Știri

Codul etic al auditorului intern și Carta de audit intern, în vigoare

Subdiviziunea de audit intern evaluează cel puțin o dată la trei ani procesele cu risc sporit din domeniile financiar-contabil, achizițiilor publice, administrării activelor și tehnologiilor informaționale. În Monitorul Oficial din 29 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 557 din 19 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și a Cartei de audit intern. Astfel, Codul etic conține principii şi reguli de conduită ce se aplică persoanelor care efectuează auditul intern în sectorul public. Acesta prevede că, înaintea demarării misiunii de audit intern, persoanele care efectuează auditul completează Declaraţia de interese, prin care oferă informaţii despre funcţiile sau interesele deținute în raport cu unitatea auditată. În același timp, Carta de audit intern reprezintă Regulamentul-cadru de funcţionare al subdiviziunii de audit intern din cadrul entităţii publice. Potrivit documentului, subdiviziunea desfășoară și misiuni de asigurare. Acestea implică o analiză obiectivă și imparțială a probelor colectate de către auditorii interni pentru a formula opinii şi concluzii cu privire la un sistem, la o activitate sau la un proces din cadrul entității publice auditate. Misiunea de audit de asigurare poate întruni elemente ale mai multor tipuri de audit: auditul de sistem, auditul de conformitate, auditul financiar, auditul performanței sau auditul tehnologiilor informaționale. În același timp, subdiviziunea de audit intern poate desfășura și activități de consiliere, care sunt desfășurate la solicitarea expresă și întemeiată a beneficiarului misiunii, fără ca auditorii interni să își asume responsabilități manageriale. Activitățile de consiliere, furnizate de către subdiviziunea de audit intern, se realizează prin misiuni de consiliere formalizate, care au caracter de consultare și se desfășoară cu acordul managerului entității publice și au drept scop promovarea sistemului de control intern managerial, asistența metodologică și consultativă, inclusiv prin participarea în cadrul diferitelor comisii cu durată determinată, în limitele prevăzute de cadrul normativ. Totodată, documentul prevede că subdiviziunea de audit intern din cadrul entităților publice ierarhic superioare asigură efectuarea auditului și în cadrul entităților publice subordonate care nu dispun de subdiviziune respectivă sau de auditor intern. Secțiunile 4 și 5 din Carta de audit intern stipulează atribuțiile, drepturile și obligațiile angajaților din cadrul subdiviziunii. Astfel, conducătorul acesteia organizează, coordonează şi supraveghează activitatea de audit intern, asigură elaborarea proiectului Cartei de audit intern și, în caz de necesitate, a procedurilor proprii pentru desfășurarea activității. Totodată, personalul subdiviziunii efectuează misiuni de audit, elaborează proiectele planurilor misiunilor, comunică managerilor unităţilor auditate constatările şi recomandările preliminare de audit etc. În același timp, aceste persoane sunt obligate să îşi îmbunătăţească competenţele necesare prin participarea, anual, la diverse forme de dezvoltare profesională continuă în domeniu cu o durată de cel puțin 40 de ore academice, cu excepția perioadei de suspendare a activității. Persoanele care efectuează auditul intern nu au dreptul să realizeze sarcini operaţionale ale entităţii publice, inclusiv inițierea și avizarea angajamentelor, aprobarea tranzacţiilor şi a operaţiunilor contabile, să își asume responsabilități manageriale de gestionare a riscurilor, să efectueze inspecţii financiare sau să investigheze fraude. Totodată, acestea colaborează și cu auditorii publici externi în scopul informării adecvate și evitării suprapunerilor activităților realizate. În acest context, subdiviziunile de audit intern remit Curții de Conturi copiile Planului anual al activităţii de audit intern și a Raportului anual privind activitatea de audit intern. Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării. În același timp, se abrogă Ordinul ministrului finanțelor nr. 74/2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1865 vizualizări

Data publicării:

02 Decembrie /2019 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon