11
03 2020
4312

Bonul fiscal poate deveni document primar

Încasările bănești în numerar sub formă de împrumut (credite) primite de la fondatori și persoane fizice, precum și rambursarea mijloacelor financiare nu se înregistrează în echipamentul de casă și de control (ECC). Încasarea în numerar a dobânzilor/comisioanelor stabilite în baza contractului de împrumut (credit) în ECC se înregistrează. Aceste precizări sunt incluse în proiectul hotărârii Executivului propus de Ministerul Finanțelor pentru consultări publice și vizează modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control (HG nr. 141/2019). Documentul a fost elaborat în temeiul Legii 171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative și are drept scop includerea noilor aspecte cu privire la utilizarea ECC, dar și aducerea în concordanță a hotărârii cu prevederile art. 1441 din Codul fiscal (CF) a prevederilor HG nr. 141/2019 în partea ce ține de modificarea denumirii centrului de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale. Astfel, pct. 24 al Regulamentului cu privire la Registrul unic al ECC (anexa nr.1 la HG nr. 141/2019) care stabilește elementele generale ale bonului de casă/documentului fiscal pentru toate domeniile de activitate, va fi completat cu două subpuncte – (7) și (8). Conform redacției propuse, bonului de casă/documentului fiscal va conține: 7) denumirea, adresa, codul fiscal al destinatarului documentului, iar pentru persoane fizice – IDNP (codul personal); 8) funcțiile, numele, prenumele și semnăturile persoanelor responsabile de efectuarea (producerea faptelor economice). Acestea vor fi obligatorii la solicitarea destinatarului documentului, cu excepția bonurilor de casă/documentelor fiscal emise/transmise de aparatele automate pentru vânzări. Pentru activitățile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și de organizare, desfășurare a jocurilor de noroc prevederile sbp. 7) vor fi obligatorii în cazurile prevăzute de actele normative în vigoare. Modificările sunt elaborate în scopul echivalării bonului de casă/documentului fiscal cu documentul primar, fapt așteptat de mai mult timp de contribuabili. Proiectul înaintat pentru consultări publice conține și propuneri de modificare a anexei nr. 3 al HG nr. 141/2019 – Regulamentului cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată. Astfel, în tot textul documentului sintagma „Registrul MCC/IF” se va substitui cu sintagma „Registrul ECC”. Totodată pct. 6 al Regulamentului, care stabilește obligațiile utilizatorilor ECC, va fi completat cu sbp. 21, conform căruia utilizatorii vor ține pentru fiecare ECC, pe suport de hârtie sau în formă electronica, câte un registru – Registrul ECC. Acestea urmează a fi perfectate pentru fiecare an de gestiune, conform formularului și în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. Conform modificărilor propuse, contribuabilii care desfășoară unele activități în regim continuu (non-stop) și care, în ziua de gestiune, emit două sau mai multe rapoarte de închidere zilnică, vor putea deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I și II). Este propusă și introducerea modificărilor în Regulile specifice de desfășurare a comerțului cu amănuntul aprobate prin HG nr. 931/2011. Astfel, pct. 33 al Regulilor poate avea o redacție nouă și va stipula că, unitățile care comercializează mărfuri contra numerar și/sau prin alt instrument de plată, vor fi obligate să recepționeze şi să ţină evidența mijloacelor bănești în baza dispozițiilor de încasare şi chitanțelor (bonurilor) detașabile prin intermediul ECC, conform regulilor de efectuare a operațiunilor de casă în economia RM. Dispozițiile de încasare, chitanțele (bonurile) şi conturile se vor înregistra în calitate de formulare contabile de strictă evidenţă. Se va interzice folosirea dispozițiilor de încasare ce nu corespund cerințelor stabilite prin Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017. Întreprinderile vor fi obligate să ţină evidenţa contabilă şi evidenţa statistică şi să o prezinte organelor împuternicite în termenele şi pe formularele tip aprobate prin același cadru legislativ, precum şi prin HG nr. 141/2019. Persoanele interesate pot înainta propuneri la proiect până la 19 martie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.