17
10 2019
7765

Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale va fi calculată lunar

Metoda de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale va fi modificată prin trecerea de la calculul amortizării lunare la cea anuală, proporțional perioadei de exploatare a mijlocului fix pe parcursul perioadei fiscale. Ministerul Finanțelor propune pentru consultare publică proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale și proiectul Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale. Potrivit Regulamentului, amortizarea în scopuri fiscale se calculează pentru imobilizările necorporale și pentru mijloacele fixe folosite în activitatea de întreprinzător, a căror perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea depăşeşte suma stabilită de art.261 alin.(2) din Codul fiscal1. Totodată, în scopuri fiscale se calculează și amortizarea pentru investițiile efectuate în mijloacele fixe menționate la art.261 alin.(3) din Codul fiscal2. În același timp, nu se calculează amortizarea terenurilor, activelor biologice imobilizate, fondurilor de bibliotecă, cinematecilor, obiectelor din muzee şi de artă, clădirilor şi construcţiilor speciale considerate ca monumente de arhitectură şi artă, construcțiilor nefinalizate. Totodată, nu se va permite deducerea amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepţia cazurilor în care valoarea acestora a fost inclusă, pe măsura amortizării mijloacelor fixe, în venitul impozabil al contribuabilului. În cazul finanțării parțiale a procurărilor mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale şi/sau creării cu forţe proprii din surse ce constituie venituri neimpozabile, amortizarea se va calcula pentru partea suportată de către întreprindere. În scopuri fiscale, amortizarea mijloacelor fixe se calculează pentru perioada integrală în care mijlocul fix este pus în funcțiune, indiferent de faptul dacă acesta se utilizează sezonier (tehnica agricolă etc.), sau nu se utilizează în activitatea de întreprinzător (se conservă) pentru o anumită perioadă de timp. Consultărilor publice este propus și proiectul Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale. Documentul cuprinde clasificarea acestora şi duratele de funcţionare utilă, stabileşte modul de corectare a duratelor de funcţionare pentru regimuri şi condiţii de exploatare care se deosebesc de cele normale etc. Proiectul mai prevede că, dacă pe parcursul exploatării mijlocului fix entitatea constată că durata de funcţionare utilă stabilită conform Catalogului nu este adecvată, atunci aceasta va putea fi corectată la sfârşit de an, în baza unei analize pertinente, cu aprobarea de către conducerea entității. Se preconizează intrarea în vigoare a Catalogului la data publicării în Monitorul Oficial și se va aplica de către entități pentru mijloacele fixe și imobilizările necorporale puse în funcțiune după data intrării în vigoare a acestuia. Pentru mijloacele fixe puse în funcțiune până la data intrării în vigoare a Catalogului, se aplică durata de funcționare utilă stabilită până la data intrării în vigoare a documentului. Reamintim că, începând cu 01.01.2018, prin Legea nr.281 din 15.12.2017, au fost efectuate un set de modificări și completări la art.24, art.26, art.261, art.27 și art.271 din Codul fiscal, prin care s-a exclus clasificarea mijloacelor fixe pe categorii de proprietate și abordarea privind determinarea valorii fiscale neamortizate a fiecărui mijloc fix prin calcul, reieșind din ponderea procentuală a valorii de bilanț a obiectului respectiv în suma totală a valorii de bilanț aferentă obiectelor atribuite la categoria respectivă. Astfel, evidența mijloacelor fixe urmează a fi efectuată pentru fiecare mijloc fix separat, se spune în nota informativă a documentului. Proiectul poate fi consultat până la 30 octombrie curent. __________________ 1 Mijloacele fixe pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 de lei. 2 Sunt considerate, de asemenea, mijloace fixe supuse amortizării în scopuri fiscale investiţiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat, sublocaţiune. În sensul prezentului alineat, prin investiţie se înţelege excedentul cheltuielilor ce ţin de reparaţie, îmbunătăţire şi altele asemenea în privinţa mijloacelor fixe respective asupra cheltuielilor menţionate, permise spre deducere în perioada fiscală conform modului stabilit la alin.(11).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.