Catalogul tematic
Тематический каталог


Articolul 3. Tipurile de taxe vamale
Se aplică următoarele tipuri de taxe vamale:
1) ad valorem, calculată în procente faţă de valoarea în vamă a mărfii;
2) specifică, calculată în baza tarifului stabilit la o unitate de mărfă;
3) combinată, care îmbină tipurile de taxe vamale specificate la punctele 1) şi 2);
4) excepţională, care, la rîndul ei, se divizează în:
a) taxă specială, aplicată în scopul protejării mărfurilor de origine indigenă la introducerea pe teritoriul vamal a mărfurilor de producţie străină în cantităţi şi în condiţii care cauzează sau pot cauza prejudicii materiale considerabile producătorilor de mărfuri autohtoni;
b) taxă antidumping, percepută în cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mărfuri la preţuri mai mici decît valoarea lor în ţara exportatoare la momentul importului, dacă sînt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare;
c) taxă compensatorie, aplicată în cazul introducerii pe teritoriul vamal a mărfurilor, la producerea sau la exportul cărora, direct sau indirect, au fost utilizate subvenţii, dacă sînt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare.

LEGE Nr. 1380 din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal*
28
01 2022
675

Корректировка Декларации VEN12 за предыдущие налоговые периоды

Хозяйствующий субъект „X” импортировал товары в налоговые периоды 2017, 2018 и 2019 гг., по которым не были осуществлены исчисление и уплата таможенной пошлины и сбора за осуществление таможенных процедур. В 2021 г., Таможенная служба произвела исчисление соответствующих пошлин и сборов и предписала уплатить их, применив при этом штрафы и пени за их несвоевременную уплату.

В каком налоговом периоде должны быть признаны данные расходы? Возникает ли у хозяйствующего субъекта обязательство по представлению исправленной Декларации по подоходному налогу (форма VEN12) за налоговые периоды 2017, 2018 и 2019 гг.?

 


Detalii

25
01 2019
1179

Facilități fiscale și vamale încă pentru doi agenți economici

Lista agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, a fost completată.

În Monitorul Oficial din 19 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 16 din 18.01.2019 cu privire la modificarea Listei.
Detalii
05
12 2018
2131

Serviciul Vamal: controalele planificate pentru anul 2019

În anul 2019 Serviciul Vamal va desfășura controale prin audit post-vămuire la 110 agenți economici. Autoritatea a publicat Programul de activitate a subdiviziunilor de control ulterior din cadrul Serviciului Vamal pentru anul 2019, iar publicația noastră oferă graficul controalelor planificate pentru anul viitor.

Menționăm că controalele vor fi desfășurate în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de realizare a controlului ulterior de către organele vamale, care a fost aprobat de Guvern la 17 octombrie curent.
Detalii
24
09 2018
1339

Facilități fiscale pentru alți şapte agenți economici

Lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere, a fost completată cu șapte agenți economici.

În Monitorul Oficial din 21 septembrie 2018 a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 449 din 13 septembrie 2018 ce prevede completarea listei menționate.
Detalii
12
06 2018
1276

Acordarea facilităților vamale și fiscale, argumentată

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern ce are drept scop excluderea neclarităților și interpretărilor echivoce aferente operaţiunilor de intervenţie care sunt considerate minime şi nu satisfac criteriile prelucrării suficiente în cazul mărfurilor cu statut de produse în Zona Economică Liberă (ZEL).

Proiectul prevede completarea Hotărârii cu privire la regulile de origine a mărfurilor în partea ce vizează acțiunile ce nu corespund criteriilor prelucrării suficiente a mărfii cu noțiunea „simple”.
Detalii
18
05 2018
1459

Освобождение от НДС на импорт товаров в рамках государственно-частного партнерства

Правительство одобрило Положение о способе применения освобождения от НДС без права вычета в соответствии с п. (98) Ст. 103 Налогового кодекса. Согласно этой статье, от уплаты НДС без права вычета освобождаются товары и услуги, импортированные партнерами в рамках проектов государственно-частного партнерства из списка работ и услуг национального публичного интереса, предложенных для ГЧП. Товары, попадающие под эту налоговую льготу, должны быть предназначены непосредственно для реализации соответствующих проектов.
Detalii
03
05 2018
4825

Importul de servicii

Achitarea pentru import la nerezident s-a efectuat în luna martie, TVA nu a fost achitata. Cum se reflectă în Declaraţia TVA achitarea doar la import, în care boxe? Şi cum se va reflecta achitarea TVA la operaţiunile de import, dacă aceasta a fost efectuată după câteva luni?
Detalii
31
07 2017
1291

Facilitarea și securizarea comerțului între statele GUAM

Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova vor efectua un schimb de specimene ale documentelor vamale și mijloacelor de identificare vamală, precum și un schimb de informații privind modul de aplicare a acestora.

Guvernul, în ședința din 26 iulie curent, a susținut aprobarea unui protocol ce prevede eficientizarea interacțiunii și coordonării activității administrațiilor vamale din statele-membre ale GUAM, în vederea facilitării și securizării comerțului internațional.
Detalii