09
04 2021
647

Modificări în Regulamentul privind modul de stingere prin scădere şi luare la evidenţă specială a obligaţiei fiscale

În Monitorul Oficial de astăzi, 9 aprilie, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 167 din 29 martie 2021 cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere şi luare la evidenţă specială a obligaţiei fiscale, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1108 din 07.12.2015.


În baza prevederilor art. 174 alin.(5), art.133 alin. (1) pct.8) și alin. (2) pct.4) din Codul fiscal, în scopul asigurării executării conforme a prevederilor legislaţiei fiscale în partea ce ţine de stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere şi luare a acestora la evidenţă specială,


ORDON:


1. Regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare în evidență specială a obligației fiscale, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1108 din 7 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 340-346, art. 2636), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) la punctul 11, sintagma ,,instituțiilor financiare” se substituie cu sintagma „băncilor”;
2) pct. 201 va avea următorul conținut:
„201. La transferul contribuabilului în altă rază de deservire, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat va asigura aplicarea prevederilor pct. 96 din Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28.09.2017, aferent deciziilor prevăzute la anexele nr.1 și 1A la prezentul Regulament. Totodată, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat din raza căreia s-a transferat contribuabilul şi subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de activitate se află noul sediu, la
încheierea trimestrului de gestiune vor efectua modificări în Raportul privind sumele obligaţiilor fiscale luate la evidenţă specială conform deciziilor emise de către SFS (anexa nr.5 la Regulament), cu menţiunea în subsolul raportului despre
transferul contribuabilului.”;
3) la punctul 23 lit. a), sintagma „art.1544” se substituie cu sintagma „art.2429”;
4) pct.30 se completează cu lit. c) cu următorul cuprins:
„c) în cazul apariției necesității expedierii repetate a documentului executoriu, în conformitate cu Codul de executare, sau au fost identificate bunuri pasibile urmăririi,
pentru cazurile aferente art.206 alin.(1) lit.d).”;
5) la pct. 31, după textul „pct.30 lit.a)” se completează cu textul „și c)”.
6) Anexa nr.1A la Regulament, se modifică și se expune conform anexei la prezentul ordin.


2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


DIRECTOR                                                                                  Serghei PUȘCUȚA

Nr. 167. Chişinău, 29 martie 2021.

Anexa la Ordinul SFS nr. 167 din 29.03.2021


Anexa nr. 1A
la Regulamentul aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1108 din 07.12.2015
(foaia de titlu a organului cu atribuții de administrare fiscală) 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.