08
02 2019
815

Achiziții publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățământ

Astăzi intră în vigoare Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățământ. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 23 din 06.02.2019 cu privire la aprobarea acesteia a fost publicat în Monitorul Oficial din 8 februarie 2019. Documentul prevede că participant la procedura de achiziție publică poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice în condițiile Legii privind achizițiile publice. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă Documentul Unic de Achiziție Europeană (DUAE), în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă, iar prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă servește ca temei de descalificare a operatorului economic de la procedura de achiziție publică. Potrivit documentului, la depunerea ofertelor operatorul economic, după caz, achită o taxă. Modul de achitare și cuantumul acesteia vor fi stabilite de Guvern și se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice, prin care se va depune oferta. Până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încât de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate până la noul termen de depunere a ofertelor să rămână cel puțin 50% din termenul stabilit inițial. Totodată, în cazul în care Agenția Achiziții Publice în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții aferente alimentației în instituțiile de învățământ constată, că un operator economic a fost implicat în primirea sau acceptarea, pentru sine sau pentru o altă persoană, a unor foloase materiale sau a unui avantaj necuvenit, în orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care induce în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură sau amenințarea și intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante anchetei, raportează imediat organelor competente. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a presta servicii în conformitate cu prevederile legale stabilite în domeniul serviciilor aferente alimentației în instituțiile de învățământ. De asemenea, autoritatea contractantă va aprecia capacitățile economice și financiare ale solicitanților, ținând cont de lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declarație a operatorului economic. De asemenea, se vor lua în calcul informațiile referitor la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, declarația referitor la efectivul mediu anual al personalului angajat și efectivul mediu anual al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani, măsurile de protecție a mediului (dacă este cazul) pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului etc. Ordinul prevede că orice operator economic, care consideră că autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție publică, i-a lezat un drept al său recunoscut de lege, se poate adresa la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Acesta poate depune contestația în termen de până la 5 zile sau, după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație. Documentația a fost elaborată în scopul asigurării aplicării unei metodologii unice privind procedurile de achiziții publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățământ conform Legii privind achizițiile publice și a Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului-pilot de organizare a alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învăţământ general.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.