19
11 2018
1077

Achizițiile publice: DUAE, achizițiile mixte și catalogul electronic

În Monitorul Oficial din 16 noiembrie curent a fost republicată Legea privind achizițiile publice. Conform documentului, prevederile acestei legi nu se aplică contractelor de achiziţii publice atribuite de autorităţile contractante care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energetic, al apei, al transporturilor şi al serviciilor poştale, acestea fiind reglementate de alte acte normative, contractelor care au ca obiect servicii de cercetare şi de dezvoltare, altele decât cele ale căror beneficii revin exclusiv autorităţilor contractante pentru uz propriu în cadrul propriilor activităţi, cu condiţia că serviciile prestate sunt integral remunerate de către autoritatea contractantă, iar preţul lor nu depăşeşte prețurile de pe piață sau se află în limitele acestora. Legea nu se aplică nici contractelor de achiziţii publice care au ca obiect serviciile de arbitraj sau de conciliere, contractelor de achiziţii privind emisiunea, cumpărarea, vânzarea sau transferul de titluri ori de alte instrumente financiare, în special operaţiunile de acumulare de bani sau de capital ale autorităţilor contractante, celor de imprimare a bancnotelor, de batere a monedelor metalice şi de transportare a acestora, contractelor de achiziţii publice declarate secrete, dacă executarea acestora necesită măsuri speciale de siguranţă stabilite de legislaţie etc. Prin această lege se introduc achizițiile mixte. În această categorie intră contractele care au ca obiect două sau mai multe tipuri de achiziții (de bunuri, lucrări sau servicii). În cazul acestor contracte, care au ca obiect atât servicii sociale și alte servicii specifice cât și alte servicii, precum și în cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii cât și bunuri, obiectul principal se determină în funcție de cea mai mare valoare estimată a serviciilor sau a bunurilor respective. Documentul prevede și atribuțiile Agenției Achiziții Publice, printre care întocmirea, actualizarea şi menţinerea Listei de interdicţie a operatorilor economici, monitorizarea conformității desfășurării procedurilor de achiziție publică, editarea Buletinului achiziţiilor publice etc. Documentul unic de achiziții european (DUAE) Totodată, Legea reglementează și modul de utilizare al DUAE. Acesta este o declaraţie pe proprie răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi, care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte mai multe condiţii: nu se află în proces de insolvabilitate, nu este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici, nu a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale etc. și se prezintă în momentul depunerii cererilor de participare sau a ofertelor. Legea mai vine cu calcularea costului pe ciclul de viață, care acoperă toate sau o parte din următoarele costurile unui bun, serviciu sau al unei lucrări: • suportate de autoritatea contractantă sau de alţi utilizatori, cum ar fi costuri legate de achiziţie, de utilizare, precum consumul de energie şi de alte resurse, de întreţinere, costuri de la sfârşitul ciclului de viaţă, precum costurile de colectare şi reciclare • determinate de efecte externe asupra mediului în legătură cu bunul, serviciul sau lucrarea pe parcursul ciclului de viaţă, cu condiţia ca valoarea pecuniară a acestora să fie determinată şi verificată. Aceste costuri pot să includă costul emisiilor de gaze cu efect de seră şi al altor emisii poluante şi alte costuri de atenuare a efectelor schimbărilor climatice. Documentul mai prevede că, înainte de iniţierea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este în drept să organizeze consultări ale pieţei pentru pregătirea achiziţiei, raportate la obiectul contractului de achiziţii publice, dar şi pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziţie. Elemente noi ale legii sunt disponibilitatea în format electronic a documentației de atribuire, parteneriatul pentru inovare, cazurile specifice de încetare a contractului de achiziţii publice, catalogul electronic etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.