24
03 2020
13270

Amânarea termenilor de prezentare a unor dări de seamă și instituirea moratoriului asupra controalelor

Ieri, 23 martie 2020, a fost convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, fiind adoptate, prin Decizia nr.3, un șir de măsuri urgente, inclusiv cele ce țin de amânarea termenilor de prezentare de către agenții economici a dărilor de seamă, dar și de instituirea moratoriului asupra efectuării controalelor. În continuare prezentăm detalii cu privire la decizia adoptată.
AMÂNAREA TERMENILOR
1. Amânarea de la 25 martie până la 25 iunie 2020 a termenului achitării impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător în rate aferent primului trimestru al anului 2020
2. Amânarea de la 25 martie până la 25 aprilie 2020 a termenului de:
- declararea și achitarea impozitului pe venit, impozitului pe bunuri imobiliare, impozitul funciar și taxele locale pentru anul 2019 de către întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărănești (de fermier) neplătitori de TVA cu până la 3 salariați Formularul UNIF18
- declararea impozitului pe venit din activitatea operațională pe anul 2019 de către agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii Forma IVAO15
3. Amânarea de la 30 aprilie până la 29 mai 2020 a termenului de prezentarea a declarației cu privire la impozitul pe venit de către cetățeni Formularul CET18
4. Amânarea până la 29 mai 2020 a termenului de examinare a cazurilor de încălcare a legislației fiscale și vamale sau de examinare a contestațiilor care a survenit în perioada stării de urgențe
5. Amânarea până la 29 mai 2020 a termenului de depunere a dezacordului la actul de control întocmit în perioada stării de urgență, și până la 15 iunie 2020 a termenului de depunere a contestațiilor asupra deciziilor/acțiunilor Serviciul Fiscal de Stat aduse la cunoștință în perioada stării de urgență
6. Amânarea de la 30 aprilie până la 29 mai 2020 a termenului de prezentarea a rapoartelor financiare pentru anul 2019
7. Anularea obligativității efectuării auditului obligatoriu al situaților financiare individuale pentru anul 2019, cu excepția entităților de interes public
MORATORIU CONTROALE
8. Introducerea moratoriului asupra tuturor controalelor de stat până la data de 1 iunie 2020.
8.1. Tipul și domeniul controalelor asupra cărora se aplică moratoriu
Tipul controalelor:
- Planificate, efectuat la faţa locului
- Inopinat, efectuat la faţa locului
Domeniul controalelor:
- fiscal, inclusiv posturi fiscale
- vamal (exclusiv controale ulterioare)
- financiar
- calitatea produselor/serviciilor,
- parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfăşurat
- respectarea normelor de protecţie a muncii
8.2. Excepții la efectuarea controalelor
1. în cadrul urmăririi penale;
2. de Banca Naţională a Moldovei;
3. de Curtea de Conturi a Republicii Moldova;
4. de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în privinţa persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de asigurare;
5. de către organele responsabile de gestionarea sistemului public de asigurări sociale, în limita strict necesară şi în scopul verificării autenticităţii
actelor ce confirmă stagiul de cotizare şi venitul asigurat, în temeiul cererii persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei;
6. la cererea persoanelor fizice şi juridice privind eliberarea/prelungirea licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor şi a altor acte permisive şi/sau privind constatarea unor fapte;
7. la cererea consumatorilor, de către organele abilitate cu funcţii de protecţie a acestora în baza Legii nr.105/2003 privind protecţia consumatorilor, în cazul prezentării informaţiilor veridice despre încălcarea legislaţiei;
8. în limita strict necesară pentru concretizarea cuantumului creanţelor statului, în cadrul procesului de insolvabilitate sau de lichidare a persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător;
9. în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor şi altor plăţi de la bugetul public naţional;
10. în domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice;
11. în domeniul respectării normelor antiincendiare.
12. Decizia Cancelariei de Stat, în cazurile în care există un pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea populaţiei, pentru securitatea economică a statului şi pentru mediu
13. constatare la faţa locului a faptului producerii unor accidente şi a circumstanţelor în care s-au produs acestea
14. în cazurile controlului modului de formare și aplicare a prețurilor
8.3. Procedura efectuării controalelor exceptate (punctele 3-10, 12)
- se interzice ridicarea bunurilor, documentelor sau dispozitivelor de stocare a datelor.
- este în drept să facă copii, înregistrări foto sau video de pe documente şi dispozitive de stocare a datelor, să inspecteze, să măsoare bunuri sau să preleveze mostre din acestea.

În cazul în care este imposibilă efectuarea copiilor, a înregistrărilor foto sau video de pe documente şi dispozitive de stocare a datelor ori persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător nu
permite efectuarea acestor acţiuni, organul abilitat cu funcţii de control le ridică, cu indicarea în procesul-verbal întocmit a elementelor de individualizare a fiecărui document sau dispozitiv. Obiectele ridicate se restituie de către organul abilitat cu funcţii de control în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare din momentul ridicării acestora.

- se interzice să aplice sechestru sau sigilii pe bunuri, încăperi sau oricare alte obiecte ori să întreprindă alte măsuri ce ar duce la suspendarea completă a activităţii persoanei supuse controlului, cu excepţia cazurilor în care continuarea activităţii ar cauza iminent daune grave vieţii sau sănătăţii oamenilor.
- se interzice efectuarea percheziţiilor la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare a bunurilor persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător în cadrul procedurilor de constatare a contravenţiilor prevăzute
la art.542, 55–58, 741, 77, 80, 801, 81–84, 86, 90, 911, 94–972, 98–103, 109–115, 119, 121–124, 131, 133, 134, 142, 144, 146–156, 1582, 159, 160, 169, 170, 177, 184–186, 188, 1895, 1897, 191–197, 207, 214, 221, 246–252, 2661, 271,
273, 274, 276, 277, 279, 282, 284–286, 2931, 2932, 295, 299, 344 şi 345 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218/2008, dacă subiectul contravenţiei este persoana fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător.
- se interzice ridicarea bunurilor, a documentelor sau a dispozitivelor de stocare a datelor în cazul constatării contravenţiilor specificate. Organul autorizat cu efectuarea percheziţiei este
în drept să facă copii, înregistrări foto sau video de pe documente şi dispozitive de stocare a datelor, să inspecteze, să măsoare bunuri sau să preleveze mostre din acestea.
8.4. Controale în derulare

Controalele de stat la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător, iniţiate se finisează în ordinea general stabilită.
Rezultatele controlului de stat finalizat se examinează în modul stabilit de legislaţie

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.