02
03 2017
1938

Codul Fiscal va fi completat cu un nou titlu ce ține de activitatea rezidenților parcurilor IT

Codul fiscal va fi completat cu titlul X – Impozitul unic de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației. Un proiect în acest sens a fost aprobat de Guvern. Potrivit proiectului, acest titul va reglementa impozitarea contribuabililor cu statut de rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației. Amendamentele propuse la actele legislative din domeniul fiscal, precum şi cel al asigurărilor sociale şi medicale obligatorii au drept scop aducerea acestora în concordanţă cu prevederile Legii cu privire la parcurile IT şi asigurării unui mechanism funcţional de aplicare al impozitului unic datorat de rezidenţii acestor parcuri. Proiectul prevede completarea Codului fiscal cu titlul X, precum şi completarea cu norme care reglementează tranziţia de la un regim de impozitare la altul, a menţionat Ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu. Astfel, pentru agenții economici care pe parcursul anului fiscal obțin statut de rezident al parcurilor pentru tehnologia informației, perioada fiscală privind impozitul pe venit se consideră perioada de la începutul anului calendaristic și până la finele lunii calendaristice în care este obținut statutul de rezident al parcului. Pentru agenții economici cărora pe parcursul anului fiscal li se retrage statutul de rezident al parcului pentru tehnologia informației, perioada fiscală privind impozitul pe venit se consideră perioada care începe cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost retras statutul de rezident al parcului și pînă la finele anului calendaristic. În componența impozitului unic se include impozite, taxe și contribuții, precum impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Conform documentului, suma minimă a impozitului unic se calculează în funcție de numărul de angajați, care pe parcursul perioadei fiscale (luna calendaristică) au lucrat cel puțin o zi în baza unui contract individual de muncă cu rezidentul parcului, și cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul aferent perioadei fiscale a impozitului unic. Cota impozitul unic constituie 7% din venitul din vînzări, iar suma minimă a impozitului unic se va determina lunar per angajat și va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul aferent perioadei fiscale a impozitului unic. Calculul și raportarea impozitului unic se efectuează de către rezidenții parcului lunar, prin prezentarea unei dări de seama către Serviciul Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Impozitul unic se achită integral la bugetul de stat de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei lunar până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune la codul IBAN corespunzător sediului acestora, generat de Ministerul Finanţelor în acest scop. Neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăților a informației de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, se va sancționa cu amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare informație, dar nu mai mult de 5000 lei. Agenții economici rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației cărora li se aplică regimul de impozitare stabilit în titlul X nu au obligații privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător (activitatea operațională) conform prezentului titlu, impozitul în cauză fiind inclus în componența impozitului unic ce va fi reglementat de titlul X al Codului fiscal. Totodată, angajații care primesc venituri salariale de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, în baza contractelor individuale de muncă și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii, nu au obligații privind impozitul pe venit aferent acestor venituri conform proiectului modificărilor, iar impozitul în cauză va fi inclus în componența impozitului unic reglementat de titlul X. Pentru agenţii economici, cărora le-a fost retras statutul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei în conformitate cu prevederile Legii nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, pentru perioada aplicării regimului general de impozitare conform prezentului titlu, se permite deducerea cheltuielilor privind uzura și reparația mijloacelor fixe. Valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe fiecare categorie de proprietate, în scop fiscal, va fi egală cu valoarea contabilă a acestor active la începutul lunii următoare celei în care a fost retras statutul de rezident al parcului. Proiectul aprobat de Guvern îl găsiţi aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.