Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozitarea nerezidenţilor

26
04 2021
668

Reprezentanță permanentă în cazul activității comerciale a unui nerezident

O entitate înregistrată în România intenționează să desfășoare activitate comercială pe teritoriul RM. Este necesar ca aceasta să înregistreze o reprezentanță permanentă pentru a desfășura această activitate?
 
În conformitate cu prevederile art.5 alin. 15) din CF, reprezentanţă permanentă sau bază fixă reprezintă un loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în RM, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv: 
 


Detalii

22
05 2019
1718

Determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit în cadrul tranzacțiilor transnaționale cu implicarea plății dividendelor

Notă: Articolul dat este al doilea din seria de articole dedicate impozitării persoanelor fizice și juridice străine pentru activitatea în Republica Moldova, inclusiv prin prisma convențiilor de evitare a dublei impuneri la care RM este parte.


Ca o formă a venitului, dividendul reprezintă, conform art.12 din Codul fiscal (CF), venitul obținut din repartizarea profitului net între acționari (asociați) în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul social1
Detalii
13
08 2018
4390

Положение о подоходном налоге нерезидентов

В «Официальном мониторе» № 295-308 (6690-6703) от 10 июля 2018 г. опубликовано Положение о подоходном налоге нерезидентов, утвержденное постановлением Правительства «об определении налоговых обязательств по подоходному налогу».

Цель документа состоит в регламентировании порядка расчета, удержания и уплаты в бюджет подоходного налога, рассчитанного/удержанного у источника выплаты из доходов нерезидента, полученных в РМ, в соответствии с положениями Налогового кодекса (НК, Кодекс).
Detalii
06
06 2018
1880

Налогообложение услуг нерезидента

Экономический агент – резидент Республики Молдова заключил договор о ремонте оборудования с физлицом – нерезидентом (РФ). Работы по ремонту будут производиться на территории РМ. Каким будет в 2018 году налоговый режим в отношении дохода, выплачиваемого физическому лицу: взносы в ОГСС (23% и 6%), в ОМС по 4,5% с работодателя. и исполнителя? Нужно нерезиденту в этом случае извещать ГНС согласно п.3 ст. 74 НК?
Detalii
17
07 2017
1124

Procedurile la frontiera de stat moldo-ucraineană vor fi stabilite de Guvern, prin derogări

Guvernul va putea stabili scutiri de la unele taxe, drepturi de import şi de export, alte măsuri de politică economică la trecerea frontierei de stat moldo-ucrainene.

Legea privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 244-251 din 14 iulie curent.
Detalii
14
09 2015
2890

Anastasia Certan: Impozitarea nerezidenților (continuare din nr. 5(21) anul 2014)

Potrivit prevederilor CF:

  • Venituri ale nerezidenților în RM se consideră dobînzile pentru creanțele statului ori ale unui rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în RM, dacă asemenea dobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanței permanente (art. 71 alin. (1) lit. f)).
  • Veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în RM urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată, potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor din prestarea serviciilor ce țin de deschiderea și gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente și de efectuarea decontărilor (art. 73 alin. (1)).

Detalii
09
06 2015
1858

1. (29.1.7.70) В каком случае налоговый орган имеет право отказать в выдаче сертификата о резидентстве (форма 1DTA-13)?

Налоговый орган вправе отказать в выдаче сертификата о резидентстве (форма 1DTA-13), если налогоплательщик имеет задолженность перед национальным публичным бюджетом, не соблюдает условия атестирования резидентства или не предоставлены документа перечисленные п. 13 приложение №6 Постановление Правительства об утверждении типовых форм, подтверждающих резидентство и уплату нерезидентами подоходного налога в Республике Молдова № 101 от 05.02.2013.
Detalii
09
06 2015
1734

1. (29.1.7.70) În ce cazuri organul fiscal este în drept de a refuza în eliberarea certificatului de rezidență (forma 1DTA-13)?

Organul fiscal este în drept să refuze eliberarea certificatului de rezidenţă (forma 1DTA-13), în cazul în care contribuabilul are restanțe faţă de bugetul public național, nu îndeplinește condițiile de atestare a rezidenței sau nu sînt prezentate documentele specificate la pct. 13 din anexa 6 a Hotărârii Guvernului
Detalii
06
11 2014
2968

Предприятие из РМ получило заем у финансового учреждения из Румынии. На основании договора займа, помимо процентных начислений, подлежащих уплате, компания понесет некоторые расходы, связанные с комиссионными, сопряженными с займом, что определено принятием заявления о предоставлении займа и составлением необходимых документов. Просим разъяснить, какой подход применяется в отношении данных комиссионных, с точки зрения подоходного налога, удержанного у источника выплаты?

В соответствии с предписаниями первого абзаца ч. (1) ст. 91 НК, лица, указанные в ст. 90, удерживают и уплачивают налог в размере 12% с платежей, направленных на выплату нерезиденту, соответствующих доходам, предусмотренным в ст. 71 НК.
Detalii
06
11 2014
2836

Despre regimul fiscal pentru comisionul aferent unui contract de împrumut

Întreprinderea din Republica Moldova a contractat un împrumut de la о instituție financiară din România. În baza contractului de împrumut, pe lîngă dobînda care urmează de a fi achitată, compania va suporta anumite cheltuieli legate de comisionul aferent împrumutului, care este legat de acceptarea cererii împrumutului și prelucrarea documentelor necesare. Rugăm să ne explicați care este tratamentul din perspectiva impozitului pe venit reținut la sursa de plată al acestor comisioane?

Detalii