18
03 2022
705

Formularul CET18: modificări în Regulamentul privind modul de completare

În Monitorul Oficial de astăzi, 18 martie curent, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 39 din 16 martie 2022 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 150 din 05.09.2018.

Vă propunem să luați cunoștință de prevederile Ordinului publicat.

În conformitate cu prevederile Legii nr.100 din 22  decembrie 2017 cu privire la actele normative și pct.9 subpct.11) din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.696 din 30 august 2017,

O R D O N:


1. Regulamentul privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET18), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 150 din 05.09.2018 (Monitorul Oficial, 2018, nr.347-357, art.1350), se modifică, după cum urmează:


1) În pct. 2 se exclude sintagma „obligatoriu în două exemplare”
2) Pct.2 la final se completează cu textul ”Declarația poate fi prezentată de către reprezentantul/reprezentantul legal al contribuabilului în adresa Serviciului Fiscal de Stat. În cazul prezentării declarației prin reprezentant/reprezentant legal, se va confirma identitatea și împuternicirile.”
3) Pct. 3 se expune în noua redacție: „3. Declarația poate fi depusă atât pe suport de hârtie, cât şi în mod electronic.
3.1 Contribuabilul poate depune Declarația pe suport de hârtie:
a) direct la Direcția deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat, prin prezentarea buletinului de identitate sau a unui alt document ce confirmă identitatea. Confirmarea despre recepționarea declarației servește recipisa eliberată de către funcționarul fiscal responsabil de primirea Declarațiilor.
b) expediată prin intermediul oficiului poștal cu aviz recoamndat. Data prezentării acesteia se va considera data de pe ștampila aplicată de către oficiul poștal care a efectuat transmiterea, iar confirmarea despre recepția declarației este avizul poștal de recepție.

Declarația prezentată pe suport de hârtie se completează cu cerneală sau cu pixul, înscriind cu majuscule, citeț şi corect, datele prevăzute de formular.
3.2 Declarația prezentată în mod electronic poate fi depusă utilizând resursele informaționale ale Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, în modul prevăzut
de instrucțiunile întocmite de acesta:
a) prin intermediul „Cabinetului personal al contribuabilului” serviciul „Declarație electronică”, fiind accesat pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat. Declarația se consideră recepționată dacă persoana fizică primește notificarea de acceptare a acesteia prin recipisaelectronică de confirmare a acceptării în sistemul informațional al
Serviciului Fiscal de Stat.
b) la adresa de email a Serviciului Fiscal de Stat cu respectarea cerințelor de semnare electronică a documentului în corespundere cu Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr. 91/2014. Declarația se consideră recepționată din momentul expedierii acesteia de către contribuabil, doar în cazul în care este aplicată semnătura electronică a contribuabilului pe documentul transmis. Confirmare despre recepționarea declarației o constituie notificarea recepționată la emailul de expediere.
Suplimentar metodelor enumerate, este posibilă prezentarea declarației semnate olograf în formă scanată la adresa de Email cet@sfs.md. Declarația se consideră recepționată cu condiția confirmării identității declarantului în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.”


2. Prevederile prezentului ordin se pun în aplicare începând cu perioada fiscală de declarare a anului 2021.


MINISTRU                                                                                   Dumitru BUDIANSCHI


Nr. 39. Chișinău, 16 martie 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.