18
11 2021
197

APL ar putea reveni la dreptul discreționar de a stabili cuantumul impozitului funciar

Eliminarea prevederilor neconstituționale și revenirea la dreptul discreționar al autorităților publice locale (APL) de a stabili cuantumul impozitului funciar (prin substituirea cuvântului „maxime” cu cuvântul „minime” în titlul anexei 1 la Legea nr.1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal) este prevăzută în proiectul de lege cu privire la modificarea Legii prenotate, înregistrat în Parlament în calitate de inițiativă legislativă.
 
Autorii proiectului menționează că, în conformitate cu prevederile cadrului legislativ în vigoare, toate unitățile administrativ-teritoriale (UAT) dispun de autonomie financiară şi, respectiv, urmează să-și elaboreze și să aprobe bugetele anuale proprii în limita resurselor financiare disponibile, care urmează a fi axate pe veniturile proprii ale APL. Cu toate acestea, extinderea competenței consiliilor locale în implementarea și utilizarea taxelor locale, a cuantumului diferențiat al acestora, rămâne a fi un deziderat nerealizat.
 
La momentul de față, după cum demonstrează datele oficiale, impozitele și taxele locale generează venituri mici, care reprezintă sub 15% din bugetele locale. AAPL au posibilități  limitate de a modifica nivelurile sau baza taxelor și impozitelor locale prevăzute în CF; de a evalua și reevalua periodic proprietatea imobiliară; de a stabili facilități fiscale proprii pentru taxele și impozitele locale. Potrivit autorilor, inițiativele înaintate au drept scop sporirea autonomiei financiare la nivel local.
 
În același timp, pentru a asigura o posibilă majorare moderată a taxelor locale, în baza deciziei argumentate a Consiliului local, proiectul oferă un instrument de garantare a previzibilității fiscale locale. În această ordine de idei, art. 4 alin.(4) din Legea nr.1056/2000 ce se referă la cotele concrete ale impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare, se va completa cu prevederea conform căreia creșterea anuală a impozitului funciar nu va depăși cuantumul de 100% din cotele minime stabilite în anexa 1”.
 
 
Cu condiția aprobării proiectului în redacția propusă, APL vor aplica noi cote a impozitului pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare, cu excepția celor prevăzute la pct. 11 şi 2 din anexa nr.2 la Legea nr.1056/2000, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător și persoanele fizice în mărime de 0,05-0,4% din costul bunurilor imobiliare (la momentul de față – 0,1%).
 
  
Totodată, se propune ajustarea prevederilor Legii nr.1056/2000 cu normele Legii nr.989/2002 cu privire la activitatea de evaluare, conform cărora determinarea valorii estimate poate fi efectuată în cadrul evaluării masive și în cadrul evaluării individuale. Astfel,  modalitățile de evaluare a bunurilor cuprinse în normele legale vor putea fi aplicate de către autoritățile locale în cadrul comisiilor speciale.
 
 
Totodată, este propusă și excluderea sintagmei „valorii de inventariere” din art.4 alin. (5) din Legea nr.1056/2000, care rezultă din necesitatea eliminării rigidității reglementării relației de calculare a impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare, precum și adaptării prevederii extinderii competenței care este propusă în proiect. Valorile de inventariere presupun existența unei valori estimate a bunului, efectuată de către serviciul cadastral teritorial în raza de activitate a căruia este amplasat acel bun imobil.
 
Argumentele expuse supra explică și confirmă necesitate excluderii sintagmei nominalizate ca și comisiile de specialitate, formate în cadrul primăriilor, să dispună de instrumente de evaluare bunurilor imobile amplasate în localitatea respectivă în scopul impozitării acestora.
 
Cu detalii vom reveni pe parcursul promovării proiectului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.