art. 801 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile Codului fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime:
Detalii
04
11 2013
2000

Anastasia Certan: " Impozitarea nerezidenţilor: determinarea tratamentului fiscal pentru persoanele fizice nerezidente"

În continuarea rubricii cu tematica „Impozitarea nerezidenţilor”, în această ediţie a revistei ne vom focusa asupra determinării tratamentului fiscal pentru persoanele fizice nerezidente, care obţin venituri din activitatea de muncă desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare – RM), fără a constitui o reprezentanţă permanentă şi fără a fi remunerat de o reprezentanţă permanentă.
Detalii
30
09 2013
1277

Seminar consultativ pentru investitorii germani cu tema „Modul de restituire a taxei pe valoarea adăugată în Republica Moldova”

Funcţionarii fiscali din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în colaborare cu Asociația Obștească «Colaborarea Economica Moldo – Germană», au desfășurat un seminar consultativ pentru investitorii germani cu tema „Modul de restituire a taxei pe valoarea adăugată în Republica Moldova”. Structurat pe două module, reprezentanţii IFPS au prezentat în prima etapă modul de restituire a Taxei pe Valoarea Adăugată în Republica Moldova. Prezentarea a fost făcută de către Șeful Direcției generale impozite și taxe IFPS, Eduard Poddubnîi, care, pe finalul prezentării, a informat audienţa și despre noul Sistem automatizat de procesare a cererilor pentru obținerea restituirii de TVA, lansat recent şi care va deveni operaţional pentru agenţii economici începând cu luna octombrie a anului în curs.
Vizualizează 4 fotografii →